Курсова работа – Системи за комисиониране и комплектуване


 Категория: Курсови работи


Определение, основни операции и понятия

В почти всички съвременни складове процесът по експедиция по товарите от склада включва и единица операции по комисиоиране и комплектуване на партидите за клиентите. Комплектуването на партидите не създава особени технически и организационни трудности в случаите, когато те са съставени от цели складови ТЕ (цели палети, каси, кашони и контейнери и др.). Когато се експедират части от съдържанието на цели ТЕ, се налага комисиониране, т.е. ръчно изземване на единичните това и, или на елемента ни II и тяхното и прехвърляне в транспортен съд. Тогава процесът на експедиция на товарите от склада включва следните основни операции: 1-комисиониране; 2-комплектуване на партидите за експедиция по клиенти и направления; 3-временно съхраняване на комплектуваните партиди до пристигане на ТС; 4-натоварване на магистралните ТС; 5-връщане на празните вътрешно складови палети от зоната за експедиция до зоната за приемане; 6-връщане на частично опразнените складови палети от зоната за комисиониране и комплектуване обратно в зоната за съхраняване или оперативния склад.
Комисионирането от своя страна се състои от следите последователно извършвани операции: 1-придвижване- промяна на координатите на клиентската палета или на координатите на складовата ТЕ с цел тяхното взаимно съпоставяне; 2-идентифициране и изземване от складовата ТЕ на необходимото количество единични това и или елемента ни ТЕ и тяхното прехвърляне и поставяне в клиентската палета; З-транспортиране и предаване на клиентската палета от участъка за комисионирането до събирателния пункт зоната за комплектуване.

Комплектуването на поръчките обикновено се състои от единица операции по контрол, опаковане, претегляне, надписване, разпределяне и сортиране на партидите за експедиция по клиенти и направления.
Комисионирането и комплектуването на партидите за експедиция са чисто вътрешно-складови операции, които се изпълняват последователно или едновременно в зоните за съхраняване и експедиция. Чрез тези операции производственият асортимент се преобразува в потребителски при запазване на възприета организация за транспортиране на уедрени ТЕ-палети.
Крайната логическа цел на комисионирането и комплектуването е желаният асортимент от артикули да бъде доставен във вид на уедрени II. в необходимото количество и в определено в сме на потребителите П и това с минимално възможни разходи.
Операциите по комисиониране и комплектуване на товарите в складовете основателно се сочат като един от най-трудопоглъщащите работи. Големият асортимент от суровини, материали, полуфабрикати, готови изделия и стоки в складовете и складовите бази на промишлеността, търговията, МТС и в другите отрасли на икономиката, както и значителният брой на относително не големи по обем клиентски поръчки още повече увеличават трудопоглъщаемостта. Като цяло комисионирането и комплектуването на товарите в складовете най-трудно се поддават на механизация и автоматизация поради голямото разнообразие в размерите, формата и масата както на единичните товари, така и на тяхната опаковка и поради невъзможността все още практически да бъдат идентифицирани, изземвани, изваждани и поставяни без участието на човек. Засега само операциите по подготовка, транспортиране и предаване на клиентските палети, респ. на вътрешно складовите ТЕ, се поддават на пълна механизация, а редица случаи – и на автоматизация.
Относно предмета на комосиониране се използуват следните те мини и основни понятия:

