Австралия


 Категория: Реферати


Ⅰ.Увод.

Ⅱ.Изложение:

-1.Географско положение;

-2.Природни ресурси;

-3.Население;

-4.Водещи отрасли;

-5.Туризъм;

-6.Водещи градове;

-7.Примерен маршрут, чрез който ще ви
представя градовете на Австралия.

Ⅲ.Заключение.

Ⅰ.Увод:

Избрах Австралия, защото тя е едиснтвеният контитент-държава.Няма сушева връзка с нито един от континентите на Земята.

Ⅱ.Изложение:
Ⅱ.1
➊ Георафско положение-Австралия е разположена изцяло в южното полукълбо и същевременно изцяло във водното полукълбо, “на изток от Гринуичкия меридиан”¹.
➋ Австралия е май-малкият контитент на земното кълбо и на него е разположена само една държава-Авсралийският съюз,със столица град Камбера.
➌ Граници-на изток континентът граничи с Тихи океан,на запад и на юг граничи с Индийския океан,на север с Тиморско и Арафурско море.
➍ Най-крайни точки:
-нос Йорк-най-северна точка-10°41′ю.ш.
-Югоизточен нос-най-южна точка-39°11′ю.ш.
-Стип пойнт-най-западна точка-113°05′и.д.
-нос Байрън-най-източна точка-153°39′и.д.
➎ Големина-континентът Австралия заедно с близките острови, като Тасмания и Кенгуру на юг, Мелвил, Грут Ейлънд на север и Фрейзър на изток, обхваща общо 7 700 000 кв.км .По големина стои на последно място в редиците на седемте континента.
➏ Брегова линия-сравнително слабо разчленена.

