Есе – Еволюция на средата след закриване на рудодобива


 Категория: Есета


През последните години на територията на страната усилено се заговори за затварянето на нерентабилните рудници. Такъв бе и случаят в моя град. Аз съм от Рудозем. Както подсказва името сред основните отрасли в региона е рудодобива – икономиката е резултат от развитието на дейностите, свързани с експлоатацията най-вече на оловно-цинковата руда и свързаната с това минно-добивна промишленост. Преструктурирането на Рудодобива и процесите, призтичащи от икономическата реформа, поставят общината пред сложни проблеми. На първо място се увеличи броя на безработните лица – бивши миньори. Тъй като голяма част от тях са с основно и средно образование, и не са квалифицирани, са неконкурентни на пазара на труда. Това и фактът, че региона, в който живея е с относително висока безработица допълнително комплицира ситуацията.
Затрудненията произтичат от факта, че общината има твърде ограничени ресурси за развитие. Обработваемата зема е в ограничено количество – 1070 дка., т. е. под 2.5 дка. на човек (за страната е от 5 до 10 дка/ч.). Голяма част от плодородната земя намираща се по поречието на река Арда е била унищожена при строителството на заводи и фабрики.
Транспортната структура също значително затруднява развитието на района. По-голяма част от изградената пътна инфраструктура е представена от второкласна и четвъртокласна пътна мрежа.
За да се ограничат негативните последици от преструктурирането на рудодобива върху икономиката и заетостта в общината е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки:
1. Изграждане на високоефективни малки и средни предприятия на базата на съществуващата отраслова структура или нейното преструктуриране;
2. Засилване сътрудничеството между община Рудозем и близките северогръцки градове;
3. Изграждане на ГКПП Смолян – Рудозем – границата – Ксанти;

Затварянето на рудниците е първа стъпка в тази посока. Изваждането им от експлоатация неминуемо ще доводе до подобряване на екологичната обстановка в региона. Ще се спре отделянето на вредни вещества във въздуха, в следствие на рудодобива, както и отлагането на различни соли в почвата и водата.
За да се неотрализира напълно влиянието, което са имали върху околната среда рудниците е необходим дълъг период от време. Процеса може да се ускори с навременно запечатване на рудниците и подготвяне на проекти за тяхното залесяване и озеленяване.
За целта е необходимо набиране на средства. Пътищата за това са три: разпродажба на машини и съоръжения от затворените рудници; средства от държавния бюджет; финансиране на проекти от чуждестранни фирми и фондове.
Разпродажбата на имущество едва ли ще е толкова резултатна, имайки предвид амортизацията и старостта им. Дори и да постъпят някакви средства, то те ще са минимални и едва дали ще покрият неизплатените заплати на миньорите.
Държавата също не е в състояние да окаже пълноценна подкрепа. Това може да стане единствено благодарение на безвъзмездно отпуснати средства от чужди фондове.
Според мен, един от основните приоритети пред Общината трябва да е именно изработването на такъв проект. Колкото по-бързо се възстанови екологичното равновесие в региона, толкова по-бързо пред населението ще се открият по-добри шансове за практикуване на селски туризъм, земеделие, животновъдство, скотовъдство, лов и риболов.
Всяка една от тези сфери на дейност ще открие нови възможности пред гражданите за справяне с така наболелия проблем с безработицата, а от там и спиране на ускорения миграционен отлив от общината и района. Предотвратяването на липсата на алтернативи за заетост може да прекрати изоставането на годен сграден фонд и обезлюдяването.
Закриването на мините изправи както Общината, така и населението на Рудозем пред сериозни трудности. Но те трябва да намерят сили в себе си за решаването на ситуацията и намирането на изход от нея. И аз съм твърдо убеден, че това ще стане!

През последните години темпът на измемнение на общата промишлена продукция се характеризира със значителен спад. За община Рудозем има твърде ограничени ресурси за развитие. Възможностите следва да се търсят в посока на изграждане на високоефективни малки и средни предприятия на базата на съществуващата отраслова структура или нейното преструктуриране. Анализът на основните стопански, битови и други замърсители на природната и антропогенната среда, очертава една не много благоприятна екологична ситуация в община Рудозем, т.е. екологичното състояние на общината може да се квалифицира като “задоволително”. От гледна точка на екологичното състояние селищната мрежа, оатделните населени места и техните функционално-структурни системи носят различни характеристики. Най-малко засегнати от нарушения в общината са малките населени места – малките села и махалите. Постигането на устойчиво развитие на населените места е продължителен процес, който изисква целенасочени действия.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 686 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Есе – Еволюция на средата след закриване на рудодобива"