Клиентска палета (Фиг. 5.16) – уедрена ТЕ, в която са поставени поръчаните от даден клиент комисионирани стоки. Обикновено, клиентската палета е съставена от няколко редове, иззети от вътрешно-складовите ТЕ. Приема се, че в една клиентска палета могат да бъдат поставени стоки само за един клиент. Клиентските палети могат да бъдат собственост на клиента, на производителя и доставчика, на складовата база в системата на МТС или на транспортната организация. Те се формират в съответствие с изискванията за транспорт и претоварване на съответната транспортна организация.
Вътрешноскладова палета (Фиг. 5.1а) – уедрена / ТЕ, съдъ жаща обикновено определен б ой стоки, респ. елемента ни ТЕ, само от един артикул. По-нататък в изложението за краткост тя се нарича само складова палета. В някои складове, мака и по-рядко, се срещат складови палети, всяка една от които съдържа повече от един артикул.. Обикновено складовите палети не напускат склада, респ. територията на предприятието или на складовата база. Клиентска партида – се им от еднакви по вид клиентски палети.
Ред – част от обема на клиентсака палета, запълнен със стоки ш един артикул.
Комисионна единица(Комисионна позиция) – част от обема на вътрешно складовата ТЕ, съдържа определен брой елемента ни ТЕ от даден артикул, необходими за съставянето на един ред от клиентската палета.
Артикул – номенклатурен вид стока, която се характеризира със строго специфични, неповторими белези, респ. това на характеристика.
Асортимент – г ума от а ти кули, които имат много общи. основни белези.
Елементарна ТЕ – ТЕ с неголеми размери и маса, а позволяваща
ръчно претоварвана. Елементарните ТЕ съдържат определено количество сравнително дребни и леки товари от определен артикул. Под понятието

елемента ни ТЕ се разбират и единичните детайли, изделия, части, полуфабрикати и п . от даден артикул.
Принципи и методи за комисиониране и комплектуване. Класификация на системите
В практиката не съществува универсална система за комисиониране на товарите и комплектуване на партидите за експедиция. В зависимост от вида на складове ТЕ и опаковките, в които те постъпват и се съхраняват, количеството на поръчките за експедиция и броя на позициите в тях. степента на механизация и нивото на автоматизация па транспортно-складови работи, начина на отчетността, контрола и управлението на процесите, неравномерността при експедиция на клиентските партиди, вида на ПТС и МСО и редица други фактори съществуват редица други технологични и организационни решения на системите за комисиониране и комплектуване.
Най-общо в зависимост от взаимното разположение на складовите ТЕ и работника заедно с транспортния съд, в който комисионира, се различават два основни и инципа за комисиониране-“Човекът отива при товара “ и „Товара отива при човека’.
Комисионирането и комплектуването на партидите за експедиция може да се извърши в зоните на приемане, складиране и експедиция, едновременно или последователно в няколко зони и в специален оперативен склад.
Комисионирането и комплектуването на партидите за експедиция може да се извърши по три начина- единично, паралелно и серийно.
В зависимост от етапите на работа се различават едностепенно и двустепенно комисиониране. При едностепенното комисиониране- се спазва принципа „Комисиониране по клиенти“.

Двустепенното комисиониране се състои от две фази и се извършва на две места. През първата фаза се спазва принципа „Комисиониране по артикули“, а през втората- принципът „Комисиониране по клиенти“.
Всяка завършена комисионна операция се състои от чети и фази -подготовка, придвижване, изземване и предаване.
1. Подготовка – операция по предвижване или разполагане па
складовата ТЕ. Тази операция може да бъде статична или динамична.
2. Придвижване – операция свързана с промяната на
координатите на клиентската ТЕ при статична подготовка и на
координатите на складовата ТЕ при динамичната. Придвижването може
да бъде линейно и равнинно. Линейното предвижване се осъществява,
когато складовете и клиентските ТЕ се преместват в равнината на пода по
склада, а равнинното – когато двата вида палети се движат в авпииа
перпендикулярна на равнината на пода.
3. Изменение – операция, свързвана с вземане на комисионната
единица от складовата ТЕ, идентифициране, изброяване и контролиране
на отбраните количества, връщане на излишните количества в складовата
ТЕ, поставяне и съставяне на реда в клиентската ТЕ. Може да се извърши
ръчно или автоматично.
4.Предаване – операция по предаване па клиентски ТН“ до събирателния пункт в зоната за комплектуване. Може да си извърши централни и нецентрално.
На фиг. 5.5 са показани принципни схеми за системи за комисиониране със странична подготовка.

