Организирана престъпност – лекции


 Категория: Лекции


1.О.П. като соц. явление. Съвременната О.П.

-О.П.- е част от социалното явление.
-О.П.-като явление не свързана само със съвременното общество-такава престъпност е имало и от векове. Тази О.П. е съществувала основно на терлиторията на едно общество.
-Европа никога не познавала такава О.П. както е сега
-Изследователите на Сицилианската мафия казват че още през 13 век е имало О.П., но не давало отражение на други държави.
-Няколко века има О.П. и в Китай, но “Триадите” не се разпростират в/у целия континет.
-Япония с нейнта прочута “Якуза”-създават организира-на престъпност но те се развиват и действат на територията на страната .
-Както и Колумбииската О.П.
-Това са няколкото най мощни и големи организации до края на Втората световна война.
-Африка, Австралия и Нова Зеландия са свободни, в цяла Европа дори и в Русия, такава О.П. не имало.
-За кратко време тези форми са придобили транснационална О.П.
-Новият икономически ред в съвременния свят е под натиска на нова престъпност –Глобалната. Това е свързано с нови форми на изнасяне на производството.
-Глобалната престъпност включва конвенционланата тя съчетава характеристики на обикновената, традиционнта и нетрадиционнта престъпност, икономическата и организираната престъпност.
-С развитието на производ-ството се развива и търговията и световните финансови системи, които трябва да обслужва.
-Големите организации излизат от своите страни. Появява се траснационалната О.П. и от там със своите общи характеристики:
1. Транснац. пр. е весеобхавтна-проявява в целия свят на територията на всички държави. Корупцията се превръща в самостоятелно социално явление, тя е обхаванала целия свят, навлязла е в държавното управление, икономиката, политиката.
2. Траннац. Пр. е устойчива
3. Траннац. Пр. е адаптивна еднакво се пригажда към особеностите на отделните държави.
4. Транснац. Пр. е организирана-развитието на груповата и орган. Престъпност са елемент от общия процес на глобализиране и интернационализиране на престъпността
5.Транснац. Пр. консолидира отделните престъпни организации с оглед на интересите им.
6.Транснац. Пр. се усъваршенства-Това е процес на нейното саморазвите
-Основни докуметни с/у Транснац. прест. Полтическата декларация от Неапол и Глобалният план за действие с/у Орг. транснац. престъпност от 1994г. -Основният международен документ, определящ концепция и стратегии за превенция и контрол в/у съвременната О.П. до 2000г.
-През 2000г. в Палермо Италия се приема Конвенция на ООН с/у транснационалната О.П. и 2 Протокола към нея-относно трафика на хора и контрабанда с хора. Има и трети протокол за нелегално производство и трафик на оръжие.
-Последиците от транснац. О.П.е взаимното проникване м/у организациите и всички форми на престъпност.
-Соц. политика на О.П.-на пръв поглед изглежда много екстравагантна. Тя има зя цел натрупването на печелба. О.П. създава работни места в страни където безработицита е основен проблем.

2.Последици от транснац. О.П.

-Транснац. пр. се проявява в 2-основни форми:
1.Престъпност застрашаваща междудържавните отношения.
2.Престъпност застрашаваща международния икономически ред.
-Те са дадени по начина по които ООН разглижда последиците от транснац. орган. Престъпност.
1. Заплахи за суверенитета на всяка държава-защото тя завладява всички сфери, всички области въздържайки се да посегне в/у политическата власт. В определени страни и политическата власт е цел на ОП.
2. Заплахи за обществото-чрез дейност на престъпни организации, като злоупотребата с наркотици, тяхното производство и пласиране. Съзадена е сложна мрежа за въвличане на мнгого и предимно млади хора. Опасността на немалка част от младите хора да намерят работа в слабо икономически развитите страни и така всички да бъдем жертва на ОП.
3. Заплахите за националната стабилност-О.П. използва 2 основни средства 1. Рекета –най-старото 2. Корупция.
1.Рекета е изнудване с цел да се придобият средства с/у защита и охрана.
4.Заплахи за нациналната икономика-транснац. орган. Престъпност разполага с много средства, вследствие на което икономическите субекти се съобразяват, защото има сблъсък на пазара. Тези които работят на тъмно не се съобразяват с никакви правила. Престъпните организации извличат огромни печелби част от които вливат в местната икономика. Това е характерно и за най-развитите страни.
5. Зплаха за приватизация-
Заплахите за страните от бившия Соц. лагер-от държавни, кооперативни да преминат в частни, посредством приватизация. Участието на О.П. в приватизацията се извършва чрез мръсни пари, корупция, изнудване. Процесът на приватизация се оказва процес на завладяване на националното богатсво с легитимни средства от структури на О.П.
-Двете основни форми на транснационалната О.П. Престъпността с/у междудържавните политически отношения с/у икномоческия ред се сближават като първата заема подчинено положение.
-Международната икономическа и националната икономическа все повече се подчиняват на организираната.
-Идеята за формиране на международно наказателно право е много стара, но се подкрепя в наши дни, както и изграждане на институции за неговото прилагане. Прилагането на конкретни медународноправни норми ще засягат пряко гажданите като субекти на престъпление и носители на наказателна отговорност.
-ООН и Европейската обшност са утвърдили някой норми, както и създаването на Международен наказателен Трибунал.

3. Основни дейности на Транснац. О.П.

-Контрабанда-е дейност по пренасяне на пари, стоки или цености през държавата.
-Термина контрабанда има италиански произход-“контра”/срещу/ “бандум” /правителствено разпореждане, с което се означава незаконното пренасяне през националната граница.
- Контрабандата е една от най старите дейности . Това е действие извършва се нещо п/в правилата. Тази дейност може да се види и в Б-я, доколкото установените правила се спазват, при транспорт по вода, въздух и суша.
-Особени заплахи са използването на сухопътните транспортни средства-тук може да се развива масова контрабанда, защото е почти ежедневие, и осигурява прехраната на много хора.
-Възможностите при контрабандата на стоки, само по документи, или отразяване на едни стоки по етини от другите.
-Наркотрафика е най- разпространента дейност в структурите на О.П.
-Доста добър източник на праи е трафика на наркотици.
-Пътищата на “Дрогата”-тръгват с най-старото място “Златния триъгълник”-/Индонезия, Китай, Млайзия, Тайланд/, “Златния полумесец”-/Пакистан, Афганистан, Иран, Турция/, както и Южна и Централна Америка и част от Африка-са известни с отглеждането на суровини за хероин, част от този път преминава и през България, която служи за транзитиране на хероина.
-Цнтъра за производство на кокаин това са страните от „Анския пояс”-Централна и Южна америка, Колумбия, Перу Уругвайр Бразилия и някои други страни.
-Тенденциите са –постепенно да се ограничи производството на наркотици, които се създават на естествени основи и да се премине на синтетичните /фарбично произведени от фармацефтичната индустрия./
3. Незаконната търговия с оръжие-всички които са лицензирани да търгуват с оръжие и боеприпаси допускат и друга незаконна търговия-този които купува не го интересува организацията дали е лицензирана или не. Трудно е да се установи каква е реалната печалба-поради смесването на легалната с нелегалната търговия на оръжие.
4.Контрабанда на нелегални емигранти- в последните десетилетия е един от най-острите проблеми. Тя се обуславя от няколко групи фактори:
-Политически бежанци-те са много малко
-Икономически емигранти-това е много сложна и много доходна дейност.
5. Тьрговия с хора- тя включва различни дейности от времето характерно за класическото робство
6.Търговия с човешки органи-много отдавна се говори за „Бяла мяфия”- в света са известни Русия и страните от ОНД и Аржентина, а най-големи потребители са Германия.
7.Незаконна търговия с ядрени материали-източника е страна , която има ядрени производства.
8. Кражба и контрабанда на автомобили
9.Кражба и контрабанда на предмети с историческа и келтурна стойност.
10.Лихварството- източник на печалба не на отделни закъсали лица, а на такива които са вътре в системата. Дейността по отпускането и вземането на лихвите се определя член, които има определени умения.
11. Пиратството
12.Прането на при
10 Порнографията

4. О.П.-дефиниция.О.П. като предприятие. Организирана престъпност и корпоративна престъпност

