Реферат – Системен анализ при автоматизацията на библиотеките


 Категория: Реферати


В края на 20 век и началото на 21 век библиотеките претърпяха огромни трансформации. Различни са факторите, които определят промените. Безспорно, водещо място заема бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, което оказва силно влияние върху наложилите се класически библиотечни технологии. Главните тенденции в развитието на информационните технологии в библиотечен аспект в края на 20 век се определя от персоналните компютри, Интернет, електронните библиотеки. Може да бъде откроена и пета тенденция, навлязла в информационната практика в началото на 21 век, а именно мобилната връзка. Не трябва да се омаловажават обаче и политическите, социално-икономическите и културни промени и влияния.
Важна и отговорна задача за всяка библиотека е изготвянето на проект за автоматизация на библиотечните процеси и обслужване на читателите с помощта на новите информационни технологии . Това е двустранен процес и дава възможност на един следващ етап от развитието на системата да бъдат отстранени грешки, допуснати при първаначалното и проектиране. Налага се и поддръжка на високо ниво на квалификация на библиотечните специалисти. Така те ще могат да се ориентират добре в процеса на развитие на новите информационни технологии и тяхното приложение в библиотечната дейност. Всичко това изисква да се познават добре основните опорни точки, върху които се изгражда един проект за автоматизация на библиотечните процеси, независимо от степента на автоматизация на дадената библиотека.
Интегрираната библиотечна система трябва да отговаря на действащите в страната стандарти, да бъде удобна за работа на библиотечните специалисти и да удовлетворява читателите, чиито изисквания растат непрекъснато като функция от развитието на информационните технологии. Библиотечният софтуер трябва да бъде избран измежду програмни продукти, предлагащи моного и различини начини за решаване на поставените от проекта цели. За успешният изход от това сърфиране, полезен може да бъде единствено опитният специалист-програмист. Той трябва да има опит в разработването и използването на информационно-търсещи системи. Не е удачно да се ползват съветите на специалисти, създаващи или работещи с автоматизирани системи в други областти. За да създават качествени автоматизирани системи, те трябва да познават в голяма дълбочина процесите, които автоматизират. При това е необходимо да са специализирани в използването и прилагането на подходящите софтуерни продукти и/или езици за програмиране, което се явява важна предпоставка за реализирането на автоматизираните системи.
Библиотеките, които разполагат с високо квалифицирани библиотечни специалисти могат да разработват такива проекти, като формират собствени колективи от специалсти, подбрани по тези сшецифични критерии. Останалите могат да поверят тази дейност на външен колектив или фирма, специализирани в подготовката на проекти в областта на библиотечно-информационните дейности и услуги. В този случай библиотеките, поръчали разработването на проекта, трябва да участват активно както в обсъжданията, така и при вземането на крайните решения.
При разработването на един проект е необходимо:
- да се изяснят целите , които трябва да бъдат постигнати с този проект;
- да се формулират задачите , които трябва да бъдат решени, за да се постигнат поставените цели;
- да се структурират и аранжират дейностите , които трябва да се извършат за успешното реализиране на проекта;
- да се отчетат внимателно рисковите фактори , които ще съпътстват реализацията на проекта.
При разработването на такъв проект трябва да се проучи и анализира на действащата в библиотеката традиционна система и на предлаганите програмни продукти за автоматизация. Първият етап от разработването на проект за автоматизация на библиотечно-информационните процеси включва подробно проучване на действащата традиционна система в съответната библиотека. След това е необходимо да се извърши задълбочен анализ на получените резултати от това изследване. Възможно е това да доведе и до структурни промени в библиотеката. На един по-късен етап ще се появи и необходимост от пренасочване на библиотечни специалисти от вътрешните отдели към информационните звена. Тези промени са свързани главно с увеличаването на броя на предлаганите информационни услуги и с повишаване на тяхното качество. От своя страна това ще доведе и до нови изисквания към образованието на библиотечните специалисти и тяхната квалификация. И най-дребните детайли, свързани с промените, до които ще доведе автоматизацията на процесите в библиотеката, трябва да бъдат формулирани и взети под внимание още на този първи етап. Това ще даде възможност както на ръководството, така и на отделните специалисти да се подготвят за предстоящите големи и важни промени в живота на библиотеката. Тук е мястото да се каже, че автоматизацията на една организация не е свързана само с набавянето на компютри и купуването на софтуер. Те не са панацеята за реализизацията на този процес. Важна е цяластната визията за постигане на целите и нагласата за гъвкавост при вземане на решения. Проучването и анализа трябва да предхожда вземането на всяко решение за развитие на системата или за подмяна на един програмен продукт с друг. Решението в никакъв случай не трябва да бъде емоционално и да се опира на мненията на отелни специалисти (чули, видяли, недоразбрали) или някъде нещо се предлага без пари или за малко пари. Сътресенията, които може да предизвика смяната на един библиотечен софтуер с друг, без да е извършено професионално проучване, могат да доведат до фатални последици за библиотеката. За съжаление такива примери могат да бъдат дадени и за наши библиотеки. Въпреки, че в тази област се работи активно едва от десетина-дванадесет години, някои библиотеки вече са изправени пред избор на нов програмен продукт за подмяна на действащия. Причините за това могат да бъдат много, макар и не винаги достатъчно мотивирани.
При започване на такъв процес е необходимо е да се анализира:
1. Подробно описание на действащата система в библиотеката:
- описание на фондовете по вид, разпределени по отделни характеристики като вид на материала, език на който са написани, време на издаване и др.
2.Видове библиотечни единици
- според вида на материала;
- според вида на изданията;
- според езика;
- според периода;
3. Разкриване на библиотечните фондове по обем.
4. Действащи стандарти
– определянето на страндартите за описание на библиотечните единици, форматите за обмен на данните с други библиотеки, получаването на необходимите данни за статистиката и класификационната схема за подреждане на библиотечните единици в една библиотека са основните параметри, на които изцяло трябва да отговаря търсената и в последствие избраната итегрирана библиотечна система. Не е препоръчително библиотеките да се отказват от приетите и действащи в страната стандарди по единствена причина, че избраният от тях продукт не ги поддържа. Това малко или повече ще доведе до изолация на тези библиотеки от националната библиотечна мрежа.
5. Библиотечен персонал
- състоянието на квалификацията специалистите в библиотеката, което е важен фактор за определянето на етапите на внедряване на системата. В условия на автоматизация, библиотечните специалисти трябва да имам познания в следните сфери:
- компютърна грамотност – описва се броят на специалистите, които трябва да работят със системата и на тези, които са преминали през курсове и са получили начална компютърна грамотност;
- работа с новите информационни технологии – посочва се необходимият брой от специалисти, които трябва свободно да използват новите информационни технологии в своята ежедневна практика за обслужване на читателите и каква част от наличните специалисти притежават такива умения;
- информационен мениджмънт – посочва се необходимият брой от такива специалисти и колко от тях имат такава квалификация.