Системи за комисиониране – технология и организации на работа

Системи за комисиониране със странична подготовка
Всички системи за комисиониране със статична подготовка с изключение на системите с автоматично изземване се изграждат и организират на принципа “ Човекът отива при товара ‘“ . В практиката са разпространени различни варианти на технологични и организационни решения, които непрекъснато се усъвършенстват. Във всички случаи преследваната цел е да за намаляване на отношението па времето за изземване на товарите към времето за придвижване на оператора комисионе при максимално използуване на складовото пространство. 1 постигането на тази цел са възможни различни на маши на решения, седем от които, най – често срещани в практиката, са разгледани по-нататък в изложението.
1. Системи за комисиониране от
полични стелажи
Зоната за складиране и комисиониране с съо ьжена е не високи полични стелажи. Складовите ТЕ във вид на пакети, кутии, и д . За по лесното им намиране са подредени по определен начин, например по азбучен ред на а тикулите, по нарастващ ред на номенклатурните номера и т.н. комисиониращият работник се придвижва пеша последователно и стелажните коридори между отделените позиции на съхраняваните товари. изземва необходимите количества и ги поставя на обикновено

ръчно пробутвана количка или директно на клиентската палета. Обикновено палетата се придвижва от работника с нископовдигаема транс-палетна (нископовдигаема транспалентна) количка или с електрокар ниско повдигач.
В някои случаи за по-добро използуване на складовите помещения по височина се използуват полични стелажи на два етажа (фиг.5,7).
Обикновено на втория етаж се складират, обработват комисионират по-дребни и по-леки това и. Товарите се транспортират до втория етаж със стационарен подемник или универсален електрокар високо повдигач.
Размерите на ръчно обслужваните стелажи се определя в зависимост от възможностите на нормално развит човек. Височината на ръчно обслужваните стелажи за с едно висок работник са до 2,10-2,20 м. По високи стелажи могат да се обслужват само ако се използва подвижна стълба или се създаде междинен под, така че стелажът да стане двуетажен. Според конструктивното решение ръчно обслужваните стелажи биват едностранни и двустранни. Обикновено широчината на едностранните не надвишава – 0,50, а на двустранните – 1,0 м. Стелажните клетки се образува чрез вертикални и етадни рамки – стени и хоризонтални полици. IIри необходимост частично или цялостно стелажните клетки могат да бъдат съоръжени с чекмеджета. Препоръчва се конструкцията на стелажите с ръчно обслужване да бъде разглобяема с възможност за регулиране на стелажните клетки по височина. Това се постига най-лесно чрез използуване на перфорирани метални профили.
2. Системи за комисиониране от подвижни стелажи

Зоната за складиране и комисиониране е съоръжена с невисоки подвижни стелажи, които с изключение на крайния ред единични стелажи са с ръчно или електромеханично задвижване. Характерно в случая е максималното използуване на складовата площ, тъй като работният коридор между стелажите е само един, при това достатъчно широк за нормално извършване на всички операции по поставяне, изземване и комисиониране на стоките, материалите и изделията. Работникът по желание чрез придвижване на стелажите наляво или надясно може да образува работен коридор между всяка двойка стелажи. Размерите на подвижните полични стелажи се лимитират от възможностите па нормално развит човек и обхвата на неговите ръце.
Подвижните стелажи се използуват при складове, в зони и участъци за временно съхраняване и комисиониране с относително неголям складов запас и обем работи по комисиониране и комплектуване.
И при тези системи за комисиониране производителността на един работник комисионер достига до 30 комисионни единици за час. Основното предимство на системата е по-голямата плътност на складиране.
3. Системи за комисиониране от динамични стелажи
Зоната за складиране и комисионираме е съоръжена с невисоки динамични стелажи с ръчно зареждане и изземване на ТЕ от тях.
Уедрените ТЕ във вид на касети кашони и др. се поставя последователно една зад друга стелажните канали.
Под действието на собственото си тегло, ТЕ се преместват към изходния к ай на стелажа.
Много характерно за организацията на работата при тази система е разделянето на поръчките на клиентите на отделни части, всяка от коте се комисионира и комплектува па отделно работно място. Цялата поръчка

