Реферат – Предмет на общата и на икономическата социология


 Категория: Реферати


Социологията е науката, която изучава обществото изобщо, т.е. общетсвото като научна абстракция и обществото на определено ниво на развитие, т.е. като конкретна даденост. Всяка наука за да се превърне в една стройна система от знания трябва да отговаря на определени изисквания: да очертае кръга от проблеми; да отделя този кръг от проблеми от проблемите на останалите науки; да доказва постоянно своята социална и културна значимост.
Предмета на социологията трябва да се разглежда не като статична, а като динамична величина, т.е. величина, която постоянно се допълва, променя и развива. На базата на горепосоченото определяме предмета на социологията като наука за обществото, обществените отношения, начинът на организацията на хората в обществото, въпросът за социалния ред и закономерностите на общественото развитие.
Социологията се намира във взаимовръзка с почти всички обществени науки, но най-близка е тази връзка между социологията и политиката. Условно могат да се очертаят три типа взаимодейтсвия между социологията и политиката:
• Манипулативен
За него е присъщо прякото сътрудничество с властта, което намира израз в използването на теоретичните и на практическите постижения от политическата класа за да манипулира, за да насочва поведението на масите в желаната от тях посока.
• Критичен тип взаимовръзка
Той се характеризира с отказ на социолозите да сътрудничат пряко с властта. Своята задача те виждат в критичното им отношение към властта и политическия елит при провеждането на определена политика.
• Съглашателски
Според неговите привърженици социологията трябва да се използва за подобряване на взаимоотношенията между хората и властта, за формиране на чувство на близост и на взаимно зачитане между тях.
Икономическата социология е дял от общата социология. Нейното оформяне като самостоятелно направление започва през 20-те и завършва през 80-те години на миналия век. Пръв който употребява понятието икономическа социология е Макс Вебер. Той въвежда понятието социална икономия, което според него се състои от три части: икономическа теория, икономическа история и икономическа социология. Задачата на икономическата теория е да направи научен анализ на определени икономически явления или икономически събития. Задачата на икономическата история е да отнесе тези изводи към конкретни исторически периоди или събития. Задачата на икономическата социология е да докаже социалната и културната значимост на тези изводи. Или Икономическата Социология се занимава предимно с въпросите на социалните неравенства и социалната стратификация на икономическата култура, на социалните и икономическите организации, на социалните конфликти в икономиката и пътищата за тяхното разрешаване. Въпросът който завършва и доуточнява предмета на икономическата социология през 80-те години на миналия век е въпроса за конфигурацията (съчетанието на пазарите и различните им направления, а именно трудовия, финансовия и стоковия пазар).

Етикети: ,

Този материал съдържа 401 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. михаела каза:

    тази тема е много хубава

  2. vlado каза:

    super

Остави коментар по "Реферат – Предмет на общата и на икономическата социология"