Реферат – Възникване и развитие на стоковата търговия


 Категория: Реферати


Възникване и развитие на стоковата борсова търговия в България

Началото на борсовата търговия в България е поставено през 1908 година, когато се създава първата стокова борса. Тя е варненска и е била специализирана в търговията със зърнени храни. Тя работи неофициално около 8 години, като през този период за осъществяване на своите сделки, българските търговци на зърно са ползвали услугите на стоковата борса в град Крайова. Това е създавало големи проблеми при реализирането на търговските операции.
През 1910 година Варненската стокова борса е открита официално. Главните предпоставки за откриването й са наличието на голямо пристанище, близостта на Добруджа, като житница на България.
Втората стокова борса е създадена в Бургас през 1912 година. Тя търгува със зърнени храни. Тя е била закрита последна през 1948 година.
Най-голяма е била сарийската стокова борса, основана 1925 година. На нея са се търгували предимно стоки като зърнени култури, рафинирани и нерафинирани масла и други. Срещали са се търговците и борсовите посредници (брокери), за да уговорят покупко-продажбите на стоки, наемането на кораби, осигуряване на превози по суша, както и застраховането на тези операции.
Стоковите борси пряко са се ръководели от Министерството на търговията, което е упражнявало контрол над тяхната дейност.
Предмет на борсовите сделки са били всички видове зърнени култури, фуражи, варива, маслодайни семена, памук,захар и други. Всяка сделка се е сключвала за количество най-малко 5г. продукция или продукция на стойност 10 000 лв. сключената сделка на стоковата борса е подлежала на задължителна регистрация в борсовите регистри. Стоковите борси са се издържали от различни видове такси, които всички участници в борсовата търговия са плащали. Освен това стоковите борси са получавали и приходи от т.нар. куртаж, който представлявал вид комисионна, еднаква по размер за всички стокови борси.

Непосредственият контрол върху дейността на всяка стокова борса се управлява от делегат или експерт, назначен от министъра на търговията, който следял за спазването на законовите разпоредби на стоковата борса. Участниците в борсовата търговия, борсовите посредници ( брокери) са били длъжностни лица, имащи задължението да сключват сделки по поръчка и за сметка на трети лица. Тези брокери са назначавани от министъра на търговията по предложение на управителния съвет на стоковата борса. Няколко са основните елементи, характеризиращи стоковата борсова търговия от откриването на стоковите борси до тяхното закриване 1948г.:
 Стоковите борси са създавани като инструментариум с публично-правен характер; те са били създавани от държавата
 Били са тържища на контракти, които са давали възможност да се търгува на основата на борсовия принцип с много на брой и разнообразни стоки
 Стоковите борси са били с подчертано комерсиален характер, като на тях са се събирали много и големи по размер такси
 Брокерите н стоковите борси в България са били нейни служители за разлика от брокерите на стоковите борси от другите страни в Европа и света, където брокерите са независими от борсата

Етикети: , ,

Този материал съдържа 446 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Възникване и развитие на стоковата търговия"