Мотивация на персонала в ЕТ „Мистрал-99″ – курсова работа


 Категория: Курсови работи


Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите „защо” на поведението.Познанията за мотивация на персонала помагат да се ориентираме в сложната и същност,да проследим начина и причините за нейното възникване или отсъствие,както и да осмислим опорните и точки.Това е процес на доброволно взето решение от индивида за определено целенасочено действие или бездействие при определена ситуация.Ето защо мотивацията определя поведението на персонала,физическото и интелектуално участие в него,желанието да се трудят точно в тази фирма и колектив,а не в друга.
Мотивацията е сила,която кара хората да постъпват,да действат,да се отнасят към някого или нещо по различен начин,който те сами осмислят.Ние правим нещо,защото имаме необходимост – това са паричните средства,поради които хората определят поведението си и вътрешните си позиции.

1.Теоретична постановка на въпроса

Фирма „Мистрал-99” извършва ремонт и диагностика на автомобили,тя е в сверата на дребния и средния бизнес.Управлението се осъществява от мениджъра.Във фирмата има 5 работници които са с нужната квалификация.За ефективната работа на всички работници във фирма „Мистрал-99” значение оказва мотивирането на персонала,чрез който фирмата реализира печалба.
Мотивацията има много дефиниции.От гледна точка на индивида мотивацията е съвкупност от цели и причини,заради които индивидът извършва дадено действия.От управленска гледна точка мотивацията означава насърчаване на служителите да работят и да имат постижения.
Мотивиран служител е този,който има цели(лични и служебни,обикновено интегрирани в едно цяло) и осъзнава че работейки работата си,може да ги постигне.Ярко присъствие в мотивацията на служителя обаче има мениджъра,който създава условия и помага на служителя да разбере,че чрез добрата си работа,ще постигне своите цели (потребности,желания,мечти).
Ръководителят трябва да може да мотивира успешно персонала за да се движат в посока,която мениджърът е определил.За да се достигнат целите на организацията,мениджърите трябва да имат правилна мотивационна политика.Тя би им гарантирала достигане на поставените цели бързо и точно.Целта на мотивацията трябва да е постигането на обща цел,общи интереси.Персоналът трябва да знае,че удовлетворявайки клиента,той постига успехи в своята дейност.Персоналът може да се мотивира по много начини.Например: заплащането,възнаграждението на труда е важен мотивационен начин;начисляването на надбавки към заплатата за добра работа е добър подход;високата оценка за добре свършената работа;даване възможност на персонала за професионално израстване в организацията;предоставяне на възможност на персонала за използване на всички знания и умения – да работи според специалноста ( квалификацията) си;задаване на по високи цели за постигане;гласуване на доверие на персонала;предоставяне на ясни критерии за работа според изисквания и стандарти;създаване на добро отношение в колектива;да се удовлетворят потребностите на персонала;предоставяне на възможност за повишаване на квалификация и преквалификация.
Основата на мотивационния процес това са човешките потребности.Те са критерия,който води всеки индивид при вземането на решение за дадена ситуация,а също така и насоченоста на работодателя за мотивиране на определено поведение.Когато говорим за човешките потребности трябва да се разглеждат в няколко аспекта,а именно: те са много динамични,винаги са субективни и относителни,те са разнообразни в зависимост от целта и обекта на мотивация.
От друга страна мотивационния процес може да бъде съставен от няколко части:
Мотив – възникване,причина за задоволяване на осъзната потребност
Мотивиране – процеса на вътрешна убедителност и нагласа на личноста,примесено с влиянието на вътрешните и външните фактори подпомагащи осъзнаването и ясното определение на потребноста.
Човешките потребности са: външни и вътрешни,като винаги трябва да имаме в предвид,че мотивационният план включва вътрешните потребности,които насочват в желаната посока вниманието на работодателя на предприятието,а по отношение на външните трябва задължително да се отчита тяхното влияние.
В ежедневието мотивацията се използва в 3 различни смисъла.
Мотивацията – това са целите и причините,поради които хората правят своя избор,определят действията си.Обикновено,заради което хората правят нещо е стремежа или пък желанието да постигнат успех,да постигнат власт,влияние,да имат добри постижения и пари.
За добре мотивираните работници от фирмата,има реални резултати по отнощение на приходите и печалбата,а от там и на техните заплати.

2. Недостатъци в управлението на персонала

Управлението на персонала във фирма ЕТ „Мистрал- 99” се осъществява пряко от мениджъра на фирмата.Недостатъци в управлението на персонала могат да се получат при субективно вземане на решение за и във фирмата.Тук няма рязка граница между работник и мениджър,защото всички участват активно в извършваната дейност за постигането на поставените цели.
При не добра мотивация на персонала могат да възникнат следните проблеми: неизпълнение на задълженията във фирмата;вземане на решения,които не са обсъдени с мениджъра на фирмата;неспазване на работното време.
При възникване на конфликти между персонала,мениджърат трябва да създаде условия за правилното им разрешаване,но не винаги може да ги предотврати.Източниците и причините за възникване на междуличностни конфликти,оказват негативно влияние във фирмата.Решаването на проблема,който поражда конфликта нарушава трудовия процес.
Понятието управление на човешките ресурси дълго време е било използвано в САЩ като алтернатива на управлението на персонала.То се е разглеждало като американското наименование на управлението на персонала в Европа,т.е.като друг етикет за означаване дейноста на онези,които се занимават с управлението на хората в трудовия процес.Теорията и практиката в тази област показват,че в началото е управлението на персонала.В последствие,с развитието на познанието за управлението на хората и организацията,на техниката,технологията,организацията и управлението,протича естественият процес на диференциация и интеграция на функции и дейности,на изоставяне на неефективни идеи,практики и техники и на заменянето им с нови,на усложняване управлението на хората в организацията.

