Реферат – Какво е литература?


 Категория: Реферати


В исторически план за литературата се е говорило по три начина: литература е всеки текст в писмена форма; литература е съвкупността от велики книги, които се отличават по форма или експресия (включително произведения на философи, историци, моралисти и т.н.); литература е изкуството на словесното въображение (wordkunst – словесност). Все пак трябва да притежаваме начална представа за литературата, работно очертание за нейните характеристики. Най – добре тази представа може да бъде постигната не като се казва какво е литературата – въпрос неразрешен и до днес, а като посочим няколко фактора, без които литературата не може да съществува:
Първо литературата е текстово явление, не можем да си представим литература без текст. Оттук обаче се сблъскваме с въпроса какво е текст. Определението за текст е равно на определението за литература , но за целите на работната ни представа тук ще откроим три характеристики: (1) текстът е винаги знаково изразен; (2) текстът е ограничен, т.е. е рамкиран от не знакови и не текстови явления; (3) текстът има завършеност, т.е. начало, среда, край.
Втора характеристика – литературата е съставена от корпус от елементи, които наричаме литературни произведения. Литературата е дадена като цяло през своите произведения, а не непосредствено. В този смисъл литературата е едновременно корпус от произведения и съвкупност от характеристики, притежаването на които осигурява влизането на дадени текстове в този корпус.
Трето – литературата не би могла да съществува и без определени критерии и ценности постановявани от литературната теория. Ако ги нямаше не бихме могли да определим кой текст е литература и кой не е. Многообразието от тези критерии е изключително богато и на места противоречиво, но всеки културно – исторически период създава определен кръг от идеи, които в една хлабава форма установяват кое е литература и кое не. Например Античността има една представа, Ренесансът друга, Просвещението трета.
Четвърто – литературата не е възможна без определени социални и културни предпоставки. Например в съвременната епоха литературата не е възможна без издателската индустрия. От друга страна литературата не е възможна без системата на образованието. Чрез образованието една общност от хора е придобивала способността да чете и разбира литературните произведения.
Пето – литературата не би могла да съществува и без определени ключови думи в езика, които я обозначават. Необходима ни е една съвкупност от термини и понятия, чрез които да се разбираме по отношение на литературата.
Горните пет аспекта не са дефиниция на литературата.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 381 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Какво е литература?"