-О.П.-е социално явление, възниканоло при определение исторически условия, дезорганизация на обществото, като реакция на политическо, социално и икономическо насилие, в резултат на предпоставки за натрупване на капитал, добиване на икономическа и политическа власт, чрез извършване на престъпления въз осонова на постоянно действащи организации, чиято цел е натрупване на печалби, участие в икономиката, финансите, държв. управление на обществото.
-О.П- обикновено се отъжествява с мафията. Но някой кязвят че О.П има само там където е зградена организация от типа на мафия и при отсъствие на такава организация нетрябвя да се говори за О.П.,а мафията е една от разновидностите на О.П. Създават се престъпни групи аналогични на мафията т.е. възпрозвежда форма на фамилията/семейството/, ритуалите и взаимоотношенита в нея и вместо икономическия интерес се възпроизвеждат формите на престъпните организации, които имат ново съдържание.
-Едни организирани престъпни групи действат на местно ниво и имат характера на банди, а други на национално ниво, като Италианската мафия и Американската Коза ностра.
-Според тезата на А.Гуров някой автори говорят за нива на О.П.:
1.Ниво-орган. Групи от професионални престъпници, които действат независимо една от друга
2.Ниво-престъпни организации
3.Ниво-мафия
-Обединяващото на 3-те структури на О.П. е наличие на определен минимум задължителни признаци.
-През 1968 е приет Закон за контрол в/у престъпността и Закона RICO е насочен с/у рекета и корупцията, той посочва и основните характеристике на О.П., той не самосотятелен Закон, а е част от Федерелния Закон за контрол над О.П.
-В съответствие с теория на предприятието О.П. има при наличие на определени предпоставки.-може да се говори за О.П. там където има организация със съответни структури-с цел натрупване на капитали, тя се самофинансира, с крайна цел е участие в икономиката-т.е. винаги трябва да има организаци.
-Трябва да е структурира-на О.П. група, като нормалната структура при мафията на върха е Боса със своите заместници и голям брой членове, като на всеки се определя ролята и задълженията му. При по-малочислените структурата е по опростена.
-Организацията трябва да действа постоянно, което е и отличителен белег от криминалната групата, която няма ейрярхична изграденост, правила на поведение, тя не действа системно, според моментните потребности и насторения.
-О.П. се самофинансира-като основен източник са грабежи, убииства търговия с оръжи, наркотрафик
-О.П.-трупа печалби и капитали, за разлика от престъпната група, те разделят печалбата след всяка престъпление.
-Основната цел на О.П. е излизане от сенчестата икономика и да навлезе в законно действащата иконо-мика.
-П.О и легитимна корпорация-Престъпната Организация /предприятие/, действа на принципа на легитимната корпорация /предприятие/. Основната разлика е в легитимността-Корпорацията има законен характер в икономиката, а Престъп. Орган. Има незаконен характер и функционира в сенчестата икономика

5. Възникване и развитие на О.П. Фамилия и ритуали…

-О.П. се появявя при определени исторически условия-дезораганизирано общество, насилие на собствена власт.
-За нейна родина се сочи Южна Италия и главно о-в Сицилия. Сицилианската мафия включва роднините си по пряка и сребрена линия и най-често те са 4-5 поколения. Като всички са подчинени на главата на мафията. Сицилиансаката мафия е модела, по който се изгражда и престъпната фамилия, която е винаги с/у Закона и установения ред.
-При Китайците О.П. възниква, като реакция на военна намеса и отселяват само 5-ма. Това са и първите “Триади” от 17 век.
-При тези обществени условия се създават тайни организирани общества-затворени и подчинени на закона за мълчанието. За тях не се зане почти нищо,-като взаимоотнешения вътре в организацията, за броя на членовете, мащабите в които действа. -Друга линия по която възникват престъпните организ. е икономическата, появата и е резултат на развитие на търговията и новите икономически отношения. Като след време икономическия интерес става основен фактор за реформиране на Прест. орган. От миналото и възникването на нови.
-Принципи на изгражадане на престъп. Орган.
-Фамилията-е характерна за италианската, американската и японската О.П.. В Италия, първото наименование на организацията е Клан, кето после е заменено с Фамилия/семейство/.
-Фамилията се изгражда на основата на родството и духовното приятелство.
-Териториалната обвързаност на фамилията е другата характеристика на П.О. –фамилията се изгражда и действа на определена територия.
-Ритуалите са задължителни за много от прест. орган. Приобщаването на членове става по точно определен ритул-така е при Италианска мафия, Китайските “Триади” и Японската “Якуза”. Те въвеждат кандидатите в тайното общество, като му разяснява правилата на организацията, осъществява контрол над него и гарантира приобщавеното му към установените норми на обществото.

6. Италианска О.П.

-Италианската-е най-старата известна в света О.П., чиято дейност започва най-рано на о-в Сицилия, по времето когато там са били арабите, и присъствието на Френските войски през 13 век.
-Известни са няклко организации:
1. Сицилианската мафия-Коза Ностра- е с най-дългата история в света и Европа. Американската Коза Ностра е изградена по модел на Италианската.
-От 136 до 186 фамилии, има около 5хил. Мъже на честа, които са членове на Сицилианската мафия, поради участие в наркотрафик, хазарт, отвиличане и рекет.
- 2. Неаполитанската О.П.-Камора-това е другата разновидност на итал.ианската О.П. Центъра е Неапол поради което носи и името Неполитанска О.П или Неполитанска Камора. Тя е най-буйната и е предимно в областта на кокаина. Над 130 фамилии с над 7хил. Членове Нените босове се занимат с рекет, отвличане, изнудване.
През 70-те год. избухва война м/у Сицилианската и Неаполитанската-побеждава Сицилианската, а Неаполитанската избягва в Мадрид.
3.Калабрииската О.П. “Ндрангета”-те са натрупали пари и имат голяма мощ, те осъществяват политиката на големите наркотрафиканти и контрабандата на цигари.
-Калабрия предоставя възможност за развитие на мафията.
-Има и 2 нови след 1990г.-те са малки и се създават от членове на напусналите 2 големи но с разрешение на боса: Като “Сакра Корона Унита” –около 50 фамилии и “Ластида/звезда/”-с около 1000члена. Те имат спомагателен характер по отношение на големите.
-Италианската мафия е проникнала във всички сфери на обществото, има данни че навлиза и в политиката. Тя е модел по които се организира О.П. и в други държави-най вече в Америка.
1.Локализация на Итал. Мафия-обхваща цяла Западна Европа
2.зона е централната –Чехия, Полша, Словакия
3.Зона –Югоизточна Европа-всички страни на бивша Югославия, Македония, Албания, България.
-Сочи се присъствие на “Ндрангета” в България и то от Калабрия.
-Италианската мафия има свои организации в целия свят.

7. О.П. в САЩ.

-О.П. в САЩ-е една от най-мощните в света. Известна е с прозвището Коза Ностра.
-Американската О.П. преминава през 3 периода.
1Период обхваща втората половина на 19в. до края на 1920г.-свързан е с дейността на емигрантите. Няма ясно изградена физиономия, основното средство, което използат е рекет и корупционни практики.
2Период в развитието на О.П е известен с така наречения “Сух режим”-забраняват се производството на алкохол и продажбата му, като изнасят производства на островчетата-нелегално и за кратко време натруват средства.
-Средата на 20-те години започват битките от Италия напускат хора от мафията и отиват в Щатите и там изграждат мафиите в САЩ по модел на Италианската мафия.
-Много време минава докато Американците разберат че убииствата взивяванията не са резултат на уличната престъпност, а на нововъзникнало –явление О.П по модел на Италианската мафия.
-Организация на О.П. в САЩ-в началото е наричана “Синдикат”, “Мафия”, а след това “Коза Ностра”. И при тях се приема фамилизмът и сложното структуриране. В нея има строго разпределение на труда-специализация на отделните организации.
-Организацията и структурата на Коза Ностра се ръководи от Боса-ръководителя на престъпната орган., той пределя и наказания за членовете на “фамилията”, той винаги заслужава внимание.
-Съветника заема особено място той се води като заеместник на боса. На селдващо ниво са капитаните или наричани още “Глави на семейството”, на най-ниско ниво са войниците.
-2период може да се раздели на 2-периода-границата м/у които поставят краят на Втората световна война и първите стъпки на изнасяне на К.Ностра извън американския континент.
-3Период-Закона RICO, слага край на 2-период и поставя началото на 3-период, който продължава и до днес. Той регламентира и регулира нов тип престъпности нови наказателно правни методи за контрол над престъпността. На мошността на К.Ностра се противопоставя мошността на държавата. Увеличават участието си в международния наркотрафик което и най-доходно за О.П., както и тясно сътрудничество със Сицилианската мафия, Колумбииските картели и Руските организации.
-Понастоящем Коза Ностра включва 25 фамилии с около 3хил. Мъже на честта и около 15-40 хил. Асоцирани членове.

