лекции по микроикономика

Лекции по микроикономика – Пределна полезност и потребителски избор

Категория: Лекции, Реферати

ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР
Съвременните микроикономически знания се основават на субективния подход. В центъра на икономическия анализ е човекът, чиято цел е постигането на максимум изгода при минимум разходи. Тази цел се преследва от условията на всеобща ограниченост на ресурсите и се предопределя, от 1 страна от наличните възможности, а [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 420 думи.

Лекции по микроикономика – Еластичност на предлагането и пазарното равновесие

Категория: Лекции, Реферати

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО.
ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ И ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ
Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите чрез изменение на предлаганите количества стоки, под влияние на измененията на определени фактори- цени, количество на разполагаеми ресурси, равнище на производствени разходи, технологични изменения и други. Най-голямо значение сред тях има ценовата еластичност на предлагане.
Коефициентът на ценова еластичност на предлагане [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 213 думи.

Лекции по микроикономика – Еластичност на търсенето

Категория: Лекции, Реферати

Еластичност на търсенето
Еластичността на търсене показва каква е степента на чувствителност на купувачите, по отношение на търсенето на дадена стока, под влияние на определени фактори. особена значимост има изследването на еластичността на търсене спрямо цената, еластичността на търсене от дохода и еластичност при свързани стоки или така наречената кръстосана еластичност. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 385 думи.

Лекции по микроикономика – Функция и крива на предлагането

Категория: Лекции, Реферати

Предлагане. Функция и крива на предлагането
Под предлагане разбираме желанието и възможностите на производителите да предложат определено количество стоки на пазара, при всяко възможно равнище на цената за даден период, при равни други условия. Връзката между предлаганите количества и промените в равнището на цената може да се проследи в практиката и да се опише чрез таблица [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 292 думи.