Финанси на предприятието – реферат


 Категория: Реферати


На финансов език за да започнем бизнес сме извършили инвестиция или вложение в т.нар активи под формата на машини, съоръжения, земя, труд, ресурси, суровини. Сумата пари, която влагаме в посочените активи, трябва да е равна на сумата събрана за финансиране. Когато започнем да продаваме стоката ни, Ф-та ще започне да получава парични постъпления. Естествено е целта ни ще бъде тези постъпления да бъдат повече от вложените при започването на бизнеса. По този начин се формира и базата за създаване на стойността на богатството, на фирмата и собствениците. Освен това целта ни е да получим максимум печалба, при поемане на минимален риск. Затова финансите на фирмата могат да се характеризират най-общо като приложение на съвкупност от икономически принципи за постигане на максимален размер богатство за собствениците и. Трудно е да се каже кога се достига до максимума, но може да се приеме, че това е крайната цел. Познаването и изучаването на финансите не се ограничават само …. И финансистите и банкерите, счетоводителите и всички увличащи се в тайните на финансите.
Икономическа среда в която функционира фирмата
В/у процеса на създаване на богатството, в процеса на преход на пазарна икономика, фирмата ще се намира в …………………на икономически и социални фактори. Естествено е средата в която тя функционира да се характеризира :
- огромен дял на държавна собственост / макар процеса на приватизация и реституция да доведе до промяна на съотношението на държ. спрямо частната собственост, дълго частния бизнес ще изпитва влиянието на държ. монопол
- не изградена финансова система за функциониране на пазарните структури. Създаването на законната база за спазване правилата на бизнеса е приоритет на всяка развита държава.
- Висок ръст на инфлацията . Този фактор изисква по-голяма гъвкавост и икономия на ресурси при осъществяването на фирмената ценова политика и контрола в/у разходите. Избирателност при покупките и особено внимание при вземане на решение при дългосрочни инвестиции.
- Неразвита конкуренция и слабо участие на чуждестранен капитал. Липсата на изградена пазарна структура и правила от една страна предполага недостатъчна мотивация за инвестиране в печеливши производства, а от друга страна поддържане монопола на производството на няколко фирми в определени отрасли.
- Липса на капиталови / парични / пазари. Постоянната нужда на парични средства ще принуждава финансистите и бизнесмените за необходимите условия за ефект функциониране на фондовите борси , които да бъдат регулатори на търсенето и предлагането и измерители на реалната стойност на фирмените ценни книжа.
- Данъци и такси – скалата на данъчните облекчения и задължения трябва да стимулират и регулират размера на постъпленията в държ. бюджет. Необосновано високи данъци спъват стремежа на фирмата да получи по-висока печалба и я принуждават да търси начини за покриването им.
- Увеличаваща се безработица – несигурността в бъдещето увеличава соц-то напрежение, но и принуждава безработния към нови фиктивни начини за реализация и преквалификация, което се отразява понякога отрицателно, понякога и положително на дейността на Ф-та.
- Недостатъчна социална осигуреност и неизградена структура, оставя неизгодни положения в различни слоеве на населението, особено пенсионерите, което води до рязко спадане на жизн. Стандарт и социално напрежение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Сумарният ефект от влиянието на тези фактори би намерил различни проявления във всяка отделна Фирма.

Ролята и функциите на Финансовия мениджмънт.