8 .Китайски триади

-Много малко се знае за ненйта организация, тъй като тук дават отражение и филосфията и религията е под определино число, защото китайците мислят че света е около 4-морета.
-Китайската О.П. е една от най добре структурираните , мобилни и ефективни.
-Триадите са базирани на 3-основни понятия-небе, земя и човек.
-Организацията и структурата на триадите отговаря но принципа на конспиративност. Изградени са приамидално- в основата са обикновените членове, а на върха е главата на дракона-ръководителя, като всички са подредени в строга ейрархия.
-На територията на Китайската република действа една триада “Великият кръг”, чийто числен съства не известен. Най-големите триади са базирани в Хонконг и Тайван.
-“Сун Йе Он”-е най-многочислената и моштна организация-тя има разклонения в Европа, Румъния, САЩ и Канада
-“14Ка”-е най многочислената и жестока има около 30 клана и 25-30 хил. Членове.
-Това са основните най-големи триади. Характерното е че тяхната организация наподобява на колежнско общество. Плучават повиквателни да се явят в определен ден и време за изпълнение на операцията. След приключване на операцията те се прибират по местата си. Те са трудни за разкривнае и са много мобилни.
-На о-в Тайван е “Юнайтед Баму” и “Бандата на 4-те морета” – те се занимават с пираетска дейност и имат дорбо разузнване. -Техните интереси са насочени в Азия, Тайланд, а за трафик на дрога, проституция. са насочени към Австралия. Имат и трайно присъствие в САЩ.

9. Японска якуза

-Японската О.П. „Якуза” е също от 18 век, изгражда се по модел ня Италинаската без да има връзка по между им
-Организация-„Якуза” е синоним на О.П. в Япония. Тя есистема от организации, които се различават по броя на членовете , място им престъпния свят. Тя се организира на принципа на „фамилията”/семейството/, в нея основни са отношенията на „обуян”/бащата –„кобун” –сина което отразява взаимоотношенията в традиционното японско семейство.
-„Якуза се изгражда на ппринципа на пирамидата: На върха е обуян-бащата /бос, Заместник на обуяна, Офицери, Членове и Чираци.
-Към членуващите в престъпните орган. Има специални изисквания да не разкриват тайните на организацията, да не употребяват нарктици, да са на подчинение на висше- стоящите в организацията. Всеки едни член има татуировка, която е отличителен белег на членовете на „Якуза”- символа е „позлатен ромб”
-За да се приеме някои за член на „Якуза” се извършва определен ритуал, които наподобява на религиозна церемония.
-Най-многочислената „Якуза” е „Ямагучи-гуми”има 750 клана и около 23-25 хил. Членове-структурирана е под формата на пирамида и обединява криминалните класи в Япония т. нар. Комарджии, Амбулантни търговци-мошеници и хулигани.
-„Ингава-кай”- има 313 клана и м/у 6 и 7 хил. Членове –има сходна структура на „Ямагучигуми”-пирамидална
-“Суимоши-ренго”-има 177 клана и 7000 членове-те са по малочислени и по това се смята че са по-лесни за управление.
-Основните зони в които са базирани:
1.Азия и страните от Тихия океан, Корея и Филипините
2.Страните от Океания, Австралия и Нова Зеландияр където имат символично присъствие
3.Северна Америка, Бразилия, представители на „Ямагучи-гуми” има главно на терлиторията на Германия.
-Японската „Якуза” се проявява по-скоро като криминлана обшност, липсва тясна обвързаност с икономиката на страната.

10. Колумбииска и Нигерииска О.П.

-Колумбииска О.П
-В много международни документи О.П. в Колумбия се характеризира като „държава в държавата”, а това е халактерно за държава в която О.П. е навлязла във всички сфери на властта.
-О.П. в Колумбия възниква през 60-те години, като станата става център за отглеждане на марихуана, така към традиционна кока се прибавя и нов наркотик търсен на пазарите. Със своето георгафско разположение и граничещите със нея страни я превръщат в мост за трансфериране на наркотиците първоначално на Север , а по –късно и към Европа.
-Основата в/у която се изграждат и функционират организациите е икономическия интерес. Това обяснява и наименованието на престъпните организации-Картели.
-Колумбииските картели са специализирани в трафик на кокаин и пране на парите от трафика. Дейността им е типично изразена в криминални прояви- грабежи, рекет, проституция
-Колумбииските картели действат като предприятие- с постигането на една основна цел –извличане на максимална печалба. Те действат като организтори на своебразна индустрия, в която са въвлечени огромен брой хора.
-Структурата на Картелите е пирамидална.
-Нигерииска О.П.- Това е относително нова организация съдадена през 70-те год. на Африканския континет.
-Дейностите които извършват са разностранни. Причините са икономически. Поставят се организации относно производството на петрол.
-Органицзациите наподобяват мафиини формирования на американската Коза ностра. Нигерииските групи представляват „клетка”, която се ръководи от шеф, има отговарящ за набиране на членове, лейтенати и войници.
-Първоначално Нигерииските групи започват със спомагателени дейности на крупни междунардони организации, след което започват да се профилират в наркотрафик, изнудване, фалшифициране на пари, документи, корупция.
Членовете са и признати фалшификатори, изключително активни са и в трафика на хероин.
-Нигерииската О.П. има висок икономически ефект- печелбите от изръшените измами са много големи.

11. О.П. в Русия и страните от ОНД

-Проблема за съществуването на О.П. Русия и бившите страни от СССР е доста спорен. До 90-те години напълно се отрича съществуването на О.П, тъй като в едно тоталитарно общество неможе да се развива О.П. Това страна на криминалните групи. Това са бивши затворници които са излезли от затвора и към тх има определин изисквания-да приеме идеята за извършване на престъплеия, и да може да ги изръшва, да не са сътрудничили на милицията и армията.
- О.П. в Русия и страните от ОДН е рядък социален феномен. В съвремениня свят тя възниква само за няколко години след перестройката. За вяска изминала година те се увеличавт все повече.
-Основните характеристики на О.П. в Русия и страните от НОД са: Специалзация, интелетуализация, консолидация.
1.Специализация-престъпните групи се профилират в извършване на определин дейности, като прането на пари е основна дейност, незаконен трафик на емигранти и търговия с жени с цел проституция, оръжейната индустрия. Финансовите измами и измами във връзка със собствеността. Насилствени престъпления, проява на гагстеризма.
-Престъпните групировки се занимат с контрабанда, трафик на наркотици и крадени автомобили, износ на културни и сторически ценности, рекет, убииства по поръчка.
-Имайки в предвид територията на Русия-функционират оромна мрежа от престъпни организации.
-Руската мафия е стъпила трайно в страните от Черноморския басейн, Балканите, Полша, Унгария, Чехия и Западна Европа.
-Понятието “Руска мафия” е събирателно за престъпните организации действащи на територията на страните от ОНД:
-Грузинска мафия-тя е в сенчестата икономика, държи вътрешните пазари на плодове, зеленчуции други хранителни стоки. Занимава се с наркотрафика и търговия на оръжие.
-Одеската мафия-част от нейните членове са чеченци на които се възлагат поръчковите убииства. И тя се занимава с наркотрафик, пране на праи, фалшифициране на кредитни карти.
-Украинската мафия-тя има значение за транснационалната О.П, поради общите граници с някои съветски републики, има излаз към Черно море, за трафик на наркотици, емигранти, контрабанда с крадени автомобили и човешки органи, пране на праи.
-Руската О.П рабти в сътрудничество със сицилианската Коза Ностра, колумбииските картели, а в последно време и с американската Коза Ностра.

12.О.П. в Америка, Канада,Африка, Азия…..

