доклад по езикознание

Фонетични промени – реферат

Категория: Реферати

I. Комбинаторни и позиционни промени
Асимилация или уподобяване на звукове
Регресивна асимилация
вторник – фторник
сбор – збор
тежко – тешко
отговарям – одговарям
Прогресивна асимилация – сравнително по-слабо разпространена в индоевропейските езици, за разлика от тюркските
свой – сфой
свет – сфат
готви – готфи
Частична асимилация
лодка – лотка
Пълна асимилация
севна – сенна
падна – панна
една – енна
Контактна асимилация
разходка – разхотка
Дистанционна асимилация – влияние си оказват несъседни звукове
вафла [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,027 думи.

Фонология – реферат

Категория: Реферати

Наука, която се занимава със звуковете от функционална гледна точка, т.е. с възможността им да различават материалния (външния) облик на думите и техните граматични функции. Фонетиката е наука, която изучава звуковете от акустична и учленителна гледна точка. Има приложение в криминалистиката.
Същност на фонемата
Фонемата е звуков тип, който служи за различаване на материалния (външния) облик на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,501 думи.

Граматика – реферат

Категория: Реферати

Граматиката има за предмет граматичния строеж на езика. Граматичния строеж обхваща системата от обективно присъщите на езика правила за изменението на думите и за съчетаването им в изречения. Граматиката се абстрахира от конкретното значение на думите и от смисловото съдържание на словосъчетанията и изреченията. Тя изучава онова общо, което лежи в основата на измененията на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,300 думи.

Реферат – Знаци и знакова система

Категория: Реферати

1. Знакът е сетивно възприеман обект, който представя друг обект и носи информация за възприемане на този обект. Знакът е преди всичко информативен обект. Той представя (замества) не себе си, а нещо друго, някакъв друг, намиращ се извън него обект. Основните признаци на знака и функционалните му стойности са набелязани и в друго определение: знакът е [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,948 думи.

Синхрония и диахрония – реферат

Категория: Реферати

Оста синхрония-диахрония, която използва Сосюр, представлява следното – една абсциса (АB) и една ордината (CD). И двете завършват със стрелки (в посока B и D).
AB – ос на едновременност – засяга отношенията между съсъществуващи неща, като всякаква намеса на времето е изключена
CD – ос на последователност – върху нея може да се разглежда едновременно [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 476 думи.

Език и реч – реферат

Категория: Реферати

Разграничаването на понятията започва през XVIIIв. от лингвисти и философи. Опит да се даде теоретична обосновка на делението език – реч е направен от професор Фердинанд дьо Сосюр в началото на ХХв. със своя “Курс по обща лингвистика”, излязъл от печат през 1916г., но издаден от Шарл Баи и Албер Сеше. Той разделя три неща: [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,088 думи.

Реферат – Език и мислене

Категория: Реферати

От речника на Левандовски
“ Езикът е едно типично човешко и същевременно обществено явление, една първична система от знаци, инструменти на мисленето и действието, конкретно средство за комуникация.”
Мисленето е обобщено и опосредствено познание на действителността (от акад. Вл. Георгиев, М. Москов, стр. 53 – Мисленето като висша степен на съзнанието) се заключва:
-  в целенасоченото, опосредствено и [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 143 думи.