1.Уикипедия

Ⅱ.2
➊ Австралия има слабо изразено вертикално разчленение. Средната височина на континента е 340м и с тази си величина стои на предпоследно място-преди континента Европа.Най-високата част на Австралия е представена от Авсрталийските Алпи с техния първенец Косцюшко-2 230м, а
най-ниската точка е депресията на езерото Ер с 12м под морското равнище.
➋ Форми на релефа:
-Австралийските низини от 0 до 200м височина заема обширни площи или около 40% от големината на континента.Те са разположени около депресионната област на ез.Ер и крайбрежието.Най-значителни са низината около залива Карпентерия на север, Централната равнина и басейнът на реките Мъри и Дарлинг;
-Високи равнини от 200 до 500м заемат блозо 45%от площа на Австралия.Големи площи заемат и високите равнини, като платото Нъларбър на юг и платото Бъркли на север.Те са най-характерни за Западна Австралия, най-добре очертани са възвишенията Селуин,Стирлиг и Дарвинг на югозапад;
-Ниски планини и плата от 500 до 1 000м заемат само 14%от Австралия, разположени във височинния пояс.Те са силно заравнени и изграждат Южна Австралия на юг от депресията на езеро Ер. Най-изразителни са планините Флиндърс и Лофти, а по западното крайбрежие изпъкват височините Кимбърли и Хъмързли;
-Планински пояс от 1 000 до 2 230м заемат само 0,9% от големината на континента.Издига се в крайната източна част на континента от Торесовия проток на север до Басовия проток на юг.Това е внушителна Източноавстралиска планинска верига, наричана Голяма Вододелна планина.Най-изразителен планински релеф има южният дял, където се издигат Австралийските Алпи,и на север от тях Сини планини
а на югозапад от тах Викторианските планини.Източните им склонове са по-стръмни и по-трудно достъпни, а западните са полегати.
➌ Полезни изкопаеми Австралия притежава значителни находища на горивни, рудни и нерудни полезни изкопаеми.
-Горивни полезни изкопаеми-черни въглища се добиват в Голяма Вододелна планина запасите са най-богати в Нови Южен Уейлс.Кяфяви въглища се разработват в щата Виктория. Ноходища на земен газ са открити в безотточния вътрешен басеин, а залежи на нефт-западно от Бризбейн.
-Рудни и нерудни полезни изкопаеми-находища на злато се срещат главно в областта на Западна Aвстралия. На изток златоносни находища са разкрити в планинската област на щат Виктория и в северните части на Голямата Вододелна планина в щат Куинзлънд. Заначителна част от златото се добива в речните наноси.Олово-цинкови и сребърни руди, са разкрити в щат Нови Южен Уейлс;с най-голями значение за тези при Броукън Хил.Уранови руди най-важни находища са тези Южна Австралия-Редмън Хил, в Западна Австралия при Дъндас и в Кимбарли при Ръм Джънгъл.От голямо стопанско значение са и находищата на железни руди в Южна Австралия.Запасите са придимно в планината Флиндърз.
➍ Климат Австралия се отличава като горещ и същевременно сух континент.Понеже е разположена в южното полукълбо,годишните времена в Австралия са изместени с около 6 месеца спрямо нашите. Докато у нас е разгара на летният сезон, то в Австралийските Алпи е наступил симният сезон.Крайбрежията на континента се мият от морски течения: студено по западното крайбрежие и топло по източното.
-Средногодишните температури в Австралия са, общо взето високи. По-голяма част от континента попада между 15°-та и 25°-та средногидишна изотерма.
-През южното лято (януари) целият континент има средномесечна температура над 22°,а във вътрешността на пустинята Виктория – около 34°.
-През южната зима (юли) температурите се колебаят от 8° в остров Тасмания на юг, до 24° в Кейп Йорк и Арнхъмлънд на север.
-Валежите в Австралия показват големи колебания по количества и са много неравномерно разпределени.
➎ Kлиматични пояси и области в Австралия:
-Субекваториален климатичен пояс-обхваща цялата Северна Австралия.Този пояс се отличава с висока средна годишна температура със сравнително малки денонощни и годишни температурни амплитудил.
-Тропичен климатичен пояс-заема две трети от Австралия и обхваща широка ивица от западното до източното крайбрежие.Разделя се на две главни климатини области: континенталка и тихоокеанска. Континентакната област на тропичния климатичен пояс се отличава с пустинния и полупустинния си килмат.Тихоокеанска климатична област обхващаизточноавстралийското крайбрежие.Тя се отличава с висока средногодишна температура и обилни валежи.
-Субтропичен климатичен пояс-обхваща крайните южни части на Австралия и се разделя на три климатични области: Югозападна или Индийска, Южноавсталиска и Югоизточна, или Тихоокеанска. Този климатичен пояс се отличава с умерени по количества валежи и с изралителен земен валежен максимум. Южноавстралийска климатична област е най-суха, а най-влажна Югоизточната.
-Умерен климатичен пояс-с характерен влажен океански и планински климат е типичен само за средната и южната част на остров Тасмания.
➏ Води на сушата броят на постоянно течащите реки в Австралия е сравнително малък.Преобладават реки с непостоянен ражим.Най-постоянни води поради влажния климат имат реките, които извират от източния склон на Голяма Вододелна планина и се вливат в Коралово и Тасманово море.Голяма част от реките образуват водопади и бързеи.
-Реките Мъри и Дарлинг образуват най-важната и единствената мощна речна систена в Австралия.Дължината на река Мъри е 2 570 км, а тоази на река Дарлинг-2 830 км. Реките от системата на Мъри и Дарлинг получават водите си предимно от Голяма Вододелна планина.Западнте им протоци са незначителни и непостоянни.Реките от системата Мъри и Дарлинг имат неравномерен режим.С пълно право австралийците наричат река Мъри „Австралиски Нил“.
-Естествени сладководни басейни са рядкост в Австралия.Най-известни са езерата в северната част на Куинзлънд и на юг във Викторианските планини, както и планинските езера на остров Тасмания и в Асралийските Алпи.Най-голямо сладководно езеро е езерото Виктория, разположено западно от устието на река Дарлинг.
➐ Почвена покривка-в зависимост от почвообразувателните процеси и влиянието на климатичните условия почвите на Австралия се разпределят предимно по географска ширина от субекваториалния пояс на север до умерения на юг.
-в Северна Австралия-е развита широка ивица от оподзолени и на места заблатени червеноземни почви и петна от латерит. На юг се смесват с червенокафяви почви поради по сухите климатични условия.В обширната централна част на Австралия с нейните полупусни и пустини са разпространени предимно сивите, пустинно-степните осолени
на места и скелетните почви. Те заемат пясъчните и каменистите пустини на континента. Около вътрешноавстралиските безотточни езера за разпределени типични солени почви.
-Южната част на Австалия се характеризира с канелени почви, заемащи широка ивица, успоредна на крайбрежието, по което се проявява субтропичен климат. По крайбрежието на югозападната част на континента с увеличаване на влажните количества тези почви се сменят от жълтоземни и тъмночервени почви.Почвена покривка и Източната и Югоизточната Австралия под влияние на климата е по-разнообразна.Успоредно на източното крайбрежие са развити подзолни, червеноземни почви, а по източните склонове на планините – предимно кафяви горски почви.По най-високите части на Австралиските Алпи и в остров Тасмания се срещат и планинско-ливадни почви.
➑ Растителна покривка-растителността в Австралия е извънредно своеобразна и богата. Наброява около 12 000 вида растения. Това дава основание тя да бъде обявена в собствена Австралиска фитогеографска област.Растителните области в Австралия отразяват в основни линии климатичните пояси и области, понеже растителните съобщества са се приспособили към определен темперарурен и влажен режим.
-Екаваториални вечнозелени влажни гори-разпространени са в северните и североизточните области на Австралия.На места те образуват гъста гора, в която едва прониква слънчева светлина.Разпростране ни са различни видове палми, бамбукът, а по бреговете мангрови гори.
-В Югоизточна Австралия и остров Тасмания са разпространени антарктични видове, като вечнозелен южен бук и вечнозеления бор -араукария.Освен тези видове главен представител си остава евкалиптовото дърво, а като подлес – папратите.
-В Югозапдна Австралия горите имат др характер.Те също се състоят от евкалипти, но поради по-слабите валижи са редки.Подлесът на тези гори е извънредно разнообразен и неговите видове почти не се на друго място в континента.Особено типично е насекомоядното растение.
-В Австралийските Алпи и на остров Тасмания под влияние на височинно климатично разпределение се срещат и алпийските пасища, които заемат най-високите части на планините.
➒ Животински свят-животинският свят в Австралия и остров Тасмания подобно на растителността е твърде разнообразен и образува особена Австралийска зоогеографска област. В по-голямата си част авсралийската си фауна има реликтен характер и в това отношение Австралия може да се нарече континент на „живите изкопаеми“.Най-характерни от животнитв в Австралия са еднопроходните и двуутробни. Изобилствуват прилепите.
-Бозайници-много по-добре са предстравени двуутробните. От тях най-голям интерес представлява тревопосното кенгуру, което живее главно в Централна Австралия.Разпространени са и двуутробите хишници, като двуутробния вълк, двуутробната лисица.В Австралия има още двуутробни къртици,двуутробни лалугери и други.
-Птици-птичия свят е още по-богат.Към ендермичните семейства принадлежат австралиският щрус ему, щраусоподобният казуар, птицата лира, райската птица, черният лебед и други.Голямо разпространение из горите имат пъстроцветните папагали, колибри, а около водните басейни и реките на Северна и Югоизточна Австралия има много блатни птици.
-Влечуги-Австралия има много змии, и от предимно отровни.На север в тропочната област се среща крокодилът, а по пкайбрежието и на бариерния риф-голямите морски костенурки.Интересен е и огромният дъждовен червей, чиято дължина понякога достига 2-3 метра.Многобройни са и гущерите, някои от които също имат голени размери.
-Насекомите-са представени в голямо изобилие, от които твърде са термитите. Термитниците има достигат два метра височиня.Термитите нанасят голени щети на дървените постройки и мебелите, а облаците от скакалци-на селскотопанските култури и на горите.