1.Канада-О.П. в САЩ и Канада е сред най-развитите в съвременния свят. Тя има не само локално но и глобано значение. В Канада са се наследили едни от най-големите азиатски и европейски групи, които променят коренно криминалната обстановка и се съобразяват със структурите на националната О.П.
-В източна Канада са се настанили някой от големите престъпни организации, както и руски формирувания.
-Основните сфери на дейност: са трафик на наркотици, пране на праи измами, отвиличане, а руските организацци са се специализирали в извършването на поръчкови убииства.
-През последните години се настаняват и организации на японската “Якуза”, занимават се с наркотици, пране на пари, проституция, измама.
-Банковата система в Канада е много добра и се използване за паране на пари. Перачите ги внасят в банките, а от там ги трансферират към съответните страни.
2.САЩ-На територията на сащ е създадена огромна и сложна система от П.О. от различни националности, които в конкурентната среда изграждат многонационални формирувания.
-Присъствие има на Китайските”Триади” –занимаващи се с нелагаллия трафик на хора.
-Руската мафия има голямо влияние в САЩ, присъствайки на черния пазар със суровини.
-Нигерийските престъпни групировки в САЩ- изпълняват важни задачи в наркотрафика и кокаина
-Виетнамските орган.-се включват активно в трафика на хероин, проституиращи жени и нелегална емиграция
-В САЩ има силно равзита О.П. на улично ниво. Тези организации контролират трафика на наркотици и контрабандни стоки като алкохол и цигари.
-Централна Америка-обикновено се използва за бази и дистрибуция на накотици, ембаргови стоки за Куба, котрабанди на стоки, трафик на хора който е придобил международен характер.
-В района на Карибите е известен т.н. “Банка в банката”, които изпират милиарди долари, придобити чрез престъпления
-Южна Америка е точка за транснационалната О.П. поради политическите си нестабилности, огромните пазари и възможности за инвестиране на мръсни пари, притежават суровини за производство на наркотици и други стоки които имат значение за мафията. Поради совето разположение, предлагащо морски пътища за свързване със всички дъжави от континетта.
-Центлана и Южна Америка-предстои да се криминализира в още по голяма степн и да се превъне в един от центровете на световната О.П. Икономическото развитие на Бразилия и Аржентина ще ускори разрастването на транснационалната О.П. катоо средство за рефинансирането на мръсни пари.
-Африка-този континет е слабо проучен. Единствено иследователските програми дават представа за престъпността. Това е пестъпност засягаща собствеността, насочена с/у живота и телесната неприкосновеност на човека.
-Съществуват различни предпоставки които обуславят развитието на О.П.като: 1.Благоприятниете условия за отглеждане на на разстения от които се произвеждат накотици. Мароко е един от основните производители на канабис, както и отглеждането на кока в района на Нигерия. 2. Засилена емиграция извън континета, като се развива и незаконния трафик на хора, който е един от основните дейности на О.П. 3.Нелегалната търговия с оръжие и боеприпаси. 4.Африканците се включват като носачи на накотици и други котрабандни стоки по каналите на О.П.
-Азия- О.П. в Азия се се отъждествява с китайските “Триади” и японската “Якуза”. Основанието име голямата организираност и ролята им в съвременнта транснационална престъп. Има разположение на множество отделни престъпни синдикати , като и по-малки организирани групи.
-В Пакистан има разивита система за трафик на наркотици и нелегални емигранти, като те работят в сътрудничество с турската мафия. Тук преминава и нелегалния път за трафик на жени и млади момичета, за така наречените сескиндустрии..
-Югоизточна Азия- разполага с О.П които се занимават с грабежи, отвличане, хазартни игри, проституция износ и внос на контрабандни стоки.
-Присъствие има и на П.О. на страните от ОНД, които подържат каналите за трафик на проституиращи жени и незаконна търговия.
-В Азиатския континент действат и много центрове за пране на пари.
-О.П. в страните от Океания-е сравнително по-слабо развита, тъй като възниква много по-късно. Австралия и Нова Зеландия са включени в глобализиранта пестъпност, тъй като на територията им са базирани най –големите многонационални П.О. -Има престъпни организации от страни с големи емигрански колонии от Океания, присъствие има на китайските “Триади” и японската”Якуза”, италианс-ската мафия, както и руските групировки.
-В Австралия и Н.Зеландия е олганизиран пазар за хероин, хашиш и кокаин, добре е развит и трафика на емигранти. Региона е един от световните центрове за пране на пари.

13. О.П в страните от Европа

-О.П. в Западна Европа от векве е традиционна привилегия на Италия.
-До 70-те години Европа е свободна от О.П., като постепенно се създават икономически, политически и културни предпоставики за развитието и. След войните Европа се променя значително, като възниква сложна криминигенна обстановка.
-Последиците са: Нарастване на общата престъпност, Появяват се младежки неформални движения-рокери, хипита, появвяватт се терористичин организации изградени на верски и расови предрасъдъци, развитие на мощна “черна” икономика.
-Създаването на Европйския съюз и на Западноевропейсия съюз поставя началото на О.П. в съвремените и аспекти Развива се монго бързо, а стремежа и е забогатяване в много нови форми на престъпност, и причиняването на големи материални щети на граждани и корпорации.
-След 1989/90г. възникква сложна обстнаовка в резултат на разпадането на Източния блок и най Вече на Съветския съюз. Западноевропейският пазар е цал за легална и нелегална икономика на страните от Централна и Източна Евроа, както и към неразвития пазар на ОНД-насочват се малко легални инвестиции и много представители на международната О.П.
-Източна Европа-О.П. в Източна Европа, Руската федерация и страните от ОНД е относително ново явление, което се появило при определени обществено-икономически и политически условия: 1.Премахване на тоталитарното управление в страните от бившия Източен блок и преминаване към демократично полтическо управление. 2. Преминаване от централизирано планово управление в свободно пазарно стопнство-трансофрмация на собствеността от държвна в частна. Този процес на трансформация поражда уникална възможност за пораждане на огромен крименогенен потенциал. -За кратко време О.П. придобива огромни размери, много международни престъпни организации влизат във взаимодействие с национлани групировки.
-Всичтике срани които влизат тук се занимавт с трафик на накотици и хора, контрабандни стоки, трафик на откраднати автомобили и стратегически суровини.

14. О.П. в Балканския полуостров

-О.П. на Балканите възниква сравнително по късно-процеса съвпада с разпадането на Източния блок.
-Страните на Блаканите имат и големи различия-Турция и Гърция са най-дробе икономически развити, Гърция е член на ЕС и НАТО, а Турция на НАТО, останалите страни се ползват като транзитни за трафик на наркотици и контрабандни стоки.
-Останалите страни имат много еднакви черти:1. Имат еднаква историческа съдба-били са в границите на Османската империя, 2.Имат еднаква степен на икономическо развитие. 3.Сходни задачи за решавне с трансформация на собствеността и утвърждаване на свободен пазар. 4.Наличие на етнически групи, 5. Политическа , икономическа и финансова нестабилност в страните в преход.
-В Югославия властите признавт съществуването на О.П. в собственат им стран
-Албанската мафия е една от най-организираните., Добре изградена О.П. има и в Косово, Македония също има собствена О.П., Румънската О.П. се появвява през последните10 години, тя с по-слаби прояви в страната.
-Дейността на Престъпните Организации на Блканите е улеснена от корупцията-по данни на международни изследвания се сочи че в Бъргария е най – разпространена. Създаването на т. Нар. “Финансови пирамиди” които поглъщат спестяванията на хората с/у очакване за печлба.
-Основните дейности на прест. организациии на Балканите са: 1.Трафик на наркотици,2. Трафик на крадени автомобили, 3. Трафик на хора,4. Трафик на културни и исторически ценности.

15. О.П. В България.