Финансите представляват съвкупност от иконом. принципи , които се прилагат в зависимост от иконом и соц-та среда, в която функционира Ф-та. Тази съвкупност може да бъде представена и реализирана посредством :
- организационни и управленски дейности – създаването на благоприятна организационна структура, управленски умения, ефективни комуникации вътре и извън Ф-та, стратегическо планиране и оперативен контрол, определят имиджа на съвременната Ф-ма.
- Управление на създадените фондове- тук трябва да се имат в предвид дейностите обхващащи привличането и използването на капитала получен от търговски банки , дългосрочни инвестиции, взаимоотношенията с инвеститорите и соц-но обезпечените фондове.
- Система за счетоводна отчетност – за притежавате фиктивно действаща система за счетоводна отчетност е необходимо, в зависимост от конкретните условия, да спазвате изискванията на счетов стандарти, формирате надеждна структура за вътрешен контрол, и правилно изготвяне на данъчни отчети.
- Планиране –дългосрочното стратегическо финансово планиране е логическо продължение на финансовата политика на Ф-та с цел постигане на максимална печалба.
- Изготвяне на отчетни доклади – включват вътрешните фирмени доклади, отчетите пред управленските органи, кредитори, профсъюзи и др, отразяващи постиженията и нереализираните цели.
- Вътрешен одит – /балнсьор/ – функция за проверка и оценка на фирмената дейност. Тя се проявява чрез проверка на финансовата дейност , проверка на структурата за вътрешен контрол и информ-на система, спазване на управленските норми и критерии и др.
- Данъци и данъчни задължения – планирането на данъчни задължения и правилното изготвяне на данъчна декларация означава значителна лоялност на фирмата към държавата и обществото.
- Взаимоотношения с държавната и местната администрация и други местни институции. Много са важни законните и коректни отношения с органите на държавната и местната власт, това включва : общината, данъчна администрация, дипломирани експерт-счетоводители, финансови консултанти, за да се повиши имиджа на Ф-та!

Балансов модел на Ф-та.

Ако желаете да получите представа за фин-то състояние на вашата фирма, може да използвате счетоводен баланс като своеобразен финансов модел. Счетоводният баланс на една Ф-ма заедно с отчета за приходите и разходите могат да ви дадат най- добрата систематизирана информация за финансовото ви състояние, което може да ви интересува по един или друг повод. Така например от тези два документа заверени от съответния дипломиран експерт счетоводител може да се ориентирате как е работила фирмата през определен период в която сте вложили или възнамерявате да вложите капитали. Може да прецените фин състояние на фирмите които продавате на кредит или на фирмите , които ви предлагат на пръв поглед изгодна сделка.
Активите на ф-та са всички неща които и принадлежат – машини, оборудване, суровини и материали, и се разполагат като лявата част на счетов баланс. Те се определят от закона за счетовдството като краткотрайни и дълготрайни активи. Дълготрайни са тези активи, които ще се възползват многократно, ще престоят по-дълго време като сгради, съоръжения и др. Някои от дъготр активи са материални – напр машини, оборудване, а др нематериални – патенти, ноу-хау, лицензи, търговски марки и др. Фин дълготр активи са представени от съучаст и дялове, ценни книжа и предоставени заеми.
Краткотрайните активи са активите имащи кратък срок на съществуване и използване : суровини, материални запаси, незавършени производства, готова продукция и др.
В съвременния бизнес съществуват различни начини за събиране на средства. Използването на един или друг начин зависи от формата на собственост в/у която е изградена фирмата и др фактори.
Общото за всички обаче е поемането на задължения от страна на Ф-та към съответното физическо или юридическо лице предоставило този капитал. По-големите търговски дружества набират капитал като издават ценни книжа. Тези ценни книжа са представени от акциите и облигациите, договори за ср. Банкови заеми, лизингови задължения и др. Всички задължения представляват пасивите на фирмата или казано накратко под пасиви се разбира всичко, което фирмата дължи. Те са нетните задължения на Ф-та към даден момент, докато разходите се извършват в продължение на определен период от време и са свързани до голяма степен с погасяване на задълженията. Когато става дума за приходи на Ф-та имаме в предвид всички тези постъпления които съдържат в себе си дохода на Ф-та. Приходите могат да бъдат както приходи от реална продукция и услуги, така и някои други дейности, т.е. финансови приходи ,лихви от предоставени кредити, положителни курсови разлики, дивиденти от съучастия, др приходи произтичащи от странични дейности на ф-та и тн.
Разходите на ф-та биват : за матер и суровини, горива, енергия, очисления за раб заплати, соц осигуровки и др. Всички те могат да бъдат обединени като разходи по дейността. Освен тях Ф-та маже да извърши и фин разходи, преди всичко лихви по ползване на кредити, отрицателни курсови разлики и др. Разход за Ф-та са данъците плащани от нейния доход.

1. Каква е същността и значението на Ф-те за фирмата?
2. Кои са иконом ф-ри които влияят в/у фирмата?
3. Кои активи са материални и кои не?
4. Съществува ли разлика между активи и приходи, пасиви и разходи, каква е тя?