се събира и комплектува последователно на етапи на различни работни места, като на всяко работно място се комисионира определена част от поръчката.
Обикновено един работник-комисионер на едно работно място обслужва участък с фронтална площ на стелажите до 20 квадратни метра, от която в зависимост от размерите на ТЕ могат да бъдат разположени 100 – 250 изходящи тунела, респ. номенклатурните видове товари.
При тази форма на организация на работа поради многократно скъсения фронт за обслужване и ограничения брой на обработваните артикули се намалява многократно непроизводителното време за придвижване на работника, за търсене и намиране на необходимата артикули и като следствие от това се увеличава производителността на труда при комисиониране.
В конструктивно отношение ръчно обслужване г агитационни стелажи се използват с дължина на каналите 2-6 м. Височина до 2,1м. максимален брой на полиците по височина 6, и наклон на полиците 2 -6 %. В зависимост от вида на формата на опаковките и масата на складираните ТЕ стелажните полици се изпълняват в три ва панта:
ролкови пътеки; с шахматно разположени дискови ролки; с плъзгачи улеи под голям наклон. Често изходящият край на гравитационните полици се оформя под голям наклон, с което се осигурява по – добро разполагане на ТЕ, по-добра видимост и по-лесен достъп на работника при изземване и комисеониране на елементарните ТЕ.
Предимствата на системите за комисеониране на единични стелажи могат да се обобщят в следните насоки:
1. Производителността на труда на един работник по комисиониране може да бъде увеличена до 3-4 пъти в сравнение с описаните в т. 1 и 2 варианти.
2. При необходимост може да бъде намалено чувствително времето за изпълнение на поръчките.

3. Обращаемостта на стоките и изделията по принципа – горе гарантирана.
4. Зоната за комисиониране е разделена от зоната за въвеждане и зареждане, т.е. няма пресичане на входящи и изходящи товаро-потоци.
5. Чрез динамичните стелажи може да се постигне относително голяма плътност на складиране.
4. Системи за комисиониране с електрокари високо повдигани
Комисионира се в основен или оперативен склад, съоръжение пан често с високи полични или по-рядко с клетъчни стелажи. Поставянето, изземването и комисиониеането на складовете ТЕ се извършва ръчно от оператор с електрокар високо повдигач специално изпълнение, съоръжен с подемна платформа за комисиониране. Към подемната платформа са закрепени не подвижно кабина за оператора комисионер и поставяне на клиентски или складови палети. Машината се управлява от оператора в кабината. По този начин оператора на ТЕ може да се преместят двукратно във всеки междустелажен коридор.IIри това решение трудът па оператора се облекчава, тъй като предвижването между отделните позиции е механизирано. Освен това плътността па складиране на единица площ и по височина на склада чувствително се увеличава. 11 о из водител поспа на труда на едни оператор комисионер при тези системи достига до 40-50 комисионирани единици за час.
Процесът на комплектуване на клиентските поръчки чрез използуване на електрокар за комисиониране може да се организира по

два начина – единично и едновременно. В първия случай за един пълен работен цикъл на електрокара, се комисионира и комплектува изцяло поръчката само на един клиент. Този начин на организация и технология води до оскъпяваме на складовите работи и до значителни загуби на време, свързани с непроизводително преместване на операторите и на карите.
Във втория случай един оператор комисионира и комплектува едновременно поръчките на няколко клиенти. За тази цел електрокарите се съоръжават допълнително с бордови те минат/и и устройства за едновременно поставяне на няколко клиентски палети. По този начин до голяма степен се избягват недостатъците на единичното комплектуване и се повишава производителността на труда по комисиониране.
Прилагането на системата за автоматизирано управление на процесите по комисиониране и комплектуване на поръчките в складовете позволява:
-нав сменна бездокументна обработка па данните; -съкращаване на машинния парк от кари с около 25% чрез оптималното им използуване и съществено съкращаване на пробега; -по-добро използуване на складовите запаси: -извършване на инвентаризация без прекъсване на работата в склада;
-оперативно регулиране на доставките и своевременно оформяне на документите, съпровождащи експедираните поръчки;
-съкращаване на обслужващия персонал, зает с оформяне на документи;
-намаляване на грешките и повишаване на качеството на комплектуване на поръчките чрез прилагане на подходящи системи за кодиране на товарите и тяхното разчитане;
-голяма оперативност в управлението на всички п оцеси в склада.