-В България О.П. възниква след 1989г.
-О.П.-възниква в период на застрашено нарстване на общата престъпност-конвенционалната и икономическа в резултат на социалните промени. Днес тя притежава своите характеристики : Високо обществено ниво, сложна структура с увеличаване на тежките пестъпления п/в личността, собстеността, икономиката, обществения ред, поява на нови престъпления като рекет, откуп, укриване на доходи, с цел неплащане на данъци, развитие на корупцията.
-Високото ниво на престъпноста е достигнато със започналия процес на трансформация на собствеността от държавна в частна и преминаване от централизирана към свободна пазарна икономика. Приватизацията е съпроводена с голяма безработица която засяга много хора, предимно млади и образовани. Престъпноста се интеллетуализира чрез криминализация на лица с висок образователен ценс, и в същото време се етницира поради нарастване на престъпната активност на ромите.
-О.П. в България е икономическо явление. Зародила се в недрата на „сенчестата” икономика в условията на тежка социална дезорганизация. Със появата си О.П систематично уврежда отвътре легалната икономика и разширява границите на „сенчестата” икономика.
-О.П. е сложна систма от организации/групировки и групи/, които имат различен произход състав, структура, предмет на дейност, икономическо поведение и реално място в обществото. Притежават най-общите черти на О.П. и представяват в кайна сметка престъпно предприятие. Могат да се обособят в няколко типа организации:
1Тип-проявявя се в 2 осонвни форми прроявява се в края на 70-те и началото на 80-те години. 1форма на доверени българарски гражнади се предоставят държавни средста за участие в смесени дружества и сдружения извън страната, легитимирайки капитала като собствен. 2форма- отразява вътрешните проциси в страната, свързани с развитие на икономическата престъпност, а това е довело до нови престъпления т. нар. „странична дейност”-предоставяне право на лица упражняващи определен занят да кслючват договори с кооперации за извършване на странична дейност, с цел да се увеличат доходите на живеещи в бедни планински и други райони, кето доведе до корумпиране на част от администрацията и извършване на рестъпления от длъжностините лица.
-2Тип престъпни организации възникват в пеходния период при трансформация на собствеността, с разработване на законодателни актове и изграждането на ситема от институции за провеждане на приватизация.
-3Тип прест. Орган. -се формират чрез приватизиране на държавните контрабандни канали подържани, обслужвани и контролирани от органите на сигурността по тоталитарлно време-това са бивши служители на Държана сигурност, дл. Лица от митниците, преставители на партийната номенклатура.
-4Тип-О.П. разкриват групите изградени на криминална основа. Изграждат се силови групировки.
-Структура на престъпните орган.-Съществуват няколко типа О.П.с различни структури на престъпните орган., като всичките са изградени в/у икономческия интерес.
-Възникналите като легални предприятия, като и квазилегалните предприятия те нямат регистрация но присъстват в икономическия живот и действат като легитимни икономически субекти, имат типична за предприятието/корпороцията/ структура: управление, разкриват свободни работни места.
-През 1990-93г.Зараждащите се икономически групировки създават свои силови структури-своеобразни военизирани отряди с приамидална структура, въоражени със съвремонно оръжие. Задачите им са да осъществяват най-мащабните контрабандни операциии да охраняват имуществото на предприятието.
-Развитието на О.П. след 1990г. Преминава през 2 осонвни стадия. 1Стадии се харатеризира с поява, борба, диференциация и консолидация нови престъп. групировки- целта им е овладяване на теротрии и сфери в иономиката и финасовата ситема.
-Постепенно силовите методи се изостяват и заменят с корупция.
-Дейност на О.П.в Б-я: Трафик на наркотици,, Незаконен трафик на хора, Незаконен трафик на оръжие, Контрабанда и незакон. Сделки с откраднати МПС, Хазартни игри, контрабанда на стратагически суровини, Контрабанда на предмети с историческа и културна стойност, Масова контрабанда, О.П. в икономиката, банкова и финасовата система, Тероризъм.

16.Институционализира-не на бората с О.П. в Б-я

-В Б-я все още няма ясна концепция за състоянието на престъпността и борбата с нея. Успехи има в оперативно-издирвателната дейност със взаимодействие с Интерпол и Европол-със двустранните споразумения.
-Кдровот и финансовото осигуряване на съвременните стратегии е недостатъчно и това непозволява да да се осъществява релано борбата с О.П.
-Иституционализиране на борбата с окрупцията в Б-я
-През1997г.-38-мото Народно събарние избиравременна комисия по проблемите на борбата с престъпносттаи корупцията, чиято дейност е преустановена е избиране на Постоянна комисия по противодействие на престъпността и корупцията/1999г./-оглавена оп редседателя на НС –наричана за краткост-“Антимафия”.
-Българското Бюро на Трансерънси Интернешънъл е създадено през 1998г. за изследване на корупцията.
-В България-активност на изследване проблемите на борба с корупцията и разработване на стратегии има „Коалиция-2000” към Центъра за изследване на демокрацията.
През 1992г. в Б-я са приети няколко законодателин акта , които засягат проблема с прането на пари.
-Закон за банките и кредитното дело
-Закон за стопанската деност на чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции.
-Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
-Въз основа на Конвецията на Съвета на Европа относно прането, разкриването и конфискуването на доходи от престъпления-/1990г/. българското законодателство е разработило и приело Закон за мерките с/у изпирането на пари през 1996г. след 2години през 1998г от едноименен Закон за мерките с/у изпир. на пари.
-С пиремането на разпоредбата на –чл.235 от НК от 1997г се създава окончателна законодателна система за превенция и контрол над прането на пари.
-Измевнението и допълнението на НК е извършено твръде късно. Кото до средата на1 998 можеше да се говори че мръсни пари в Б-ия няма.

17. Корупцията като соц. явление.

-Корупцията е световен проблем. През последните 10 год. е един от най дискутираните.
-Корупцията е социално явление, не правно понятие. Поради тясната и връзка с полтическата власт някои я определят като политическо явление. Поради това и неможе да се даде определение на понятието „корупция”
-И Наказателния кодеск на РБ не дефинира понятето. Именно затова неможе да се очертаят границите на корупционната престъпност. В ограничен план може да се включи престъпния съства за подкуп, в широк смисъл-престъпленията по служба ив най широк престъпленията, които са свързани с корупцията.
-По определение на съвета на Европа от 1996г. Корупцията трябва да се разглежда като „Подкуп и всякакви други действия в които са замесени лица от обществения или частния сектор, за които се смята че са нарушили задължениата си произтичащи от заемания пост, като държавни чиновници, служители в часния бизнес, или други подобни длъжности, с цел получаване на незакона облага за тях или други лица”
-Съгласно даденото определение Корупцията е:
-Злоупотреба с правомощия
-правомощията са предоставин на отделно лице или група в рамките на заемания пост.
-Злоупотребата с правомощия се извършва при или поповод изпълнение на определена дейност
-Злоупотреба с правомощия се извършва с цел лично или корпоративно облагодетелстване.
-Облагодетелстването трябва да се възприама като непосредствена имуществена облага, чрез злоупотреба с правомощия като се цели завоюване на полтически или друг обществен престиж, като в крайна сметка осигурява достъп до повече облага.
-Злоупотребата с правомощия включва и злоепотреба с власт.
-Друг основен проблем в Конвенцията е криминализирането на корупцията, всяка държава странаа по международния акт, трябва да предприеме съответни законодателни и други мерки за обявяване на определни умищлени деяния за престъпления.

18.Корупция-определение. Общи проблеми.

-Корупцията може да се определи като злоупотреба с правомощия, предоставени на определено лице със закон или договр, с цел лично или корпоративно облагодетел-стване.
-Правомощията са основния проблем на корупцията, те са своеобразна стока, чиято цена съответства на социялната им значимост. В качеството си на стока те предлагат от тези на които са предоставени или се търси от граждани, фирми организации, чрез реализиране на правомощия задоволяват лични и корпоративни интереси. Когато правомощията на едно лице са по-големи и когато се упражняват еднолично, поставя гражданите в по-голама зависимост от него и е предпоставка за разширяване на корупционните практики.
-Корупцията не свързана само с публичната власт осъществявана от длъжностни лица в държавното управление, корупция има и частния сектор.
-Корупцията може да се сведе до отделно деяние, множество деяния, или дейност при която извършването на корупционни престъпления е системно.
-Корупцията е винаги средство или цел. за корумпиращия тя е средсто за получаване на облага или услуга, а за коумпирания-цел и средство за обогатяване и достигане на престиж и по-голяма ласт.

19. Видове и типове корупция.

-Обособяват се 3 вида корупция-Бяла, Сива и Черна.
1.Бялата корупция –се приема от по –голямата част от хората, дори и от всички хора.
2.Сивата-е тази която обществото е разделено едни я приемат други не за едни е престъпление за други не е.
3.Черната е противозаконна и се обсъжда от някой хора.
-В теорията се разграничават и типове корупция:
1.Системната коруп.-този тип разкрива дълбоко вкоренена в обществената система корупция
-Видове коруп. в различните сфери.
2.Спорадична коруп.- този модел все още не е дълбоко вкоренен в обществените структури, но може да прерастне и в система.
-В сферите в които се проявява може да обособят 4 вида корупция: политическа, в публичната администрация, в правораздаването и в икономическата сфера.
1.Политическа корупция-тя е най-всеабхватната, част от нейните практики не са инкриминирани. Тя е и най-опасната защото прониква във всички власти и структури.
2.В сферата на администрацията- това е полето където се развива масова корупция., като се започне от общините и тези които издават лицензии и много други.
3.Коупция в съдебната власт.-обособяването на съд. Система като сомастоятелна власт е от една страна и от друга –ролята на правосъдието в съвременната държава.
4. В икономическата и фин. сфера-завладяването на икономиката е една от целите на О.П., чрез корупция с изоставяне на силовите методи и и усъвършенстване на коруционните практики, Финасовата сфера е следващата в която се настанява О.П. с цел сетабилизирането и в резултат на международни дейности по пране на пари.
-Корупцията е социално и иконочически детерминирано явление. Нивото и формите са зависими ат храктера на пазарните отношения, и отношението на държвна власт към пазара и формите на разпределение.

