Реферат – Специфични кейнсиански понятия


 Категория: Реферати


Джон Мейнард Кейнс е един от най-заслужилите за развитието на икономическата мисъл, ето защо той за пръв път е въвел някои икономически термини,които вече се използват масово от всички специалисти в тази област.Определянето на това кои са измислени от него е трудно точно защото са се превърнали в класика използвана от всички.А как да прецениш кой е авторът на дадено понятие.Това малко прилича на народно творчество – всяка песен си има конкретен автор, но в повечето случаи той е неизвестен, докато песента е много популярна.
Един от термините на Кейнс е мултипликаторът – коефициент,който показва степента на изменение на дохода в резултат на въвеждане на единица допълнителни разходи.Представлява съотношение в промяната на дохода и промяната на разходите:

Мултипликатор = Промяна в дохода
Промяна в разходите

Колкото е по-голям мултипликатора,толкова ефектът му върху прираста е осезаем.Под промяна на разходите може да има промяна на различните им разновидности.Ето защо тук говорим за:
• Мултипликатор на инвестициите
• Мултипликатор на държавните покупки
• Външнотърговски мултипликатор
Без значение от разновидностите,мултипликаторът доказва една верижна реакция в икономиката,предизвикана от някакво изменение в разходите.Причината за нея е непрекъснатият кръгооборот на доходите и разходите,които на всеки следващ цикъл ще се увеличават или намаляват.
Други два термина са склонността към потребление и към спестяване.
Те от своя страна се делят на :
• Средна склонност към потребление /Average Propensity to Consume/ – която показва потенциалния дял на потреблението за всяка стойност на дохода.
• Средна склонност към спестяване /Average Propensity to Save/ – показва процентния дял на спестяването за всяка стойност на дохода.
• Пределна стойност към потребление /Marginal Propensity to Consume/ – показва отношението между прираста на потреблението и прираста на дохода,тоест каква част от прираста на дохода ще формира прираста на потреблението.
• Пределна склонност към спестяване /Marginal Propensity to Save/ – показва отношението между прираста на спестяването и прираста на дохода,тоест каква част от прираста на дохода ще формира прираст на спестяването.
______________________________________________________
Степента на нарастване на производното търсене зависи от отношението на капитала към продукта (К/Y), наречен още коефициент на акселерация или акселератор.
Принципът на акселератора се изразява чрез следната формула:
Dk = α (Qt – Qt-1) + DR/dt
където Dk е съвкупното търсене на капитал за разглеждания период; α (Qt – Qt-1) представлява търсенето на нов капитал, което зависи от нарастването на крайния продукт (Qt – Qt-1), умножен по коефициента на акселерация α.
DR/dt изразява амортизационното търсене за периода, като DR е пълното амортизационно търсене – на пълно обновяване на капитала, а dt – продължителността на живота на капитала.
Горната формула показва, че ефектът на принципа на акселератора е толкова по-голям:
а) Колкото е по-слабо амортизационното търсене, т.е. когато продължителността на живота на капитала е по-голяма.
б) Колкото скоростта на нарастване на крайното търсене е по-голяма.
Принципът на акселератора се прилага също така и при стоките за дълготрайно потребление: жилищни сгради, автомобили.

Самият автор на „Обща теория за заетостта,лихвата и парите” определя ефективното търсене като величина на D в точката от функцията на съвкупното търсене (D=F(N)), където тя се пресича с функцията на съвкупното предлагане (Z=F(N)). С растежа на доходите относително се намалява потреблението, а расте спестяването. Намалението на потреблението води до спадане на ефективното търсене, а не на потенциално възможното търсене. Търсенето от своя страна влияе на производството и равнището на заетостта.

Използвана литература :
1.Икономикс /Лилия Йотова, Валентина Алякова/
2.www.angelfire.lycos.com

Етикети: , ,

Този материал съдържа 519 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Специфични кейнсиански понятия"