Реферат – Правно-социологически проблеми на социализацията на подрастващите


 Категория: Реферати


Проблематиката свързана с правната социализация на подрастващите придобива особена актуалност на фона на динамичните процеси на обществено-политическата промяна.Тя води до нарастване на различните форми на социалната девиация. Различните форми на социалната девиация, а тя засяга именно младите хора. За това въпросът свързан с адаптацията на младото поколение се поставя в центъра на нещата.
Във връзка с този въпрос съществуват два подхода – юридически и социологически. Въпросите свързани с правната социализация се разглеждат от представителите на общата социология и социалната психология. Юридическият подход има много недостатъци. Той затваря така наречената рамка на проблематиката, свързана с престъпността сред младите хора. По този начин изграждането на ценностната система, адаптацията към социален живот, остават извън полето на социолози и юристи. А те са добра основа за поведението на младото поколение в социалната и правна сфера.
Основният принципи и насоки свързани с изработването на механизми за социалната адаптация на младежта, могат да се представят по следния начин:
- чрез анализа на досегашната политика на младото поколение, и по специално проблемите на тяхната правна социализация;
- чрез синхронизиране на законодателството с новите европейски стандарти;
- чрез разработването на междуправителствена програма в областта на социализацията на младото поколение;
Полезни в трите насоки са сравнително правно-социологическите изследвания, доставящи информация за ценностните нагласи на подрастващите.
Целта на изследванията е да се очертаят в теоретичен и емпиричен план актуалните проблеми, свързани с правната социализация на младежта.
Правната социализация се разглежда в рамките на три основни теории. Първата теория се отнася до основните разработки в областта на социализацията. Теорията за човешката натура – втората теория е свързана с изследването на основните елементи изграждащи структурата на личността и влиянието и върху психологическата нагласа към правните норми. Теорията на социалният контрол поставя човека и неговото поведение в рамките на връзката конформизъм – девиация.
Първата теория намира концентриран израз в постановката на Р. Парк, че ,,Човек не се ражда човешки, а става такъв в процеса на социализацията”. Извън човешкото обкръжение не е възможно да се развият онези биогенни и психогенни елементи в структурата на личността, които определят нейната човешка натура.
Когато става дума за основи на правната социализация, се споменават изследванията на представителите на антропологичното направление в социологията на правото. Описвайки начина на живот, моралните обичаи, правните норми, на които са подчинени изследователските общности, антрополозите ясно формулират процеса на социализация, правна социализация.
Представителите на социологическите изследвания разграничават понятието “официално право” от понятието “интуитивно право”. Те обръщат внимание на социологическите елементи в структурата на правното съзнание.
Втората теория разглежда дилемата “човешка натура” или “социален фактор”. Тук се обръща внимание на криминологичните изследвания, които все още не могат да дадат отговор на въпроса – защо детето на родители крадци има по-големи шансове да стане крадец от детето на едно обикновено семейство. Отговорът, който трябва да бъде даден е или, че социалната сфера е такава или поради заложените биогенни елементи. Тук се намесват трите нива на личността ит, его и суперего. Те играят главната роля при формирането на моралната и правна нагласа на личността.
Изследванията в областта на правната социализация разкриват три особености:
- липсва теоретична концепция позволяваща да се подхожда еднозначно към проблемите свързани с адаптацията на младите хора, към социалните норми;
- съществува различие в условията на социализация в различите географски и културни общности;
- промените настъпили в Централна и Източна Европа, бележат теоретично и практическо разглеждане на проблема.
Всичко това затруднява изработването на единна методика, която ограничава максималното преминаване от така наречения реактивен към “автономия” стадий на девиантното поведение.
Независимо от посочените три особености, проблемите на правната социализация на подрастващите могат да се групират по следния начин:
- правната социализация като част от процеса на социализацията;
- правната социализация в системата за социален контрол;
- правната социализация и нормативния ред;
- правната социализация и концепцията за господството на правото;
- правната социализация и девиантното поведение;
- правната социализация в контекста на законодателството в областта на младежката престъпност.
Основната цел на правно-социологическото изследване е да се събере необходимата информация свързана с актуалните проблеми на правната социализация на подрастващите, като за целта се използва максимално унифицирана методика и инструментариум.
В широк смисъл правната социализация се разглежда като процес на цялостното приспособяване и приобщаване на личността към действащите в обществото принципи и норми. В тесен смисъл правната социализация се разглежда като приспособяване на индивида към правните норми и принципи, в степен, изключваща противоправното поведение.
Особено сложно се оказва точното определяне на понятията като: право, нормативна система, справедливост и т.н. Причината за това е, че на различните езици имат различен смисъл.
Някои от основните оси, около които са съсредоточени изследванията са:
- какви са общите нагласи на изследваните лица, към обществено-политическата обстановка;
- какво е отношението на лицата към икономическата ситуация;
- общи представи за отраслите на правото;
- как изследваните лица виждат връзката “политическа промяна – право”;
От обработката на данните става ясно, че за повече от половината изследвани лица правото има различно значение. Оказва се, че терминът право се идентифицира с понятието справедливост. Що се отнася до българските респонденти, терминът закон означава това, което юристът разбира под право. В изследването специално място е посветено на въпроса относно действащото право и неговите принципи. Тук въпросите се задават под формата на казуси. Проблемите на правната социализация днес са силно повлияни от променящата се правна система, а това засяга най-вече младите хора от Централна и Източна Европа. Очертава се тенденция към умерени оценки на положителното въздействие на всички параметри на ценностите на демокрацията.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 838 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Правно-социологически проблеми на социализацията на подрастващите"