Засега този клас електрокари за комисиопиране, включва и бордовите устройства за управление и комуникация към тях, не са усвоени за производство от нашата промишленост независимо от факта, че страната ни е един от най – големите производители и износители на кари в света.
5. Системи за комисиониране с трансманипулатори
Операциите по комисиопиране се извършват в основен или оперативен склад, съоръжен с високи полични или клетъчни стелажи. Транспортирането, поставянето, изземването и комисиопиранего па II се извършва механизирано и ръчно с трансманипулатор специално изпълнение от оператор, разположен в кабината на машината. Трансманипулаторите за комисиониране имат пред кабината на оператора или странично от двете страни на колоната и пулта за управление работни маси или работни о гами за облекчаване на процеса на комисиониране от стелажните клетки. В конструктивно отношение машината е стояща едноколонна, като колоната е разположена пан често несиметрично в стелажния коридор с оглед на осигуряване на по-добра видимост на оператора.
Този клас машини се изграждат с товароносимост до 320 кг. при широчина на работния коридор 1150 мм. Работят най-ефективно и п височина на повдигане на около 6-7 м и осигуряват добри условим на оператора. Товарните единици се складират на полични стелажи с широчина 600 мм и максимална височина около 10,5 м.
Конструктивната схема на трансманипулатора е колона е ходов и подемен механизъм, ТНУ е двустранно изнасяща се телескопна вилица или обикновена неподвижна маса-платформа и кабина за оператора. За облекчаване на работата на оператора при изземване и комисиониране на

ТЕ от стелажните клетки и тяхното поставяне и комплектуване в клиентската палета кабината може да се премества нагоре-надолу спрямо ТНУ. Машината се предвижва по симетрично разположени в коридора и закрепен за пода релсов път и се води по симетрично разположен и закрепен към стелажите горен първи профил.
Машините се изграждат с товаронасимост до 1000 кг, височина на повдигане до 12 м и условен работен коридор 1000 мм. Обикновено във всеки между-стелажен коридор работи по една машина. Уедрените с плоски дървени или метални палети или във вид на стандартни мрежести бокспалети с отвараема предна стена се поставят във високи клеткови стелажи с широчина до 900 мм и максимална височина 14 м.
Придвижването на оператора с машината в стелажния коридор до определените адреси за комисиониране може да се организира по няколко начина – чрез интуитивно обхождане, чрез ивично обхождане и чрез обхождане с оптимизиране на цикъла по в сме от ЕИМ. В първия случай непроизводителното време за придвижване с най-голямо поради субективния характер на избор от оператора на маршрута за движение. При ивичната технология фронталната стелажна площ се разделя на определен брой хоризонтални ивици в зависимост от броя на стелажните клетки по височина. В началото се обхожда ивицата с най-горни етажи, а в края – ивицата е най-долните етажи и иема се, че вследствие на намаляване височината на обхождане вероятността за отклонение от оптималния път във всяка ивица е малко. Не зависимо от това често общото решение няма да е оптимално поради ограничаване на използуването на съвместните движения по дължина и височина на коридора. Поради изнесените обстоятелства най – нере спективнает етата технология за оптимизиране на цикъла чрез използуване на складова мини – ЕИМ и бордови устройства за комуникация с оператора.
При всички описани технологии за комисиониране е трансманипулатори сравнение с комисионирането с електрокар се постига малко по-висока производителност на работата и по-голяма

