Реферат – Реклама, ПР и маркетинг


 Категория: Реферати


Същност на рекламата

Почти всеки човек днес се сблъсква с реклама под някаква форма.

Навсякъде и по всяко време хората са засипвани с хиляди обяви, афиши, брошури, дипляни, рекламни вести, покани, филми, плакати, независимо от това дали ги забелязват и дали им обръщат внимание, или ги търсят сами. Те не винаги осъзнават, че прочетеното, чутото, видяното представляват реклама.

Тъй като ролята на рекламата е част от всекидневието на всеки един и ролята й в стопанския, обществения културния живот забележимо нараства, това я прави обект на всеобщи препоръки и критики, на масово одобрение или отрицание.

Днес рекламата се осъществява чрез съвременните медии и няма много общо с примитивната разгласа и крещящото рекламаджийство.

•Рекламата е форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно установен източник.

В определението за реклама възприето от Европейската асоциация на рекламните агенции:
(„Рекламата е всяка платена форма на контрулируемо въздействие, осъществявано чрез средствата за масово осведомяване, по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник”) ключовите думи са: контрулируемо, въздействие и масова комуникация.

Разликата между реклама и пропаганда е в целите им – рекламата се интересува от начина на живот на адресатите потребители, докато пропагандата се занимава с аспирациите (домогване, стремеж към нещо) и стойностите, свързани с основанията за живот на човечеството: мир, свобода, равенство, вярата на човек, права на човека и др.

Рекламата играе важна роля в съвременния социален и икономически живот.
Тя е част от маркетинг-микса на дадена организация. Функциите на рекламата са:

да продава, да създава нови пазари, намалява разходите на потребителя, да осигурява масово производство на продуктите; да стимулира постоянното подобряване на стоката, да стимулира конкуренцията.

Рекламата и проучването трябва да вървят ръка за ръка – защото рекламата не може да бъде ефективна без да познава аудиторията към, която ще се насочи.

Между рекламата и връзките с обществеността има сходни неща:

и при двете изходната точка са конкретните потребности на публиките, ако те не се познават добре нито едната от технологиите няма да постигне целите си; и при рекламата и при връзки с обществеността активно работят с масмедиите; те са комуникативни дейности, ориентирани към обща цел – увеличаване на продажбите на продукти или услуги на конкретнета компания;

Между тези две технологии съществуват и много различия.

Една от най-очевидните разлики е във финансовия план. Рекламата е доста скъпо занимание, разбира се, за да постигнеш публичност чрез ПР също са необходими средства, но дълеч по-скромни по размер.

ПР и реклама се различават и по отношение на функциите си – рекламата насърчава хората да купят даден продукт, докато ПР е насочена към модифициране на нагласите на потребителите и изграждане у тях на позитивно отношение към конкретната компания.

По отношение на използваните средства също съществуват разлики докато ПР ползва широк инструментариум от техники, рекламата поради бюджетни ограничения, веднъж изработена се повтаря многократно.

ПР предполага по-дългосрочен характер с по-твърди стандарти, рекламата е по-гъвкава и разнообразна, тя може да се отклонява, да се отклнява, да е по-весела или даже по-секси.

Рекламата е насочена към определена целева група, докато ПР осъществява контакт и с публиките, които обкръжават тази целева група.

Рекламата се изготвя за определен продукт, ПР е дейност, която се осъществява докато съществува организацията.

Рекламата гради отношения с медиите на основата на покупко-продажба, ПР на взаимоизгодно сътрудничество.

И рекламата и ПР са необходими на всяка една организация в условията на пазарната реалност.

Рекламата е информация, огласена чрез медиите от конкретен и известен източник, който заплаща за мястото и времето на огласяване. Тя е контролиран начин за огласяване на съобщения в медиите.

Често рекламата се свързва с продажбата на стоки или услуги и това я прави част от маркетинговата функция, но напрактика рекламата не се ограничава с това.

ПР благоприятства развитието на организационния имидж, който от своя страна разчиства пътя на стоковата реклама. Рекламата, когато е естетически издържана, спомага за изграждането на имиджа и играе ролята
на “визитка” към организационния имидж.

Развитият имидж чрез връзките с обществеността се допълва от имиджа, представян чрез рекламата. Обратното, формираният висок рейтинг на организацията в общественото съзнание е причина за по-голямото доверие към рекламата.

ПР специално използва рекламата, за да достигне до публики, различни от целевите групи потребители в маркетинга. Тези, които отговарят за връзките с обществеността, използват рекламата, за да анонсират свое
дарение към местна организация, което определено не е насочено към потребители. Благотворителните организации дори публикуват и на цяла страница имената на своите дарители като знак на благодарност.

Организациите използват рекламата за ПР цели, когато не са доволни от това, което се казва в медиите, когато смятат, че публиките не разбират проблема или са апатично настроени, или когато се опитват да присъединят своите публики към дадена кауза.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 734 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. Галина Киркорова каза:

    Харесва ми..

  2. Галина Киркорова каза:

    mnogo e dobyrrr

Остави коментар по "Реферат – Реклама, ПР и маркетинг"