Лекции по микроикономика – Функция и крива на предлагането


 Категория: Лекции, Реферати


Предлагане. Функция и крива на предлагането

Под предлагане разбираме желанието и възможностите на производителите да предложат определено количество стоки на пазара, при всяко възможно равнище на цената за даден период, при равни други условия. Връзката между предлаганите количества и промените в равнището на цената може да се проследи в практиката и да се опише чрез таблица на предлагането, аналогично, както при търсенето. При равни други условия, връзката между промените в равнището на цената и предлаганото количество е права. Това изразява и същността на закона за предлагането, който гласи, че при равни други условия, когато цената се повишава, се повишава и предлаганото количество. Графично това се представя чрез кривата на предлагането.
S-supply
Върху предлагането влияе и неценови фактор, например разходите на производителите. При равни други условия, когато те растат, той е склонен да предлага по-малко продукт. Друг неценови фактор, това е нетехнологичното ниво. Друг неценови фактор, това са отново, цените на останалите стоки.

Извод: трябва да се разграничават, изменение на предлаганото количество под влияние на ценовия фактор и изменение на предлагането под влияние на неценови фактор.

Трябва да отграничаваме, движение по кривата на предлагането, под влияние на ценовия фактор и цялостно изместване на кривата на предлагане под влияние на неценови фактор.
Търсенето и предлагането са 2-те основни пазарни сили. Когато те се уравновесят, става дума за така нареченото пазарно равновесие, което се установява при равновесната пазарна цена. Естествено, не става дума за абсолютно равновесие, а за относително устойчиво равновесие, тъй като в икономическата действителност протичат непрекъснати промени. За да покажем графично пазарното равновесие ще нанесем на 1 графика едновременно кривата а търсенето и кривата на предлагането. Цената при която търсенето и предлагането се уравновесяват е PE. (Equilibrium). Естствено когато настъпи промяна в някоя от пазарните сили и тя не среща равно противодействие, цената се променя в определена посока.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 292 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Лекции по микроикономика – Функция и крива на предлагането"