3.Конкретни проблеми.Оценка на проблема във фирмата или организацията

Трудовият процес е динамичен и в даден момент се пораждат конкретни проблеми.До сега във фирма ЕТ”Мистрал-99” не е имало прояви с неразрешими между персонала действия или бездействия.
Мениджърът периодично прави оценка,заеднос работниците разрешават и обсъждат правилния изход при създадената ситуация.Потребностите на персонала да работят,да получават възнаграждение,да имат постижения,да се осъвършенстват в работата – всичко това може да пропадне имено поради игнориране на мотивацията.
Мотивацията може да се прекъсне като процес и когато мениджърът не осъществява обратна връзка:не проверява как са постигнати целите;не контролира дейността;не комуникира с персонала;не организира дейностите във фирмата.
Персоналът може да се чувства демотивиран и незадоволен и ротинната и монотонната работа и реагира негативно на отношението на крайния резултат в дейноста си – влошено качество,отсъствие от работа,закъснение и други.
При създаване на условия за работа и усъвършенстване има повече възможности за личен напредък и зрялост.Стандартът на живот на работното място се свързва предимно с психологическо израстване;самостоятелност;увеличава се обхвата и дълбочината на работата.
Трудовият процес,в който работникът взема участие трябва да бъде така мотивиран,че да доведе до оптимални резултати.
В практиката се прилагат съвременни мотивационни техники.Най – общо те се разделят в 4 области:
- поставяне на цели:мотивира хората за по добро изпълнение.тук мениджърът преодолява съпротива,оказва помощ.
- дизаин на труда:техниките за дизаин на труда са следните:ротация,обогатяване.
Всяко обогатяване на труда,което се базира на възможностите на работника да бъде по самостоятелен,да има признание,биха го мотивирали за труд.
- възнаграждение:възнаграждава потребностите на хората;удовлетворяват се ценностите;чувството за справедливост и т.н.
- комуникации:комуникцията е действие което прави мотивацията възможна
Работниците във фирмата се доусъвършенстват в процеса на работа и няма задълбочени конкретни проблеми,които да не могат да се разрешат.

4.Препоръки

Всеки мениджър сам избира начина,по който да мотивира работниците си.Той трябва да намира винаги оптимални решения,за да бъде персонала удовлетворен.Винаги са нужни различни подходи за мотивиране.Знае се,че не съществува една универсална и приета от всички за най – правилна теория за мотивацията.Всяка отделна теория е алтернатива за мениджъра.Моите препоръки към фирма ЕТ”Мистрал – 99” са следните:
- мениджърът да създаде добра обстановка за клиента
- да осигури на работниците място за отдих през обедната почивка
- подобряване условията на труд
- периодично усъвършенстване начините и методите на работа
Като пряк наблюдател във фирмата мога да твърдя,че са предоставени нужните условия за работа на работниците.Взаимоотношенията между работодателя и персонала са на нужното ниво.
Наблюдава се екипно сътрудничество,което допринася за хармонията в отношенията на персонала.Работодателят непрекъснато се стреми да мотивира служителите си,чрез различни методи и начини.
Ръководството на фирмата демонстрира готовност да споделя печалбата със служителите си.Така те знаят,че компенсациите се определят от успешната дейност на фирмата.Положителна е досегашната практика на фирмата служителите да получават допълнително възнаграждение ако са работил добре и са допринесли за успеха на фирмата.

Заключение:

Като цяло мотивацията във фирма ЕТ”Мистрал-99” е на добро ниво по отношение на управлениетои трудовата дейност на персонала.Работодателят и работниците трябва заедно да обсъждат проблемите възникнали по време на работа.Трябва да се създаде благоприятна атмосфера за работа в екип,да се насърчават всички от персонала да работят като едно цяло,а не като отделни единици.
Мотивацията за труд на персонала ще е на необходимото ниво,ако се преодолеят недостатъците и конкретните проблеми във фирмата:
- работниците да получават необходимите трудови възнаграждения
- фирмата да има достатъчно финансови средства за закупуване на нова качествена техника и машини
- да се преодоляват навреме конфликтите
- да се създаде добра социална и трудова обстановка за персонала във фирмата
Всичко изброено по – горе от мен ще създаде благоприятна атмосфера за работа в екип;ще се повиши качеството на труда.Персоналът трябва да е добре финансово обезпечен,с добра квалификация и мотивация за успех.
Качеството на труд е еквивалент на добрия избор.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,376 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. Цветан каза:

    Реферата е добре изработен!

  2. reni каза:

    nemoga li da go izteglq;)

Остави коментар по "Мотивация на персонала в ЕТ „Мистрал-99″ – курсова работа"