плътност на складиране на ТЕ в склада. Това се дължи на по – високите скорости на придвижване и повдигане на трансманипулаторите, по тесните междустелажни коридори и сравнително по-голямата височина на складиране. Един оператор-комисионер на трансманипулатор може да изземе и комисионира до 60 -80 позиции за час.
Недостатъците на този вариант на работа се свеждат до следното: -невъзможност на машината да преминава от един коридор в друг, поради което във всеки междустелажен коридор трябва да се инсталира отделна машина;
-прекъснатост на процеса по комисиониране, както и при всички аз гледани дотук варианти и относително големи времена за непроизводително преместване от един адрес до друг; прекъсване на процеса има при сдаване на събираните товари и челния край на стелажния блок и при движение на машината и на оператора от адрес на адрес;
-необходимост от поддържане на определени климатични условия – отопление, осветление, определена влажност и при цялата зона за съхраняване и комисиониране с оглед на осигуряване на нормални условия за работа на операторите.
За избягване до известна степен на посочените недостатъци промишлено развитите страни има аз работени и внедрени уникални трансманипулатори с магазинни устройства, със специални изземващи и комисиониращи глави и извеждащи лентови транспортни системи.
6. Серийно комисиониране
Принципите и начините на серийно комисиониране са
заработени в края на 70-те години и започват да се прилагат в началото
на 80-те години най-напред в сферата на търговията с фармацевтични

стоки в промишлено развитите страни. Впоследствие се изяснява, че тази концепция за комисиониращи системи при използуване на ЕИТ и адресно управление на транспортните съдове представлява интерес и започва да се прилага и в други отрасли на промишлеността и търговията.
Подлежащите на комисиониране складови ТЕ се разполагат в оперативен склад, съоръжен с ръчно обслужвани стелажи за динамично складиране. Непосредствено пред изходящия край на стелажите са организирани при на брой работни места за комисиониране и комплектуване па клиентските поръчки. Работните места са свързани помежду си с една обща транспортна система. Поръчката на всеки клиент се разделя па отделни части, които се комисионират на няколко работни места. Поръчката се поставя в пункта за идентификация в празен транспортен съд и от там се изпраща последователно към отделните работни места за комисиониране. При строгото спазване на серийното комисиониране трябва да се премине последователно през всички работни места. При този така на сченр принцип на конвоя се получават относително по-големи времена на преминаване и често продължителни времена па изчакване и престой. Това се получава, когато на някое работно място се налага продължителна обработка на определена част от поръчката. което води до изчакване и ней производителен престой на следващите по т асото транспортни места. За избягване на тези недостатъци мотат да се приложат следните два начина за организация на работата:
1. Поръчките за комисиониране се разпределят така, че
още в пункта за идентификация се изяснява в кои зони и на кои
работни места няма да се комисионира.
2. Транспортните линии, от които се изгражда системата,
се разполагат така, че транспортните съдове – касетите за
комисиониране, да могат да преминават при необходимост
транзитно пред всяко работно място. Заедно с това трябва да се
осигури възможност за обиколно движение и повторни връщане
към транзитното преминатите работни места.

