Реферат: Икономическа статистика – предмет, цели, задачи


 Категория: Реферати


Икономическа статистика – предмет, цел, задачи, методи. Система от статистически показатели за икономическите явления. Особенности на данните за икономическите явления.

Икономическата статистика е отрасъл на статистическата наука която се занимава с организация за събиране на данни за икономическите процеси и явления. С помоща на тези данни се характеризират възпроизводствените процеси в националната икономика на различните равнища. Този процес може да се разглежда по следния начин:

Социално икономически факти – конкретна проява на различни социални явления по време и място, икономическа статистика, статистически данни за икономическите явления.

Предмет на икономическата статистика възпроизвени процеси в дадена страна или район на различни равнища.

Целта да се построи система от показатлни с помоща на които се характеризират производството на дадена икономика.

Задачи – характеризиране на различни страни на възприеманите процеси: населениет о и неговит еструктури; да се изучи действието на производствените фактори труд , земя капитал; продукцията в различни отрасли и дейности в националната икономика и др.

Със събиране на разллични статистически данни се занимават органите на НСИ. Той определя методологията, начина и събирането на статистическите данни. За да бъдат изучени статистическите явления НСИ разработва система от статистически показатели.

Основните особености на статистическите показатели е, че те се разделян на 2 групи: първата група е системи от показатели за постоянно провеждане на статистически изследвания с установена обществена значимост; втората група система от показатели за статистическите изследвания с междувезомствено значение.

НСИ има система от показатели за статистическо международно сътрудничество, която включва: националните сметки и баланси; структурни ститистически изследвания; демографси и социални статистически изследвания; показатели за регионално развитие; текуща статистическа информация.

Системата на НСИ съдържа статистически показатели за над 250 теми свързани с икономиката и националното развитие на страната.

Статистическите данни за икономическите процеси и явления се получават в резултат на статистическото наблюдение. Данните се получават от домакинства и от изследване на предприятия; учреждения. На равнище домакинства чрез специално организирани икономически наблюдения. Основно в нашат астрана чрез статистическа отчетнос. Данните за домакинствата могат да бъдат да се изчерпателни и неизчерпателни, чрез представителна извадка. Наблюдението на основните масиви става чрез представителна извадка.

Главните особености за икономическите процеси и явления са:

Първа главна особеност – приблизително до известна степен съдържат грешки на регистрацията и представителността. Тази особеност се обуславя от начините на събиране и измерване особеностите на уредите и не на последно място застъпването на различни итереси. Начините на измерване не винаги са достатъно точни, зависи от използваните уреди.

Втора главна особеност е че са силно обобщени (агрегирани) данни които се дават във времето. Първо агрегирането се дължи на това че представят всеки участник, с цел да се подстигне конфиденциалност се обединяват данни на тримесечие, шестмесечие. Индивидуалните данни са поверителни.

Третата главна особеност е че треобладаващата част са във времеви статистически редове.

Четвъртата особеност е че се обнародват от органите на НСИ включително някой министерства и ведомства.

Етикети: ,

Този материал съдържа 444 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат: Икономическа статистика – предмет, цели, задачи"