Реферат – Възможности за подобряване на околната среда в Елхово


 Категория: Реферати


Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпиха дълбоки проблеми с редица отрицателни последствия. Човечеството е изправено пред дилемата: или да съхрани природните дадености, за да оцелее, или ще настъпи екологична катастрофа, чийто размери и последици са трудно предсказуеми.
Наред с глобалните екологични проблеми съществуват и многобройни местни проблеми, резултат от специфичните природни дадености и социално-икономическото развитие на страната ни.
Ето защо имайки в предвид актуалността на проблема за опазването на околната среда и изключителната му важност, особено на този етап от развитието на обществото, реших, че е много уместно да разработя реферат за възможностите за подобряване на околната среда на моя роден град – Елхово.
Въпреки, че Елховският регион до момента не е силно замърсен, дори може да се каже, че е в относително стабилно екологично състояние в сравнение с други области в България, смятам, че има много неотложни и важни проблеми, които стоят за разрешаване пред местните органи на управление, които са от изключителна важност. С не по-малко значение е и чувството за лична отговорност, което трябва да притежава всеки човек към природните ресурси от които зависи развитието и съществуването на цялото ни общество.
Щом като общините са конструирани като самостоятелни правни субекти различни от държавата, щом като те са юридически лица на публичното право, кои са техните основни права и задължения.
Като подточка в член 11 от ЗИДСМСМА се посочва: местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или на избраните от тях органи, в рамките на предоставената им компетентност да решават въпросите, свързани със:
• благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация, електрификация, топлофикация, паркове, градини, озеленяване, корекция на реки и дървета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт
• опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси с общинско значение.
По тази причина икономиката и екологията трябва напълно да бъдат интегрирани в процесите на вземане на решения и създаване на закони не само за опазване на околната среда, но и за запазване и увеличаване темповете на развитие. Икономиката не е само произвеждане на блага и екологията не е само защита на природата, те и двете имат своя дял за подобряване съществуването на човечеството.
Въпреки, че региона до този момент е с относително стабилно състояние на околната среда, са налице редица належащи проблеми, които стоят за разрешаване и са главно в компетенциите на местните органи на управление.
Замърсяване на въздуха
Град Елхово се намира в сравнително чист атмосферен район. Типичните замърсители за този район са прах, серен диоксид и други, но те са под допустимите норми. Според данни на Националния център по околна среда и устойчиво развитие към Министерството на околната среда районът около гр. Елхово спада към слабо замърсените въздушни басейни на България.
В бъдеще може да се очаква увеличаване на замърсяването на атмосферния въздух с прах и изгорели газове от превозни средства предвид очакваното натоварване на околовръстния път на гр. Елхово, който ще се явява пряк път за Република Турция.
По отношение чистотата на атмосферния въздух може да се каже, че е в границите на действащите нормативи, тъй като в общината няма големи населени места и промишлени обекти – източници на замърсяване.
Поради тази причина гр. Елхово и общината не са включени в пунктовете за пробовземане, определени от МОСВ.
Замърсяване на водите
Основните източници на замърсяване на повърхностните води са отпадните битови води и водите от животновъдството. С изключение на гр. Елхово, където има изградена канализация, всички населени места в общината са без канализация. Отпадъчните води от населените места се заустват в септични ями или директно в близките дерета, р. Тунджа и притоците й. Съществуващите промишлени предприятия и животновъдни ферми в повечето случаи нямат локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, а там, където такива са изградени, степента на пречистване е недостатъчна. Промишлените отпадъчни води се заустват в повърхностни течащи водоизточници. Животновъдните ферми са разположени в близост до реки или дерета и директно заустват в тях замърсените отпадъчни води.
Препоръчително е в районите близо до реката да се проектират и изграждат само изгребни ями, които ще гарантират, че няма да се изпускат отпадъчни води в река Тунджа.
