Лидерство в проектна среда


 Категория: Есета


В търсене на начини за постигане на оптимална ефективност съвременния бизнес все по- често стига до извода , че натиска спрямо конкурентите не е най- добрия избор за действие. Много е важно в кризата днес да се прояви лидерство и компаниите да се готвят за момента когато тя ще свърши , за да имат предимство пред конкуренцията.
За да се покаже като лидер фирмата трябва да е допуснала лидерство в методите на вътрешната си работа . В същността на процесите и подходите към лидерство стоят не само традиционните, но и нови концепции.
Новите подходи към лидерството се базират на индивидуалността , на груповата психология, на методите и способите за разкриване на ценностната система и уникалността на причините поддтикващи участниците да постигат екипните цели. Разглеждат и определят множеството от изменения в поведението на лидера и как тази промяна повлиява върху работната група , така че целите на организацията да стоят над личните интереси.
Теорията за лидерството днес внедрява четири нови лидерски роли ,като всяка една отговаря на определено лидерско качество, което носи отражение върху управленската дейност и практика към, която е насочено.
Ролите на лидера са:
- трасиране на пътя;
- съгласуване;
- овластяване;
- моделиране;
Трасирането на пятя би могло да се обясни , като свързване на общо цяло ,чрез стратегически план, в което цяло са синхронизирани – целите и ценностната система на фирмата с потребностите на всички заинтересовани.Задачата на лидера е да намери вярната пътеката водеща до точното място.
Съгласуването е подготовка на такива планове и процеси от действия , които да отговарят на поставените цели и едновремено с това да носят удовлетворение на заинтересованите страни.
Примерно: В България е сериозен проблем неграмотността на ромското население и задачата на организацията е да намери метода за синхронизиране на целите, мисията, визията с външните за нея в случая ромите, т.е. интегрирането на ромите с целите на орг.и проблемите им. Да се подпомогне образоваността им , да се изпълни целта и то така , че тя да не е в пререз с ромските потребности.

1
Овластяване е налице, когато съгласуването на отговорности, цели , задачи и способи са в съгласуваност с личните и организационни цили. Добрият стимул , сработването на личните с работните цели дава излаз на борбеност, търпение , изява на талант и способности при постигане на съгласуваните цели. В този случай говорим за синергия.
Моделирането – тук става на въпрос за създаването на доверие , което е основен „подпор” за изграждане и постигане на добри резултати . Доверие на екипа към лидера и обратното. Един лидер работи за хората , а не за себе си той се раздава и емоционолно и творчески вярвайки в способностите на своя екип.Лидерат чрез примера си за доверие придава формата на връзките между участниците в екипа.
Тези роли се отнасят за отделно лидерско качество и умение , което се прилага в практическото изпълнение на задачите в управлението. Градивната част мужду тях е доверието на лидера към екипа и обратното.
Стивън Коуви ги обединява , казвайки:
„ Когато всичко което искаш, е тялото на един чоек , а умът, сърцето и духът му въобще не те интересуват , значи свеждаш личността му до предмет.”

Етикети: ,

Този материал съдържа 511 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Лидерство в проектна среда"