Организациони форми на бизнеса / Каква фирма да образуваме/

При прехода към пазарна икономика съотношението между държавно, частно и др видове собственост е в полза на държ фирми, но по броя си частните фирми превъзхождат значително своите частни конкуренти. Частната фирма е неделима част от пазарната проекто-икономика , при което една или повече енергични личности, рискуват своите пари и предприемчивост за да се опитат да получат…….. и реализация на своите инвестиции. Държавната и общинска фирма е представена от …… управленско звено, което притежава правото да я управлява и представя в полза и интерес на обществото. Енергетиката, отбраната, пътищата, комуникациите са все още собственост на държавата или общините. Наличието на кооперативни фирми предполага сливането на собственост и способностите на обединили се личности. Фирмите по действащото законодателство се регистрират като ф-ми на ЕТ и Търг дружества.
ЕТ може да бъде всеки притежавал местожителство в страната –характерно е че е единствен собственик, който притежава и управлява. Фирмата разполага с правото на собственост в/у фирмените печалби. Сам решава кога и как да започва, приключва сделки и операции.
- Предимства на ЕТ :
а/ опростен начин на създаване и ликвидиране
б/ всеки може да създаде своя частна фирма без специално разрешение, следвайки опростената процедура за регистрация при относително ниски разходи
в/ лесно се ликвидира , като собственика си урежда неплатените сметки и задължения
г/ печалбата принадлежи на собственика. Цялата печалба отива при ЕТ под формата на получени доходи обложени преди това с данък в/у общия доход.
д/ самоконтрол и свобода на действие. Отличава се със своята независимост и свобода на избора на формата на управление.
ЕТ не е длъжен да отговаря пред никого за това как управлява своята фирма и какви решения взима, колко да работи, харчи и т.н.
е/ данъчни облекчения – Доходът на ЕТ не се облага с всички обременяващи другите Ф данъци. Само ДОД служи за измерител на лоялността му към държавата. От общия му годишен се спадат разходите с инвестиционно предназначение и частично даренията, като тези все още недостатъчни за сега облекчения могат да се възприемат като предимства пред др видове фирми.

- Недостатъци на ЕТ:
а/ неограничена отговорност , собственика на ЕФ носи неогр отговорност, което означава , че той или тя не само прибира печалбата, но и отговаря за всички направени дългове, да заложи или даде цялото си имущество за да плати на кредиторите. В този случай може да загуби всичко което притежава.
б/ ограничено ползване на капитала, потенциалните инвеститори обикновено се въздържат от големи инвестиции, поради големия риск свързан с този вид фирми.
в/ неадекватни управленски способности – независимите собственици, които на практика ръководят в собствеността не винаги притежават елементарни управленски умения и не винаги могат да привлекат и задържат високо квалифицирани специалисти. Поради това често влизат в конфликт дори с помагащите им в бизнеса близки.
г/ ограничен живот на съществуване – собствеността се базира на способностите и ресурсите на своя собственик, и тъй като дейността е много лесна, може да бъде прекратен. Възможността на съществуване има ограничен характер. ЕТ може да се прехвърля на наследниците и на трети лица , но това води до нови юрид. проблеми и формалности.

Търговски дружества учредявани най-често в страната са :
а/ ООД и дружества с ограничена частна отговорност
б/ дружества с неограничена отговорност
Характерно за неограничената и частната ограничена отговорност е, че дейността им се управлява от 2 или повече собственици, и затова по-трудно може да бъде прекратена, тъй като продължителността им зависи не от 1 а от всички съдружници.Създават се за дейности носещи относително висок риск, т.е. създаване на нови продукти, услуги, и запълване на ниши в пазара. Дружествата могат по-лесно да привличат инвеститори, предлагайки по-малък фин. Риск и облагане на дохода на участниците само с ДОД.
Предимства на дружествата с частна ограничена и неограничена отговорност са :
а/ опростена процедура при възникването като при ЕТ. Фирмите могат да бъдат много лесно учредени, съдружниците трябва да се договорят само за това как ще си разпределят печалбите и загубите, условията за приемане на нови съдружници, за местонахождението на ф-та, вземане на решения, кога и как ще се прекрати съдружието.
б/ привличане на повече капитал. Могат да се използват вноските и спестяванията на всички съдружници. Естествено е че може да привлече повече капитал. Обединяването на финансови и материални средства , таланта и способностите им, намаляват кредитния риск.
в/ по-висока управленска спец –я и умения. Една от главните причини за създаване на тези дружества е да обединят способностите на двама или повече съдружници.
г/ мотивация за способностите. Ако във фирмата искат да възнаградят най-добрите си служители на тях се предлага да станат съдружници. По този начин се привличат и мотивират способните специалисти.