За преодоляването на негативните последици от изхвърлянето на непречистени битово-фекални води е крайно наложително изграждането на пречиствателна станция. Ситуирането на необходимия терен за изграждането й трябва да бъде на 3-4 км от регулационната граница на града по течението на реката, което е залегнало и в изработения ОУП на гр. Елхово.
Замърсяване с твърди отпадъци
Съществен проблем е изчерпаният капацитет на Елховското депо и третирането на отпадъците.
За удължаване на експлоатационния период на съществуващото депо е разработен проект, който включва изграждане на предпазна дига от земни маси, ограда от бодлива тел на стоманобетонови колове и залесителен пояс и вътрешни пътища. С осъществяването но проекта ще се ограничи замърсяването на прилежащите му територии.
Изчерпаният капацитет на съществуващото депо за гр. Елхово налага проектиране и изграждане на ново сметище.
Изготвени са ППП за депо за твърди битови отпадъци на общините Елхово, Болярово и Тунджа, включено в Националната програма за управление на отпадъците. Изготвен е и доклад на ОВОС с положително решение.
Решавайки този проблем, ще се реши до голяма степен и проблемът с чистотата на въздуха, водите и земеделските земи, намиращи се в близост до съществуващите сметища.
Във връзка с това са предприети редица стъпки в цялостния процес на управление на отпадъците на местно ниво – разработени са, приети са и се изпълняват програма и наредби за отпадъците, подобряват се дейностите по събирането, транспортирането и екологосъобразното им третиране на територията на община Елхово
От посоченото става ясно, че с решаването на един от сериозните проблеми на общината – отпадъците, ще се реши в голяма степен и въпросът за опазване на останалите компоненти на околната среда – въздух, води, почви и земеделски земи.
Замърсяване на почвите
Почвените видове, които се срещат тук, са излужени канелени, горски, излужени смолници и алувиално-ливадни почви. Те са развити върху мощна карбонатна основа. Почвеният слой е с дебелина от 20 до 40 см, със съдържание на глина – от 8 до 20%, и на хумус – от 0.5 до 1.5%. Върху тези почви добре виреят зърнените и фуражните култури, а най-подходящ за отглеждане е ориенталският тютюн.
Почвите в района гр. Елхово не са замърсени над допустимите норми, като изключим замърсяванията на почвите в 40-метровата зона от двете страни на главните пътни магистрали в града и обходния път от автомобилния транспорт, и то по теоретични предложения.
Нарушени терени
Големи площи обработваеми земи вече са негодни за засяване в резултат на битово и промишлено строителство, които са сериозни замърсители на почвата.
Кариери
В границите на селищната система попада част от оловно-цинковото находище Устрем – рудник Лесово. Прогнозни запаси от медни руди се съдържат в находище Лалково. Прогнозни находища на лигнитни въглища има в находището на гр. Елхово. Проектът за открития рудник “Елхово” обхваща значително по-малка територия западно от Елхово и резервата Долна Топчия.
Терени, засегнати от пожари
Изключително ниският процент на площи, заети от горския фонд, от една страна, и наличието на значителни по размер слабопродуктивни и ерозирани земи от селскостопанския фонд показват необходимостта от залесяването им и преминаване към горския фонд. Предложените за залесяване ерозирани зони са значително по-малко от наличните в границата на селищните системи. Влиянието, което оказват пожарите на територия на община Елхово, е ниско.
Територии, засегнати от свлачища, пропадания, абразия и наводнения
Протичащата западно от гр. Елхово река Тунджа се характеризира със силно колебливите си водни количества през различните години. В годините на пълноводие и особено през пролетта нивото рязко се покачва. Реката излиза от коритото си и залива крайбрежните терени. С цел запазване на обработваемите площи от наводнения по протежението на реката са изградени диги по двата бряга.
С течение на времето по различни причини част от тях са с нарушена конфигурация.
Проекти за развитие
Като цяло общината се характеризира с добри екологични условия.
За реализиране на екологичната стратегия на общината е необходимо:
1. Изграждане на ново депо за гр. Елхово.