20. Корупцията като стока. Пазар на корупция.

-Г.Бекар-определя икономи-ката като „Наука за човешкия избор„ и предлага теория хапрактеризирана като неокласическа и кономическа теория за престъпността, която определя престъпното поведение с избора извършван в условията на пазарна икономика- Извода които се прави е Корупцията е стока, и както всяка стока тя се изнася на пазара, взависимост от търесенето и предлагането.
-Съвременните изследовате-ли на корупцията проблема, отчитайки че пазарните отношения включват конкуренция м/у фирми или индивиди които формално са равнопоставени.
-Корупцията се разглежда като система, представяна със определена формула:
К=M+CД-О
-Корупцията е равна на Монопола/съвкупност от правомощия, предоставни на едно лице в определена система които той упражнява на определена територия/ плюс Свободата на действие минус Отговорността.
-Пазар на коруп.-Цената на коруп. се реализира на пазара посредством продажба или замяна, като замяната по рядко се използва. На съвремениия пазар корупцията по често се продава, а на цената и влияят пазарните механизми-Търсене и предлагане.
-Количеството корупция което се предлага и купува трудно може да бъде установено, особено при систематичната корупция.
-Количеството изнасяна корупция, се определя от благопиятстващи условия като:
1.Спепен н дезорганизация на обществото.
2.Степен на дестабилизиране на държавните институции.
3.Степен на дестабилизиране на държавните институции.
4.Степен на участие на държавата в регулиране на обществотд.
5.Наличие на монопол
6.Степен на запазване на лицензионни и разрешителни режими.
7.Ниво на дискреционните правомощия-Не всякога правата и задълежнията на някои категори публични лицза са нормативно определени. С нарастване на дискреционните правомощия се създават повече условия за т.нар. законна т.е. регламентирана корупция.

21.Антикорупционни стратегии.

-Корупцията е комплексно социално явление и борбата с нея трябва да бъде комплексна както в организационно, така и като система от мерки. Тя неможе да бъде ликвидирана изцяло тъй като доста дъблоко е залегнала, но поне максимално да бъде ограничена.
-Съществуват различни стратеги за борба с корупцията. В днешно врме тя има глобални измерения и това налага нови подходи за ограничаването и. Всяка страна трябва да разработва сама за себе си стратегии с оглед на степентта на общественоикономическото си развитие.
-България:национална сра-тегия-Борбата с корупцията се осъществява в съответствие с Политическа декларация от Неапол-1994 и Глобален план за действие и Резолюция приета от комисията на министрите на съвета на Европа от 6 ноември 1997г. Формираните принципи имат основополагащо значение за страните от Европейската обшност. Обособени в няколко направления.
-Наказателноправно, Граж-данскопарно, Реформа в публичната аддминистрация,, Развитие на лоялна конкуренция, Повишаване ролята на одиторския контрол,, Ограничаване политическата корупция, Специализация и квалификация на лицата, Повишаване общественат информираност, Както и международно сътрудничество във всички области на борбата с корупцията.
-Основните сфери на борба с коруп.- борбата с корупцията включва три основни сфери: 1.Система от превантивни мерки.
2. Законодателни мерки
3.Способи и средства за разследване-Това са системите от мерки за установяване и разследавне на прояви на корупция от държавни органи и обществени организации.
-Трансперънси Интерне-шънъл организира изследвани и публикува инедкси на корупция в отделните страни.
-Българското Бюро на Трансерънси Интернешънъл е създадено през 1998г.
-В България-активност на изследване проблемите на борба с корупцията и разработване на стратегии има „Коалиция-2000” към Центъра за изследване на демокрацията.
-В отделните страни антикорупционната политика е различна. Тя се основава на различни принципи и предвижда различни подходи за борба с корупцията. Малко са съвремените държави които сочат за успех в борбата с корупцията. Като най-успешни се сочат няколко модела. Сингапур се сочи като страна с най-ниска корупция, Ефективни са моделите използвани в Хонконг и Индия, по Азиатски модел.

22.Пране на пари. Общи проблеми. История. Последици от прането на пари.

-История:
-Прането на пари е съществувало още през средновековието осъществяване от морските разбойници. Подобно на съвременните участници в О.П.-морските разбойнцисе насочвали към морски центрове, в които имало либерално управление и многонационални обшности , оживена търговия., те предлагали придобитите от грабежи пари и ценности, които ги предлагали на прекупвачи в крайбрежните градове.
-В непубликувано изследване ”голямото пране на пари” от 1997 се проследява предисторията на проблема и разкрива целенасочена дейност на пиратите по търсене на места за изпиране на пари, които за 17 век са притежавали наякой от характеристиките на днешния „Данъчен рай”.
-През 1612г. в Англия е напарвен първият зяконодателен опит за криминализирането на прането на пари, и конфискация на имуществото
-През 1951г. в Швейцария е криминализирала прехвърлянето на на пари придобити от наркотрафик към легана икономика.
-С приемането на Закона RICO- дава основания за търсенето на ефективни средства за борба с прането на пари.
-През1986г. Държавния департамент на полицията и правосъдието на Швейцария възлага на Паоло Берлоскони изготвяне на проект за Закон с/у прането на мръсни пари, а през 1990 Закона е приет.
-Отделни държави от Европа за едно десетилетие се превръщат в данъчен рай за престъпниците. Възможността е свъзана с трансформацията на собствеността от държавна в частна, което дава нов тласък на разрастването на прането на пари.
-Подходи за определяне на прането на пари:
-Предмет на пране са мръсни пари т.е пари чийто произход е престъпен
-Три са основните подходи:
1.Подход-е най-радикален вкички печалби получени по престъпен начин, независимо от вида на престъплението. Печалбите могат да бъдат от дейност на О.П. или на несвързани с организираната престъпност криминални групи или самостоятелно проявили се лица. Основната цел е защита на националната банкова и финасова система.
2.Подход- е по –ограничен включва включва престъпни деяния които са инкриминирани от законодателя и се извършват саво от Престъпни организации.
3.Подход е най-ограничен-прикриване печалбите от един вид престъпление- като тези сръзани с наркотици.
-Банкова тайна:
-Прането на при е свързано с банковата и финансова система. Най-големите потоци мръсни пари се насочват към страни и банки, които запазват конфиденциалност на финансовите и банкови операции.
-Основния проблем е банковата тайна. В интерес на банката е лицата които ползват нейните услуги да се запазват в тайна. Проблема с банковата тайна е свързан с: Идентификация на клиента т.е. утановяване на негавата самоличност, установяване на произхода на парите.
-Прането на пари се извършва, за да се прикрие произхода на капиталите и техния собственик.

23.Пране на пари-определение.Препоръки за банково регулиране и финансов надзор

-Определение на понятието „пране на прои” зависи от въдприетите приходи и критерии в отделните страни.
-„Прането на пари” може да се определи като действия, извършени за укриване или прикриване произхода на придобити чрез престъпление печалби и техния собственик с цел участие в легална икономика.
-Определението е повлияно от различни международни актове, приети за борба с/у прането на пари. Основно занчение имат:
-Документи от обществен характер.
1.Препоръките на Бразилиския комитет за банково регулиране и надзорна дейност от 12.12.1988г.-те са съобразени с нарстващата опасност от незаконни финаснови опреции.
2.Препоръките на Специализираната служба за финасов контрол от 07.02.1990г.-създадена е с цел да осъществавя контрол във връзка с изпозване на банковата система за пране на пари с престъпен произход.
3.Директивите на Европйската обшност от 10.06.1991г. насочени към превениция по използане на финасовата ситема за пране на пари.
-Международни конвенции:
1.Конвенция на ООН за борба с/у незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции от 19.12.1988г.- тя има ограничено приложно поле, насочена е към престъпления, свързани с накотици.
2.Конвенция на Съвета на Европа относно прането, разкриването и конфискуването на доходи от престъпления от 1990г.
-Дефинирането на понятието изисква да се изведат най-общите характеристики, които да разкриват съдържаниет на „Прането на пари”
-В тесен смисъл прането напри се определя като смяна, обмяна на банкноти с пресъпен произходи други имуществени стойности.
-В широк смисъл се определя като рециклиране на престъпни имуществени стойности в норамлиня стопански оборот с оглед прикриване на техния престъпне произход.
3.Конвенциата на ООН с/у транснационалната организирана престъпност от 13.12.2000г.-а/Предвижда се криминализиране на изпиранет на облаги, придобити от престъпление от държавите –страни по Конвенцията, б/ мерки за борба с прането на пари.
-Прането на пари се състои в преобразуване или прехвърляне на имущество със знанието, че то е придобито чрез престъпление, с цел укриване или прикриване на негозвия незакконен произход или подпомагане на лице.
-Конвенцията предвижда създаване на пълен национален надзорен режим за банки и небанкови финансови институции, както и за субекти, които са уязвими ми от гледна точкана прането на праи. Целтта е разкриване и предотвратявне на всички форми на пране на пари, като чрез този режим се наблегне на изискванията за идентификация на крлиенти, водене на регистри и съобщаване на съмнителни сделки.