НЕДОСТАТЪЦИ :
а/ с неограничена отговорност- както при ЕТ всеки съдружник е неограничено отговорен в събирателното и в зависимост от учредителния договор ограничено отговорен в дружествата. Съдружниците отговорят солидарно за задълженията на един от тях, като особено неприятно това би било при юристи, лекари, счетоводители и преподаватели.
б/ високи данъци и такси с които се облага дейността на тези дружества- често принуждава съдружниците да се откажат от предимствата на сдружаването и да образуват еднолични фирми или да обявят фалит.
в/ възможни конфликти – те възникват винаги когато се касае приноса на всеки към дружеството и разпределението на печалбата.
г/ ограничена продължителност на функциониране – много често се разпадат по-бързо от ЕТ, поради конфликти, непосилно данъчно облагане и др.
д/ трудности при прекратяване на дейността – не е лесно да се прекрати дейността, това се случва когато един от съдружниците иска да напусне а другите не искат да разделят спечелените активи.

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Най-големите фирми са организирани като АД или ООД. Според ТЗ държ. и общински предприятия могат да образуват и ЕООД и ЕАД.
1.Характерно за ЕООД е че могат да се образуват от едно или повече лица, които отговарят за задължението на дружеството до размера на дяловата си вноска. *Предимствата на тези дружества са следните :
- Ограничена отговорност – те са юридически лица, осъщест-ти дейността си отделно от дейността на собствениците, тяхната отговорност се ограничава до размера на направените дялови вноски и закупени акции.
- Големи възможности за набиране на капитал. Капиталът на този вид дружества лесно може да нарасне до големи размери в следствие имитиране и издаване на ценни книжа и продажбата им, като по този начин имат възможността да увеличат и разнообразят своята дейност.
- Способни мениджъри – ако собствениците не притежават способността или интереса от оперативно управление, могат да привлекат можещи и знаещи мениджъри, които дори да нямат дялова вноска или акции на фирмата успешно да я управляват. Дейността на тези дружества не се прекратява , ако мениджърът напусне или бъде уволнен. Продължителност на функциониране- този вид търг. Дружества притежават относително дълъг живот на функциониране.
Недостатъци на тези дружества :
- високи данъци и такси, както и при другите видове търг дружества, данъците и таксите правят облагането двойно, веднъж с данък в/у печалбата и втори път доходите на съдружниците се облагат с ДОД.
- Държавно регулиране- държавното участие задължителните управленски процедури и изисквания за учредяване, доклади, финансови отчети и др, определени от ТЗ, установяват необходимите изисквания и ограничения към тези дружества.
- Ограничени пълномощия – ограничават се до установените в дружеството договор или предложението за откриване и подписка за набиране на капитал и от устава на акционерното дружество.
- Ограничен интерес – за съдружниците е възможно да проявяват определен интерес, особено за акционерите е възможно да не бъдат силно заинтересовани или въвлечени в дейността на фирмата. Тъй като те не се считат за предприемачи и мениджъри, а предимно инвеститори естествено е да отсъства желанието, ентусиазма, присъщ на ЕТ.
- Не обвързаност с конкретна личност- когато търг. Дружества се разраснат до толкова че собствениците станат много на брой, възможно е да се изгуби олицетворението на конкретната личност и да донесе ограничени контакти между собственици, мениджъри и служители. Това ги прави по-слабо въвлечени и мотивирани, към дейността на фирмата.

Капиталово бюджетиране във ф-та , същност и етапи.