2. Подмяна на съдовете за съхранение на ТБО, машините, актуализация на схемите и графиците и др.
3. Депониране на ТБ и промишлени отпадъци на специално отредени за това площадки в селата и въвеждане на организирано сметосъбиране.
4. Възстановяване на автоматичното метене и миене на улиците и площадките.
5. Проектиране и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции в населените места за отпадъчни битови и промишлени води.
6. Постоянен контрол на качеството на водите.
7. Ограничение и контрол на употребата на химически торове и защита и приложението на биологична растителна защита в селското стопанство.
8. Събиране на негодни за употреба препарати за растителна защита от територията на общината в общ склад и проект за тяхното безопасно складиране.
9. Ликвидиране на незаконните сметища в населените места.
10. Рекултивация на нарушени терени.
11. Благоустрояване на населените места, изграждане и поддържане на зелените площи, преустройство и реконструкция на уличната и пътната мрежа.
Според мен всяка област или община трябва да обърнат сериозно внимание относно разработването на програми, касаещи опазването на околната среда. Само така може да се осигури оптимален растеж на икономиката на региона без да се наруши равновесието в природата.
Целта на тези екологични програми е устойчивото развитие при спазване на следните принципи:
• да се задоволят потребностите на съвременното общество и на бъдещите поколения;
• да се използват пестеливо природните ресурси;
• да се оценява икономическия ефект от всяка дейност, като се имат в предвид разходите за възстановяване на щетите, нанесени на околната среда.
При устойчивото развитие всяка дейност трябва да се вписва умело в естествените природни процеси. Това може да се реализира посредством:
• пълно използване на отпадъците от производствената дейност(вместо замърсяващи вещества отпадъците се превръщат в ценни суровини);
• рационално използване на възстановимите енергийни ресурси;
• дълбочинно преработване на суровините до получаването на крайни висококачествени изделия;
• създаване на агроекологичното производство;
• преструктуриране на икономиката при спазване на изискванията за екологосъобразност за всяка стопанска дейност;
• създаване на икономически правила, закони и нормативни документи, стимулиращи екологосъобразните производства и санкцицониращи тези, които не спазват изискванията на законите и обществото;
• формиране у хората на екологично мислене и съзнание;
• моделиране на по-устойчив начин на живот;
• последователно и поетапно да се преодолеят създалите се неблагоприятни екологични условия;
• да се формира екологосъобразна и икономически ефективна структура на икономиката;
• да се изгради ефективна автоматизирана информационна система за управление по опазване на околната среда.
Това накратко са ключовите аспекти на екологосъобразното развитие на всяка страна и регион. Всички структури на управление, спазващи тези правила и принципи могат да са сигурни, че ще осигурят една балансирана и екологично чиста територия.
Икономическите и екологичните проблеми на нашата страна не са резултат само на вътрешни грешки, а са в пряка зависимост от проблемите, съпътстващи развитието на икономиката, и от състоянието на околната среда в страните от Балканския полуостров, в страните от Централна, Източна и Западна Европа.
Задълбочаването и изострянето на тези проблеми, нарастването на загрижеността за състоянието на околната среда и чувството за отговорност, която носят днешните спрямо бъдещите поколения, доведе до създаването на редица международни организации, чиято пряка дейност е свързана с управлението на опазването на околната среда.
Природата е щедра, но същевременно крехка и много точно балансирана. Има прагове, които не могат да бъдат прекрачени, без да се създаде опасност за основната цялост и функции на биосферата. Днес ние сме твърде близо до тези прагове и в никакъв случай не трябва да забравяме, че съществува риск да бъде изложено на опасност съществуването на живота на Земята. Нещо повече, при скоростта, с която се извършват промените в използването на ресурсите, остава малко време за предвиждане и предотвратяване на нежеланите ефекти.
Ето защо призивът на световната конференция по околната среда в Рио де Жанейро – “Мисли глобално, действай локално”, трябва да бъде норма на поведение за всеки човек.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,864 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Възможности за подобряване на околната среда в Елхово"