Ⅱ.3
➊ Население-Аборигените-коренните жители на Австралия, са едва 1% от населението. Останалото население от европейски произход. Общото население на Австралия е 20 000 000, като 85% от хората живеят в градовете, а 15%-в селата. Върху 1/5 от територията са съсредоточени над 2/3 от населението.Най-гъсто населено е Източното крайбрежие. Населението на Австралия е формирано от различни етноси и човешки раси. Континентът е един от най-слабо населените на Земята. Разпределението на населението е неравномерно, една от главните причини са природните условия.
-Най-гъсто населени градове в Австралия:
1.Сидни– 5 475 945 души
2.Мелбър– 3 086 092 души
3.Бризбейн – 1 876 594 души
4.Пърт – 1 554 769 души
5.Аделаида – 1 158 259 души
Имайки предвид тези цифри можем да кажем, че Австралийският съюз е силно урбанизирана страна.
Ⅱ.4
Водещи отрасли:
➊ Първичен сектор
-Животновъдството е водещо, като подотрасъла овцевъдството извежда Австралия на първо място по производство и износ на вълна в света.Значителен е броят на едрия рогат добитък, свинете, конете, камилите и птиците.
Много добре е развит риболовът.
-От растениевъдството е развито най-добре отглеждането на пшеница – най-вече в предпланинските райони на Австралийските Алпи, югоизточните и югозападните части. Отглеждат се и банани, зеленчуци, цитрусови плодове, ябълки, праскови, грозде. Само 6% от земята е обработваема.
➋Промишленост-минералните богатства на страната определят ръста на промишлеността по добив на радица суровини-железни руди,боксит,живак,цирконий,страната е сред водещите в света.
-Страната е сред първите в света по производства на олово и цинк на глава от населението.
-Сред водещите отрасли на машиностроенето са автомобилостроенето,корабостроенето,елрктроприбори радиоелектроника и др.
-Интензивно се развива химическата промишленост.
➌ Обслужваща сфера-от особено важно значение за Австралия, като се има в предвид огромната територия, слабата населеност и отдалечените стопански центрове е транспорта.Развита са всички видове транспорт.
Ⅱ.5
➊ Туризъм-Разтоянието то София до Камбера е 15 332км
-Туризмът е един от най-важните отрасли на Австралия и има огромно влияние върху развитието на Австралия. Туризмът се определя от желанието на хората за приключения и разходка из местата с природното и културно значение, красота или интрига. При разработването на туристическата индустрия е важно да се разбере, че неговото въздействие върху околната среда може да бъде отрицателно или положително. То оценява също така появата на екотуризма и за какво е предназначена среда на Австралия.
-Всяка година създава хиляди работни места и генерира голяма част от богатството на нацията.Австралийската туристическа индустрия е нараснал толкова много през последните десетилетия, че сега е все по-популярна в академично образование.
-Хората от цял свят са привлечени от Австралия със своята гама от уникални атракции, които включват най-големия коралов риф в света, привидно безкрайните пустини, тропическите гори и богата местно наследство. Австралия е сравнително сигурна страна за туристите.
-Туризмът е има голямо въздействие върху архитектурната среда в Австралия. Един от ключовите фактори за развитие и насърчаване на туристическата индустрия е нейната способност да осигури възможности за заетост и богатството на поколения австралийци-приходите от туризма в малък крайбрежен град, например, може да създаде работни места и бизнес възможности за местните хора и дори да доведе до приток на нови жители.
В много случаи икономическите ползи от туризма са много по-устойчиви, отколкото икономически печалби, получени от използване на региона -домакин за други индустрии.
-Важен за Австралия е екотуризма, известен също като природен туризъм.Той комбинира принципите на екологична устойчивост, като се опитва да сведе до минимум човешкото въздействие върху околната среда , които са в основата на една туристическа атракция.
Един пример за развитие на екотуризма намираме край Големия бариерен риф в Австралия. Университетът в Куинсланд управлява Heron Island изследователска програма за острова, и посетителите са насърчавани да участват в дейности, организирани от изследователския център, които допринасят за подобряване на екологично благосъстояние на района.