24.Цикъл на прането на пари. Финансов (данъчен) рай. Характеристики на финансовия рай

-Цикъл на прането на пари: -Прането на мръсни пари преминава през няколко етапа които сътавляват цикъл, котио е продължителна дейност по легализиране на печалбите от О.П -Службата на ООН за контрол на дрогите и превенция на престъпността –Вина предствя следния цикъл:
-Незаконен продукт-Разпределяне на незакон. продукт- Прикриване по трасето-Укриване на произхода на незакон. продукт-Налични чисти пари.
- Фазите за пране на праи са 3-основни:
-Незаконния продукт е придобитата печалба в резултат на престъпна дейност.
-Разпределянето на незакн. продукт – е раздробяването, с цел да се заличат следите на паричната сума или ценности, като едно цяло, като мястото и лицата които са свързани с пускането.
-Прикриването по трасето включва всички дейности на участващи в престъпната организация. Дествията им в процеса по обезпечаване на сигурността на парите.
-Интегрирането е заключителния перод от цикъла-преминали незаконен продукт се сраства с чисти пари.
-Сроковете за пране на при може да бъдат кратки, сренократки и дълги.
-Финасов/Данъчен/ рай:
-Много срани и зони в света са известни като Данъчен рай, които се използват за пране на пари. Утвърдени със дългогодишна практика и либерална законодателна полтика, на чиято територия са изгадени.
-Термина „Данъчен рай”-е възприет в международната лексика не само да се разглежад като Рай с данъчни улеснения, а и като финасов рай..
-Характеристики на Фин и Дан. Рай:
-Пълен отказ за даване на информация на други държави относно финансови операции
-Незабавен превод на банковия депозит
-Законодателство кето да грантира тайната на дружеството, както и законодателство относно банковата тайна.
-Развит трафик на вътрешен туризъм
-Използване на една от основните международни влути валути/предпочитанията са към щатския долар/
-Либерален валутен режим- и най-вече да липсва контрол в/у обянат на влута
-Благоприятни данъчни условия за пране.
-Едно от основните изисквания е страната приемана като финасов/данъчен/ рай да е политически и финасово стабилна.

25.Техники/механизми/ за прне на пари.

-Известни са различни техники за пране на пари, които непрекъснато се разширяват и обособяват в с нарстване на тази дейност в съвременния свят.
-Разработени са редица механизми за пране напри, които представляват система от разноорбазни действия.:
1.Незаконен внос/износ на пари или цености- той е на-сария и е известен от дълбока древност- Изразяващ се със физическо пренасяне, от един или няколко членове на П.О.. Това става в куфари , чанти дрехи бельо чрез наемни ксуриери, наричани “мулета” или изпозват услуги на неподозиращи лица за истинското съдържание на бажажа.. Парите виаги се внасят или изнасят в страни с либерален режим.
-Пренасянето на ценности става там където митническия режим е традиционно либерален.
2.Внасяне на пари в рзлични банки или в различни клонове на банката- Използва се банка м/у която няма електронона връзка с другите банки.
3.Раздробяване-парите се внасят в различни банки и по този начин се прикриват следите, и кой е техния клиент. Обикновено се внасят по –малки суми, и по този начин се извършва т.н. раздробяване на престъпния продукт.
4.Прерачите използват и Автофинасиран заем-обикновено това е банка във “Финансовия рай”. Те се насочват към страни като Австия, която е настоена да конкурира Швейцария и Лихтенщаен и по този начин развива банковата си ситема
5.Създаването на Компании-фантоми-целтата е да се навлезе в тези компании като целтта е прикриването на престъпния продукт. След изпирането на парите или с преминаването на паричната сума през компанията фантом да се насочат към друга страна, компанията прустановява своята дейност.
6.Търговски предприятия-способа за пране на пари или закупуване на търговски обекти чието предназначение е да бъдат част от трасето за преминаване на мръсни пари. Те се разкриват за по-дълъг период , и осигуряват системно преминаване на ръсни пари. При опасност да от разкриване на престъпната дейност, то най-често”фалира”.
7.Създаването на нелегални банки-мошните престъпни групи могат да създават банки без да си насочват парите към други банки. За тях емного лесно да завладеят банки които имат проблем, те влизат в бодовете с цел оздравяване на банката. Банките се създават само за улесняване на перачите на пари .Това много сложна система.
8.Купуване на самолетни билети—след това се връщат поради възпрепятстване на лицето и невъзможност да пътува. Дейността е улеснена от функционирането на световни пари.
9.Фалшиви фактури-перачите при продажба или извършване на услуга използват фактура за по-голяма сума от реално платената.

26.Контрол над прането на пари. Стратегии. Законодателна основа на борбата с прането на пари. Проблемът за конфискацията на облаги.

-Прането на пари е сериозен проблем на вскички държави.
-Преванитвните стратегии трябва да са насочени към:
1.Ясна иднтификация на компаниите и точна информация за поведението им във финосовия и икономическия сектор.
2.Законодателно регламентиране на финансовата тайна/включително и на банковата тайна/3. Приемане на законодателни мерки, предвиждащи конфискация на придобито имущество в резултат на престапна дейност.
-Превенцията и контрол над прането на пари включва:
1.При запазване на банковата тайна за клиентите- банките да съдействат на органите на съдебната власт при съмнение за пране напраи.
2.Идетификация-Банковите служители да изискват от клиентите при операции над определена стойност, да съобщават за произхода им.
-Контролът над прането на при е ситема от мерки за наблюдение.
-Основните въпроси на законодателството във връзка с регламентаця на банките са:
1.Идетификация на парите, техния произход и притежател
2. Разкриване на баковата тайна и сътрудничество с органите на полицията и правосъдието.
-През 1992г. в Б-я са приети няколко законодателин акта , които засягат проблема с прането на пари.
-Закон за банките и кредитното дело
-Закон за стопанската деност на чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции.
-Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
-Въз основа на Конвецията на Съвета на Европа относно прането, разкриването и конфискуването на доходи от престъпления-/1990г/. българското законодателство е разработило и приело Закон за мерките с/у изпирането на пари през 1996г. след 2години през 1998г от едноименен Закон за мерките с/у изпир. на пари.
-С пиремането на разпоредбата на –чл.235 от НК от 1997г се създава окончателна законодателна система за превенция и контрол над прането на пари.

27. О.П., корупция и виктимизация.

