Ланшафтознание – Реферат за ландшафта


 Категория: Реферати


РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТОЗНАНИЕТО

Твърде условно е делението на ландшафтта на обратими и необратими изменения.защотото напълно обратими изменения не съществуват.При дълговременни изменения ,ние съзнателно се абстрахираме от непрекъснатите бавни изменения на процесите, които протичат в ландшафтта. Този процес по трудно се забелязва при ярко и ясно изразени циклични смени в ландшафта. Винаги след всяко Анарушение на структурата на ламдшафта от някаъв бъншен фактор,системста се връща в първоначалното си състоние, но винаги има някакво изменение.
Всеки годишен или няма значение периода цикъл в ландшафта ,оставя в себе си все някои необратими изменения:например ;от отока се губи известно количество органично и минерално вещество от ландшафта ,във вододелните била се появяват ровини ,които запълват главната долина и т.н .От примера се вижда ,че измененията в ладшафта имат определено направление ,или тенденция на изменения .
Отделните цикли от развитието на ландшафта могат да се изразят със спирала.Колкото е по продължителен ,по голям цикъла ,толкова е по-голямо изменението на ландшафта.Ландшафтния цикъл е по кратък от геологическия ,особено на типологично ниво за фацията цикъла от един век е твърде голям.
Кои са движещитите сили в развитието на ландшафта ?
1) Външни фактори-тектонски движения ,изменения на слънчевата активност,преместване на полюсите на Земята и др.(или можем да кажем космически или планетрни причини)
2) Изменения свързани с климата и релефа-те много често са преносители на информацията;
3) Процеси на саморазвитие –те са заложени още с появата на ландшафта (примера на Докучаев за езерата).При саморазвитието няма намеса на външни фактори .Движещата сила са вътрешните противоречия в ландшафта ,защото ландшафта като система винаги се стреми да достигне равновесието –но то е много кратко,относително.Защото многото компоненти от които е съставен ландшафта сами разрушават равновесието.Най-актиен компонент в това отношение е биота –пр.
Процесът на саморазвитие на ландшафта е много бавен.Той практически не може сам да съществува.На даденият ландшафт му влият съседни комплекси .Тук се натрупват редица планетарни процеси –зонално.азонални и интерзонални .Първоначално деленетона тези групи ,фактори за развитието на ландшафта е много относително.Тези процеси и въздействия се преплитат наслагват и затова разкриването на истинските причини за развитие на ландшафта се установяват много трудно.
Развитието на ландшафта е постепенно количествено натрупване на почва структура и притискането на и изместването на старата структура.
Развитието на ландшафта е свързано с наличието в комплекса на елементи с различна възраст Польосонов ги нарича реликтни ,консервтивни и прогресивни .
Реликните са са съхранили миналото на на ландшафта-напимер-ледниковони форми,стари речни легла ,реликтни почви (пр.Горно-Тракийската низина ).
Консервативните разкриват съвремнната картина на ландшафта и най-вече неговата структура .
Прогресивните те показват –те показват новите тенденций-пр.Дунавската равнина –холвег .
Процеса на развитие на ландшафта се проявява на първо място в парцели (части от фацията) и постепенно те разширяват своя обхват .
Възраст на ландшафта е много сложен въпрос.
1)Не трябва да се счита ,че това е геологическата възраст .
2)Възрастта нейното начало е когато се е появила тази ландшафтнна стуктура ;
а) хоризонтална –мн.мн трудно
б) вертикална –по лесно
но този въпрос е слабо изучен .Тук проблем създават разновъзрастовите елементи на ландшафта.Аналогични са проблемите с дулговечността с живота на ландшафта .
В развитието на ландшафта се установяват два стадия:
Стадий на формиране
Стадий на еволюционно развитие

2.ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ЛАНДШАФТОЗНАНИЕТО

Ландшафтознанието е наука ,която има синтетичен характер.Появява се когато отрасловите географските науки са задълбочено развити и имат нужда от синтез .След 1859г. Се появяват Дарвинното учение ,биогеографията и почвознанието ,имат слойни взаимовръзки с науката .Предпоставка е и социално-икономическото развитие и потребностите на обществото .Горското и селското стопанство изискават по сложен комплексен характер .Местното население ,което създава понятията:местност,урочище,пустиня,тундра,като наименования-та имат комплексен характер .Географското познание непркъсното се развива от дълбока древност до днес .Например 500г.пр.н.е.Аристотел говори за кълбовидната форма на Земята .Еристофан 276-194 г.пр.н.е. предлага точни разчети за географията .След падането под турско владичество географията в Гърция става констативна наука до XV-XVІ век ,когато се появяват В.Г.О. .Важно е откриването на зрителната тръба ,барометъра и термометъра през първата половина на XVІІ век.
Особено място в развитието на общата физическа география заема Бернард Варениус (1622-1650)счита се ,че Земята трябва да се изучава като едно цяло ,а също и отделните й части .

Етикети: ,

Този материал съдържа 652 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Ланшафтознание – Реферат за ландшафта"