Реферат – Методология на разработка на стратегията на развитие на даден район


 Категория: Реферати


Стратегията се явява съществен елемент при управлението. Тя представлява процес на вземане на решения относно бъдещи събития. При нея може да се наблюдава взаимодействие между идеите и действията.
Прехода към пазарна икономика налага разработването на регионални стратегии, които се извършват на макроравнище (национално и транснационално) и микроравнище (област;община;райони и кметства). Това произтича от новата ситуация, при която се търсят нови начини за анализиране и регулиране.
При разработването на стратегията за развитие на даден район задължително трябва да се вземат под предвид дейностите (култура,образование,здравеопазване и други), на които може да се повлияе, както и съгласуваността на стратегиите между фирмите, групирани по отрасли, които се развиват в дадения район. Наличието на такава стратегия е необходимо с цел подобряване на условията на живот във всичките му аспекти на дадената територия, което се постига чрез рационално използване на материалните ресурси, природните дадености, чрез повишаване на жизнения стандарт и т.н.
При разработването на стратегията на даден район се следват някои основни принципи като например изискването стратегията да е съвместима с националната стратегия за регионално развитие. Друг принцип се изразява в това тя да е реалистична и изпълнима по отношение на необходимите ресурси. От съществено значение е също така стратегията да е съобразена с изискванията и критериите на Европейския съюз в различни области. Стратегията трябва да е научнообоснована и да е съставена при отчитане на влиянието на редица екзогенни и ендогенни фактори, прогнози, анализи и редица закономерности.
Необходимо е тя да е конкретна, компактна и представителна.
Разработката на стратегия за развитие на даден район включва поредица от действия.
Първоначално се извършва ситуационен анализ. Тук се взимат под предвид териториалните фактори и условия, тенденциите на развитие в района, икономическите, социалните и екологичните аспекти.
На следващия етап се анализират обкръжаващите макро- и микросреда. От външните фактори се разглеждат законодателството, различни нормативи и стандарти и т.н. От съществено значение са и икономическите, социалните, културните, технологичните, екологичните, етнически, религиозни и т.н.
В третия етап се прави анализ на отраслите и се формират отраслови прогнози. Тук се анализират равнището и конкуренцията на отраслите, тяхната култура и технико-технологично ниво, развитието на номенклатурата от продукти и услуги, възвращаемостта на инвестициите и т.н.
По-нататък се осъществява анализ на стратегическите групи отрасли, формиращи структурата на регионалната икономика. Анализират се също осигуреността с финанси и ресурси .
Следва формиране на една обща глобална цел, впоследствие и на отделни цели разпределени по сфери, отрасли или дейности, които са последвани от формулиране на стратегия за развитието на района и отделните стратегии по сфери, отрасли и дейности.
Прави се оценка на целите, стратегиите, както и на етапите на актуализирането им, дължащи се на непрекъснато променящата се среда.
Така се стига до определяне на необходимия бюджет, който да гарантира осъществяването на формулираните цели и стратегии.
Ефективността на една такава стратегия за развитие на даден район е в зависимост от отношенията ъ с националната стратегия за развитие на страната, както и от стратегиите на различните фирми, организации и ведомства, които се намират в района.

Възможностите при взимане на решения са или да се има за пример националната стратегия, или да се състави собствена стратегия, която да е в унисон със конкретните условия в района, като тя разбира се не може да е в противовес с направленията посочени в националната стратегия.
Основното съдържание на една стратегия за развитие на даден район се състои в определянето на глобални виждания за развитие на всички онези дейности, за които първоначално може да няма осигуреност на необходимите ресурси, а основната цел на такава стратегия се състои подобряване на условията на живот на хората.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 562 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Методология на разработка на стратегията на развитие на даден район"