Освен транспортно-технологични връзки на всички работни места, участващи и зони за комисиониране съществуват възможности за осъществяване на така наречените къси съединения. Това означава, че всички частично запълнени клиентски касети, връщащи се по циркулационната линия, могат да бъдат насочени директни към съответните работни места, без да се налага да преминават последователно през всички работни места. След цялостно изпълнение на поръчката за даден клиент всички отделни части на поръчката, комисионирани и поставени в една или най-често в няколко касети, се подават, условно свързани помежду си в композиция, към съответния събирателен пункт за последващи операции по кош ол, претегляне, опаковане, надписване и транспортиране до зоната за експлоатация и предаване на магистралните ГС.
Сравнително често прилаган начин е предварителната калкулация за определяне на обема на поръчките. Големите поръчки се разделят на части – на няколко по-малки поръчки така, че обемът на всяка една от тях да не надхвърля обема па един отделен транспортен съд. IIри това се изхожда от най-неблагоприятната схема на запълване на съда, като условие е същият да не се препълва. При този начин е необходимо да бъде обхванат обемът на всеки артикул, както и обемът на отделните опаковки с висшестояща ЬИМ. Поради работа с определена степен на запълване при комисионирането на големи поръчки се получава нежелано много „въздух “ в транспортните съдове.
При рационално прилагане на разгледаните начини съоръжения системи за комисиониране и комплектуваме на па гадите за експедиция, например една поръчка за даден клиент, която се състои с едно от 35 артикула при общ брой па съхраняване номенклатурни видове това и от 70 до 100 хиляди наименования от фармацевтични изделия може да се комисионира и комплектува за около 35-45 минути. Продължителността на изпълнението на една
поръчка не трябва да надвишава 1 час. В пределите на един с едно голям град всеки потребител може да изисква- от своя склад до 5 заявки, които същия ден да бъдат изпълнени и доставени. Ето защо системите за серийно комисиониране се прилагат все повече и в другите отрасли на промишлеността и в търговията.
7. Системи за комисиониране с автоматично изземване на ТЕ
Първите комисиониращи машини роботи и системи с автоматично изземване на ТЕ са изработени и внедрени в промишлено развитите страни в края па 70-те години. Първоначално това бяха уникално скъпо струващи системи, задоволяващи конкретни и специфични нужди на някои фирми в сферата на разпределението и търговията. През 80-те години поради увеличеното търсене и най – вече с
развитието на електрониката и на средствата и системите за адресиране, кодиране, идентификация и управление все повече фирми пренага п реализират такива системи, които работят преди всичко със стандартни или лимитирани в определени граници по маса и размери опаковки. Понастоящем в практиката не съществува универсална система за комисиониране с автоматично изземване на ТЕ. Голямото разнообразие на комисионираните ТЕ по форма, размери и маса специфичните изисквания на клиентите и последните постижения на техническия п от ес са продиктували и голямото разнообразие в конструктивните, технологичните и организационните решения на такива системи на отделните фирми. В конструктивно отношение системите с автоматично изземване се разработват основно в три насоки: като уникални машинни
съоръжения; на база на серийно произвеждане промишлени роботи; като транспорти комисиониращи роботи на база на обокари, както и високоповдигачи, трансманипулатори и др.
За сега тези системи не са ши око разпространени в практиката поради относително голямата им стойност. Независимо от това обаче те сочат една от основните тенденции в развитието на комсиониращатата техника през следващото десетилетие. Специалистите по складово стопанство в редица страни прогнозират, че проблемите и въпросите свързани с автоматичното поставяне и изземване на ТЕ в процеса на комисиониране, ще бъдат напълно решени към края на века.
Системи за комисиониране с динамична подготовка
Системите за комисиониране с динамична подготовка се изграждат и организират на принципа. Товарът отива при човека. С тези системи се цели фактически да се сведат до възможния минимум непроизводителните движения на комисиониращия работник и едновременно да му се създадат максимално благоприятни климатични, естетични и ергономични условия за работа. С тези мерки в крайна сметка се цели да се увеличи производителността на труда на всеки работник.
При всички системи е с динамична подготовка процесът на комисиониране и комплектуване на поръчките за клиентите може да се организира по два начина:
1. Изземването на ТЕ, съставянето на редовете и комплектуването на поръчките се извършват наедно място.
2. Изземването, съставянето и комплектуването се извършват паралелно на няколко работни места, свързани помежду си чрез транспортни системи.

Възможни са различни варианти на технологични и организационни решения на системите с динамична подготовка, чети и от които най – често срещани в практиката са аз гледани по нататък.
1. Системи за комисиониране от елеваторни стелажи
Засега системите за комисиониране от механизирани елеваторни стелажи поради сравнително голямата им стойност се прилагат в складови и комплектовъчни зони с относително малък и с едно голям обем работи по комисиониране. Особено са подходящи за складиране и комисиониране на сравнително дребни и леки единични и пакетирани това и при голяма номенклатура на съхраняваните изделия и стоки и при ограничения в площта, обема и мястото за складиране.
Въвеждането на заявките – номерата на люлките и полиците,-респ. на касетите или на отделните сектори в полиците, може да се извърши локално от оператора с цифрова клавиатура към стелажа или дистанционно с микро или мини – ЕИМ. Системите за управление позволява работа на елеватора в ежим, п и който посоката па движение се определя по критерия минимален път на движение до желания адрес.
Предимствата на системите за складиране и комисиониране от елеваторни стелажи са:
-бърз и лесен достъп до всеки това по всяко в сме при спазване на принципа Л – Го;
-относително висока производителност на един оператор комисионер, която достига до 150 комисионирани позиции за час вследствие на съкратеното време за достъп до товарите и тяхното транспортиране по най-късия път;