Когато говорим за капиталово бюджет-не, означава да се занимаваме с въпроси свързани с инвестиц. Решения касаещи дълготрайните материални активи, които имат пряка и силна връзка с капиталовото бюджетиране. Понятието капитал се отнася до дълготрайните / материални, нематретиални и финансови/ активи, а бюджетирането представлява изготвяне на план в който се детайлизира процеса на приходи и разходи за даден проект за определен период от време. С др думи – капиталовото бюджетиране е процес на оценка, анализ, сравняване и избор на проекти, за да се постигне максимален доход или максимален размер на стойността / богатство/ на фирмата. Максималният доход се измерва чрез печалбата, а максималният размер на богатството е отражение на цените на акциите.
Фирмата обикновено извършва два вида разходи :
- Текущи- те са краткосрочни и се начисляват, изписват в рамките на годината, през която са направени. Пример за текущи разходи са заплати, премии, суровини и материали, административни разходи.
- дългосрочни / капиталови/- Капиталовите разходи са краткосрочни и подлежат на амортизиране, възстановяват се за няколко години, в зависимост от закона за счетов-то – примери – покупка на сграда или машини, персонален компютър, откупуване на патенти,разходи за изследване и развитие и т.н.
Възможно е ф-та да извършва различни капиталови разходи под формата на множество проекти :
• проекти за покупка на нови машини и оборудване за разширяване обхвата на дейността.- прави се за да се увеличи количеството на стоките или услугите, да се завладее по-голяма част от пазара и да се максимализира печалбата.
• Проекти за замяна на съществуващото оборудване и машини- за да се повиши ефективността на фирмената дейност, се решава проблема с оборудването и се заменя с по-съвременни модели. При тези проекти се отчита не само цената на новите машини или оборудване но също така и постъпленията от продажбата на старите машини, както и данъчните ефекти на тази продажба.
• Проекти свързани със задължителните изисквания за безопасност и опазване на околната среда.- с нарастването на интереса към околната среда тези проекти започват да стават важен компонент на капиталовите разходи. Тези инвестиции се изискват за да поддържат сигурността на потребителите и работниците, както и опазването на околната среда.
• Други капиталови разходи – тази категория покрива различни други дългосрочни инвестиции, като покупка на земя, разширяване на административните сгради, откупуване на патенти и др.

Капиталовото бюджетиране преминава през следните етапи :
• първоначално трябва да определим сметната стойоност /разходите/ на проекта, по подобен начин се намира и цената, тоест разходите за капитала, която трябва да бъде платена за лимитирането на акции и облигации.
• Да определим величината на очакваните парични потоци / приходи/ от проекта, вкл и стойността на дълготрайния актив на определена крайна дата.
• Оценка на риска свързан с получаването на бъдещите доходи и тук е необходимо да използваме информацията за колебанията на паричните постъпления с течение на времето.
• Определянето на адекватния дисконсов процент / разходен/ за капитала, с който бъдещите парични потоци да бъдат дисконтирани е логично следствие.
• След това е необходимо да се изчисли настоящата стойност на очакваните парични потоци
• Най-накрая настоящата стойност на очакваните парични потоци се сравнява с разходите за проекта, и ако тази стойност превишава разходите за проекта, проекта се приема ако пък не трябва да се отхвърли.

Първата важна крачка при решаването на проблема дали един проект трябва да се приеме или не, е изчисляването на първоначалните му разходи. Първоначалните разходи са просто разходите при започване на инвестицията, след като знаем колко ще ни струва за да осъществим проекта. Първоначалната инвестиция можем да я сравним с бъдещите доходи, с цел да разберем дали си заслужава проекта да бъде приет. За да определим величината на увеличените парични потоци е необходимо да познаваме и понятията предварително извършени разходи, алтернативни разходи и странични ефекти.
Предварително извършените разходи са тези разходи, които са направени преди да се пристъпи към вземане на решение за приемане или отхвърляне на даден проект. Това могат да бъдат разходи касаещи, пазарни или регионални проучвания и др и тези разходи не могат да се върнат от това дали ще бъде приет проекта или не.
Алтернативните разходи извършвани за реализиране на възникнали благоприятни възможности формират паричните потоци, които могат да бъдат генерирани от активи, които са вече притежание на ф-та, но в случай че не бъдат използвани, че не бъдат използвани за обсъждания проект.
Често се получава така че в/у възприеманите проекти оказват влияние различни странични ефекти, които предварително трябва да бъдат предвиждани- пример – когато предлагаме на пазара нова стока, част от продажбата и ще бъде за сметка за съкращаването на други, вече продавани с успех стоки или получаващото се съкращаване е пряко следствие от въвеждането на новата стока на пазара. Това съкращаване представлява увеличен / допълнителен/ разход за проекта.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,282 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Финанси на предприятието – реферат"