За успешното реализиране на проекта е необходимо подробно да се опишат всички дейности, свързани с внедряването на интегрираната библиотечна система, отговорните изпълнители и начините за отчитане на тяхното изпълнение. Трябва да се осигури и базата за изпълнение на проекта:
- техническо осигуряване;
- базово и мрежово програмно осигуряване;
- подготовка на помещенията за инсталиране на техниката и изграждане на локалната мрежа в библиотеката
- квалификационни курсове за подготовка на библиотечните специалисти за работа с компютри и с новите информационни технологии.
Развитието на една вече действаща автоматизирана библиотечна система е непрекъснат процес. Тя трябва да се развива както по отношение на предлаганите информационни услуги (като количество и качество), така и да прилага новите информационни технологии, които непрекъснато се развиват. Препоръчително е преди всяка промяна или развитие на системата да прилага се системен подход на проучване и анализ на средата, преди вземане на съответните решения
[1]

Дефиниции

Системен анализ:

- процесите на разделяне на едно цяло на неговите естествени
съставляващи го части и елементи и тяхното изследване и изучаване.
Декомпозицията на една система, с цел детайлното изучаване на
нейнитекомпоненти.

Информация:

- това са сигнали, които постъпват в една система и се обработват от
нея, всичко останало, което не се обработва от нея е шум

Информационен процес:

- всеки един информационен процес би могъл да бъде описан на базата на четирите основни вида инфорамциони дейности като комплекти или избирател на някои от тях. Те са:
1. събиране на информация;
2. съхранение на информация ;
3. обработка на инфорамция.
Разпространение на информациянти се нарича ситемен анализ.

Сигурност:

- под сигурност на система се разбира технически и нетехнически
традиционни и иновационни процедури, които се предлагат към
хардуера, операционните системи и приложния софтуер, за да
предотвратят вмешателство в системата и да я защитят от планирани
или инцидентни разрушения при дефинирани заплахи.

Интегритет на данни:

- интегритета на даните осигурява, че изходните данни не се различават от
техния оригинал и че в процеса на работа няма да бъдат
модифицирани, заменени или унищожени.

Персонализация:

- персонализацията дефинира правата на потребителите или
организациите, каква информация те желаят да обменят (предоставят),
или да предобиват от други потребители (организации), както и мерките за
защита срещу недоброжелателно, нечестно или злонамерено
вмешателство в компетенцията на всеки един потребител.

Сигурност:
- под сигурност на система се разбира технически и нетехнически,
традиционни и иновационни процедури, които се предлагат към хардуера,
операционните системи и приложния софтуер, за да предотвратят
вмешателство в системата и да я защитят от планирани или инцидентни
разрушения при дефинирани заплахи.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,478 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Системен анализ при автоматизацията на библиотеките"