-възможност за автоматизация на процесите за използуване на ЕИТ, прецизна отчетност, бърза и точна информация за складовите наличности;
-много добро използуване на складовото производство необходимата складова площ се намалява с около 50% в сравнение с традиционния начин на складиране в по – лични стелажи п и еднакъв . складов капацитет;
-облекчен труд на операторите чрез създаване на най-благоприятни условия за работа: удобен от ергономична гледна точка обсег на комисионера; добра прегледност и достъпност до съхраняваните товари; подходяща осветеност; сравнително просто управление; гарантирани безопасност и хигиена на труда; възможност за преминаване на съоръжението през няколко етажа на сградата и обслужване от няколко нива – етажа;
-защита на товарите от кражби, и ах и други замърсители;
-сравнително лек и бърз монтаж и демонтаж на основните групи, възли и механизми.
2. Системи за комисиониране от каруселни стелажи
В конструктивно отношение каруселната система за складиране и комисиониране представлява всъщност хоризонтално затворен висящ конвейер с възможност за двупосочно въртене – движение на окачени 1 е полици по затворено хоризонтално трасе. За разлика от висящите конвейер и, които са окачени, конструкцията на каруселнните стелажи се закрепва към пода на помещението и подвеските се водят в долния си к ай по хоризонтално затворен направляващ профил. На подвеските са окачени в няколко реда по височина стелаж!ш полици. Дъното на стелажните полици се изпълнява с малък наклон навътре за предотвратяване на изпадането на товарите под действието на центробежния ефект.

Каруселните стелажи са изградени от следните основни елементи и групи: металоконструкция, неподвижно закрепена към пода и поддържаща разположения на известна височина горен хоризонтално затворен релсов път и долен водещ път; задвижваща станция; опъвателна станция; две безкрайни хоризонтално затворени теглещи вериги; определен брой подвески, подвижно окачени на релсовия път с неподвижно закрепени към тях стелажни полици в няколко реда по височина; два панела на за командване, разположени в срещуположните челни краища на стелажа; система за управление.
Управлението на механизираните каруселни стелажи може да
бъде: ръчно чрез панел – бутонера за командуване; електронно – адресно
чрез свободно програмируем контролер ; автоматично от ИУС на база ма
складова микро – или мини – ЕИМ. Управлението дава възможност за
еверсиране на движението на подвеските.
3. Автоматизирани минисистеми за складиране и комисиониране на дребни товари
Тези системи се разработиха и внедриха в промишлено развитите страни в края на 70 – те години и са изградени на модулен принцип. Всеки модул представлява и автоматизирана интегрирана система за складиране и комисиониране на много голяма номенклатура сравнително дребни единични и пакети ани това и. Всеки модул на тази система е изграден от следните основни съставни части:
1. Мини-трансманипулатор .
2. Стелажен блок.
3. Касети – тави.
4. Работно място за комисиониране.
5. Електрозахранване, електросъоражаване и автоматика.
6. Инфо мационно-управляваща система.

4. Автоматизирани системи за складиране и комисиониране на палетизирани товари
По – нататък в изложението за кратко се нарича автоматизирани складови системи за комисиониране (АССК). Предназначени за експедиция, обработка и комисиониране на палетизирани това и със собствена маса от 50 до 2000 кг. Намират приложение като: самостоятелни складове; складове интегрирани с производството; складови системи в състава на I А11С; системи за комисионитане.
Всяка система за стандартни и нестандартни палети има следните основни елементи:
1. Стелажен блок.
2. Трансманипулатор .
3. Входяща ТРС.
4. Това на единица.
5. Работни места за комисиониране.
6. Информационно-управляваща система.

Етикети: ,

Този материал съдържа 5,094 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. Цветан каза:

    Много добре е разработен Реферата!

  2. Биляна каза:

    едно питане:
    на няколко места видяхче се посочва фигура ** , а като цяло не видях никъде да има някаква схема чертеж или скица

Остави коментар по "Курсова работа – Системи за комисиониране и комплектуване"