-О.П- е една от най-значителните виктимизиращи фактори в съвременното общество. Самата О.П. е последица от социалноикономическото развитие и едновременно с това е мощен криминигенен и виктомогенен фактор. Та акомулира огромен икономически и финаносв потенциал, чрез който влияе в/у структурите на обществото.
-Виктимизиращия ефект на О.П се проявява директно и индиректно.
-Директна виктимизация има когато структурата на О.П поражда непосредствено конкретна жертва. Това са жертви от конкретни престъпни организации-убииство на конкурент, нежелан собственик, управител на имущество.
-Индиректна виктимизация е последица от дифузно проявление на О.П. Тя е с най-разрушителен ефект, неподозирана е и засяга косвено големи групи хора, цялото обществ. С времето се превръща в стран от всекидневния живот.
-Виктимизация и О.П. –Статистическите данни за жертвите на О.П. са ниндетифицирани от тези на конвенционалната престъп-ност.. Отразяват се тези данни които са видими като убийства, взривявания в криминалната статистика като конвенционално престъпление. Истините за нивото на О.П. се съдържат в разработките на полицията и контраразузнването, като и при органите по сигурността. Всяка национлан статистика среща трудност да установи наблюдение над жертвите на престъпността.
-Латентният характер на виктимизацията е очевиден, но трудно може да представи количествено. Изследването на жертвите на престъпността по програма на Междурегионалния институт на ООН за изследване на престъпността, установило висока латентност на най-разпространените конвенци-онални престъпления-кражби, грабежи, повреждане , унищожаване, и още по-висока при корупцията и потребителската измама.
-Практика е жертвите на корупция и спекула да не заявяват за престъпления. Както е например напоследък с масоват измама, която остава почти латентна.
-Много от измамените в Б-я хора в качеството на купувачи или ползватели на услуги не заявяват за инцидентите. Много малко от тях уведомяват полицията, а други търсят недържавни агенции. Спекулата която се появява на улично ниво и трудно може да се открият връзки с с О.П., но голяма част от пазара се контролира от престъпни орагнизации.
-И корупцията изследвана в рамките на Програмата ICVS чрез най-безспорното престърние-подкупа, също показва висока латентност. Независимо от средата в която се извършва корупционната дейност, винаги се създава анонимна среда, в която се проявява О.П..
-Един от признаците на увеличаващата се виктимизация е общественото безпокойство от О.П. В определни периоди страхът от престъпността взема връх и измества стръхъ от безработица и икономическа разруха.
-При 2 изследвания в България и други страни от Евпропа -очертават засилена виктимизация в нашата страна в сравнение с останалите страни от бившия Източен блок.

28.Борба с О.П.-законо-дателни актове. Закон RICO, Италиански НК, Закон за борба с нелегалната търговия с наркотици и други проявни форми на организираната престъпност (Германия). Борба с рекета. Защита на свидетели. Защита на магистрати.

-Отделните страни използват различни подходи за изграждане на система от мерки заборба с О.П. включтелно и институциона-лизиране на борбата.
-Като основен подход е приемането на специални закони за борба с О.П.
-Закон за контрол над О.П използавн в САЩ, неговот прилаген е възможно в страни където съществува система от наказателни актове.
-Както и закона RICO, определна глава от него е насочена непосредствено с/у рекета.
-Разновидност на този подход е изменение и допълнение на наказателното законодателство, използва се кодифициране на цялата материя и не се допускат отделни наказателни закон.
-Този подход се използва в някои страни в Европа.
-Италианския законодател въвежда определен чл. в НК, като регламентира отговорността за създаване, ръководение и участие в организация от мафиозен тип.
-Същият е подхода на Германския законодател с приемането на Закон за борба с/у нелегалната търговия с наркотици и други прояви на О.П., като прави изменения и допълнения в действащото наказателно законодателство. Германия прави най –значителния по обем изменение на НК чрез термина „нелегална търговия с накотици”, като има в предвид нелегалния трафик на наркотици-вътрешен и външен.
-Комбинирания подход допуска е дновременно действието на самостоятелен закон или система от наказателнопровни норми със специаллна Национална програма за борба с О.П.
-Защитата на свидетели, се изразвява в даване на гаранция на свидетеля от страна на държвата, че няма да претърпи вреди ако съобщи определени факти за дадено престъпление.
-Зощито но могистрати-О.П. е непосредствена заплаха за цялата система за наказателно правъсъдие-полиция, съд, прокуратура следствие, какоти за тяхната администрация
-Стратегията е за защита налага: Цалостно осмисляне на провмощията на лицата от правораздавателната система, с които се засягат интересите на участващите в престъпни организации. Където принципа е на еднолично решаване е основен на функционирането на институцията е необходимо организационно да се пристъпи към екипния метод на работа.

29.Международно сътр. В борба с О.П. Политика на ООН и Европейската общност. Международни актове.

-Международно сътруд. Е необходимо там където две или повече страни изискват съвместни действия в борбата с О.П., както и за неното пресичане и преодоляване.
-Основен момент в международнот сътрудничество е 7-ят конгрес на ООН за превенция на престъпността и третиранот на правонарушителите състоял се в Мелано-Италия през 1985г.
-Миланският план за действие от 7-ят конгрес е първия международен акт с мащабно действие с/у престъпността и с/у О.П.
-За да се осъществи международ. Сътр. е необходимо: Ефективно наказателно правъсдие, Разработване на международни конвенции, Разработване на нови модели и варианти за разследване на престъпленията, Сътрудни-чество с развиващите се страни, кокто и използване техния опит и успех в борбата с престъпността.
-8-ият Конгрес на ООН за превенция на престъпността и третиране на провняарушителите, проведн в Хавана-1990г.-на него се отделя повече внимание за приемането на модела за екстардиция, принципи относно екологичното пвао, принципи за ролята на прокуророите и адвокатите, предложения по отноиение на престъпността в градовете, криминалния тероризъм и корупцията.
-9-тия Конгрес на ООН за превенция на престъпността и третирането на правонарушителите/Кайро-1995г/.Това е първият конгрес след промените в страноте от Източния блок. На него се обсъждат проблемите свързани с О.П. и транснационалната О.П., тероризма, обсъжда се и въпроса с миграцията- като се подчертава връзката с миграцията и О.П.
-9-тия Конгрес взема за основа основни международ. Документи, включително Полтическата декларация от Неапол и Глобалния план за действие с/у орган. транснац. престъпност.
­-Политическата декларация и Глобалният план за действие с/у Орган транснац. престъпност/Неапол-1994г/ -определят най-широките праметри на превенцията и контрола на О.П. в съвременното общество.
-Основните насоки на международн. сътрудтичес-тво са:
-Защита но обществото от О.П.- чрез създаване на законодателни мерки, Неутрализиране на орган. транснац. престъпност, Премахване властта на престъпните организации и техните опити за съществуване в легалната икономика, с/у употребата на треор и насилие, Засилване дейността на международ. органи, правителствени и неправител. Организации.
-Глобалния план предвижад установяване на храктеристиките на органи-зираните групи, извършващи насилие, заплахи и корупция с цел завземане на територии.
-Предмет на международ. сътрудничество е борбата с/у прането на праи и корупцията.
-След документите от Неапол Конвенцията на ООН с/у траснационалната О.П. от 2000г. се явява правнат основа за международно сътрудничество. Оценявайки потребностите от съвременна превантивна политика.

30. Характер и дейност на Интерпол и Европол.

-Интерпол е международна полицейска организация създадена през 1923г. на конгреса на Евпора във Виена под наименованието Международна комисия на криминалната полиция. Името си Интерпол получава през 1946.
-Създаването на Интерпол е от потребност на международно сътрудничество в борбата с престъпността. Необходими са преки контакти м/у полицеските органи на отделни страни, което може да се осъществява единствено чрез международна организация.
-Върховен орган на Интерпол е общото събрание на делегатите на всички страни. То се свиква ежегодно , като всяка страна има право на глас, решенията се изпълняват от генерален секретариат. Ръководният орган е президента на Интербол, 3-вицепрезиденти и 9-члена.
-Генералния секретариат е постоянно действащо ръководство на организацията. Службата огговаря за за предостявяне на информация на националните бюра, с предоставянето на информация, като съдества с това за издирвания и разследавния.
-Основните направления в дейността на Интепол са:
-борба с трафика на наркотици
-Издирване на престъпници, лица с еустановена самоличност, изчезнали лица и вещи
-Борба с кражбите на произведения на изкуството
-Борба с престъпленията с/у сигурността на въздушния и граждански транспорт.
-Европол-е Европеиска правоохранителна организа-ция чиято основна задача е да осигури ефективност в превенцията и борбаат с треризма, незаконния трафик на нракотици , както и други тежки международна организирана престъпност, чрез сътрудничество с другите страни членки от Европейската обшност.
-Създадена е на 07.02.1992г въз основа на договора от Маастрихт.
-Основните сфери на дейност са:-Борба с незаконния трафик на наркотици
-Борба с незконния трафик на хора, и детска порногарфия
-Борба с незакония трафик на МПС
-Борба с незак. Трафик на радиоактивни и ядрени материали
-Борба с прането на пари, и свързаните с това престъпления.
-Европол действа на национално и международно ниво.
-Интерпол е с насоченост към сътрудничество на криминалните прояви, а Европол-към организирана-та престъпност.

Този материал съдържа 9,473 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. елена каза:

    :)

  2. Reyes каза:

    Мога ли да попитам от кой преподавател е?

Остави коментар по "Организирана престъпност – лекции"