Реферат – Структурни промени в електроенергетиката


 Категория: Реферати


Структурната реформа в електроенергетиката е част от подготовката на България за членство в Европейския съюз (ЕС). Тя стартира през 1998 година с първи етап, в който като приоритети бяха заложени:
1) Програма за преструктуриране на НЕК ЕАД, чрез проект за финансово, счетоводно и технологично обособяване на един електропроизводствен и два електроснабдителни клона.
2) Подготовка и обява на търгове, с участието на външни финансови институции, за продажба на ВЕЦ с мощност до 40 МW и подготовка за приватизация на ТЕЦ.
През 1999 година бяха набелязани и приоритетите във втория етап на реформата, а именно преструктуриране на пазара на електроенергия. Този етап включваше отваряне на пазара и приватизация на разпределението и продажбите на електроенергия на крайните потребители. За целта електроснабдителните клонoве се обособиха, като акционерни дружества, които да се приватизират чрез продажба на акции на инвеститори, включително и общински и да се пуснат в обръщение, на нашия и на международния фондови пазари, акции на НЕК ЕАД. Всички тези промени бяха с цел, поетапно да се либерализира електроенергийния пазар, като елемент от пълното му интегриране към електроенергийния пазар на ЕС. С действащия закон се въвежда нов пазарен модел на регулиран достъп на трета страна до мрежите, който заменя модела “единствен купувач”. Либерализирания дял на пазара се разширява, като се следва модела “Двустранни договори и пазар на балансираща енергия”. Изискванията на ЕС са пазарът на електроенергия да се въвежда по начин, позволяващ на електропроизводителите да имат свободен достъп до преносната и разпределителната мрежа и да преговарят пряко с крайни потребители.
С приемането на Правила за търговия с електрическа енергия беше осигурена нормативната основа за реалната работа на нерегулирания пазар на електрическа енергия и се създадоха условия за преминаването от търговия при регулирани цени към търговия при свободно договорени цени.
С решението си от 30.06.2004 г. (Решение No ТЕ – 003) ДКЕВР определи разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия в съответствие, с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други производители при условията на Правилата за търговия с електрическа енергия.
По-далечна цел (от 01.07.2007 г.) в развитието на вътрешния пазар е създаването на електроенергиен пазар на дребно, в който битовите потребители ще имат право да избират доставчик. По този начин ще се постигне 100% либерализация на електроенергийния пазар.
Достъпът на трета страна до задгранични търговски операции (внос и износ) създава условия за по-интензивна конкуренция, респективно за по-ниски цени. Следователно друга стратегическа задача е да се отвори външният пазар по специфична схема и механизми, предотвратяващи дъмпинговите цени.
На първия етап от либерализацията пазарът на електроенергия се състои от два сегмента – регулиран и нерегулиран. Регулираният пазар е организиран чрез „твърди договори“ с обществен доставчик и/или обществен снабдител на регулирани от ДКЕВР цени и участниците в него не подлежат на балансиране. Нерегулираният пазар е организиран на основата на свободно договаряне на цените между участниците в рамките на квоти на независимите производители, определяни ежегодно от ДКЕВР. Както беше споменато по-горе, пазарният модел е основан на двустранни договори и балансиращ пазар. Двата сегмента работят при различни условия, но съвместно, като връзката между тях се осъществява от НЕК ЕАД. През 2002 г. НЕК ЕАД започна подготвителни дейности за дългосрочен период – до края на 2007 г.:
1) Изграждане на организационната структура на бъдещия пазар на електро-енергия.
2) Информационно осигуряване на пазарните операции.
В тази връзка е създадено звено, което осигурява техническата и информационната среда за поетапна либерализация на електроенергийния пазар, в съответствие с изискванията на ЕС, като поема постепенно функциите на електроенергиен търговски оператор. С цел балансиране на количествата електроенергия, предоставяни на регулирания пазар, се въведоха критерии за потребители, които могат да сключват договори по свободно договорени цени. Най-общо тези условия са регламентирани с Наредбата за условията на достъп на привилегировани потребители и независими производители на електроенергия до електропреносната и електроразпределителната мрежа. Основните изисквания към тези потребители са:
1) Потребление на определено годишно количество електрическа енергия.
2) Да нямат необслужвани задължения към електропреносното или електрораз-пределителните предприятия.
Реалното функциониране на нерегулираната част от пазара започна със сключването на договор по свободно договорени цени между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Юмикор мед“ АД. До края на 2004 г. договори сключиха и ТЕЦ „Марица 3“ ЕАД, ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Варна“ ЕАД, както и други производители. До края на 2004 г. се сключиха общо 7 договора за продажба на електрическа енергия на либерализирания пазар, като реализираното количество достигна 232 383 МWh.
От всичко казано дотук става ясно, че важна част от структурната реформа в електроенергетиката е преструктурирането на НЕК ЕАД. Съгласно предходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката, не по-късно от датата на влизане в сила на акта, с който Република България се признае за пълноправен член на Европейския съюз, НЕК ЕАД следва да се преструктурира така, че да се изпълнят изискванията на Европейския съюз. С цел да се осигури равен достъп до мрежата на всички участници на свободния пазар на електроенергия, се изисква юридическо, функционално и счетоводно отделяне на преносния системен оператор от всички други дейности, несвързани с преноса и които могат да се конкурират на пазара, по-специално – от търговията и производството. В съответствие с горепосочените изисквания, в началото на 2006 г. Съветът на директорите на НЕК ЕАД взе решение за преструктуриране на компанията. Моделът за преструктуриране на НЕК ЕАД е да се образува ново дъщерно дружество – Електроенергиен системен оператор ЕАД, 100% собственост на НЕК ЕАД, което да изпълнява функциите на оператор на електроенергийната система, администратор на балансиращия пазар и експлоатация и поддръжка на преносната мрежа, която да остане собственост на НЕК ЕАД. Новото дружество е отделно юридическо лице по Търговския закон, има собствена структура, собствен Съвет на директорите и съставя собствен баланс и отчет за приходите и разходите, който след това се консолидира от НЕК ЕАД.
След преструктурирането, НЕК ЕАД ще изпълнява функциите на Обществен доставчик, на производител от ВЕЦ и на търговец на електроенергия.

В съответствие със Закона за енергетиката, НЕК ЕАД, както и до сега, ще продължи да изкупува електроенергията по сключените дългосрочни договори с ТЕЦ Марица изток 2 и ТЕЦ Марица изток 3, а в бъдеще и по този със заместващата мощност, която ще бъде изградена в близост до площадката на ТЕЦ Марица изток 1, както и електроенергията от възобновяеми енергийни източници и комбинирано производство по преференциални цени. При решение от страна на Министерския съвет, НЕК ЕАД ще продължи да развива проекта АЕЦ Белене.
В заключение мога да кажа, че структурната реформа в електроенергетиката освен условие, поставено от ЕС, е и начин да се премахне естествения монопол със силно държавно присъствие. Ако съдим по развитите страни, в които той не съществува (САЩ, Япония, Германия и др.), то трябва да се стремим да завършим реформата в най-кратки срокове, защото така ще паднат цените и ще се повиши качеството на електроснабдяването.

Използвана литература:
1. Списание “Енергетика”.
2. Интернет: www.nek.bg, www.doe.bg .

изготвил: Добромир Викторов Миндов, гр.10, ФН 02037386

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,100 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Структурни промени в електроенергетиката"