http://www.journey.bg

Ⅱ.6
Водещи градове:
➊Камбера-столоца на Австралиския съюз ,наброява 280 000 жители.Това е град-парк с 4 милиона дървета от различни части на света-канадски бор, сибирска листвица, тропични палми, сакули.В града няма промишлени предприятия.Преобладават едноетажните сгради с големи дворове.Чист и тих град.
➋Сидни-най-големият и най-старият град в Австралия.Има голям зоопарк и аквариум със сини,сиви и тигрови акули.Културен и просветен център, тук се намира опера със супер модерна сграда наречен“бял салон“-емблема на града. Операта е построена през 1974г. И струва 102 млн.долара.
Сидни е истински архитектурен коктейл,обидинил елементи от Манхатън и Сан Франциско.Има колоритни италиански,гръцки,немски ,китайски и сръбски квартали
➌Мелбърн-бивша столица на Австралийския сьюз.Има богата ботаническа градина. Това е чист и тих град, в който трамваите има гумени шини.Пристанището на Мелбърн е второ по товарооборот след Сидни.
➍Бризбейн-основан през 1824г. Като колония на тежко провинили се престъпниси испратени от Великобритания.Днес населението наброява 700 000 жители.
➎Пърт-е най0голям град в Западна Австралия процъвтява, когато в тази част на Австралия се открива злато.Вместо елха за Коледа тук украсяват коледен храст със златисто-оранжеви плодове.

Етикети:

Този материал съдържа 2,301 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

9 коментара

 1. haho_hihito_hater каза:

  nie u4im tova v momenta i doklada ti e mnogo interesen! li4no men mnogo me zaintriguva :)

 2. husi каза:

  mnogo dobra informaciq za prezentaciq blagodarq na tozi sait….:):):)

 3. Yoni каза:

  mnogo dobra informaciq! mnogo mi pomogna! blagodarq :) ))

 4. vkr96 каза:

  ako ne bqhte ti i materiala utre 6te imah dvoika mnogo mi pomogna blagodarq ti 4e si go napisala

 5. Gabi каза:

  tova e referat nali?

 6. elena каза:

  много подробна информация, благодаря

 7. elena каза:

  супер, благодаря

 8. Vivi каза:

  Hubaw referat jalko che nqma nishtu za prirodat v Avstraliq i malko po podrobno za jivota na naselenieto .. Inache bravo!

 9. Vasil каза:

  Много ми хареса! Тази информация съдържа вскично необходимо за мен! Благодаря! ;) :)

Остави коментар по "Австралия"