Лекции по микроикономика – Пределна полезност и потребителски избор


 Категория: Лекции, Реферати


ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР

Съвременните микроикономически знания се основават на субективния подход. В центъра на икономическия анализ е човекът, чиято цел е постигането на максимум изгода при минимум разходи. Тази цел се преследва от условията на всеобща ограниченост на ресурсите и се предопределя, от 1 страна от наличните възможности, а от друга, от субективния избор.
Субективният подход към потребителския избор се основава на 4 изходни категории: потребност; благо; полезност; ценност.
Потребността е субективно усещане, състояние на неудоволетвореност, което човек се стреми да преодолее. Потребностите имат качествена и количествена определеност. От качествена гледна точка, колкото е по-развита природата на човека, толкова са по-изтънчени неговите потребности. Количествената определеност на потребностите е свързана със степента на тяхното задоволяване, на тяхното насищане. В процеса на потребление интензивността на всяка потребност намалява. В икономическата теория във връзка с количествените зависимости по повод удоволетворяването на потребностите са известни така наречените закони на Херман Хайнрих Госен.
Първият се отнася до една единична потребност и гласи, че в процеса на потребление интензивността на 1 потребност намалява до пълното и насищане.
Вторият закон на Госен се отнася до системата от потребности и гласи, че когато човек задоволява съвкупността от своите потребности, той се стреми така да организира потреблението си, че в неговия край всички потребности да имат приблизително една и съща интензивност.
Благо- полезността на едно нещо го прави благо. Полезност е способността на благото да задоволи определена потребност. Полезността има субективна основа. Зависи от субективната оценка на потребителя и се обославя от 2 основни фактора.
Първо от интензивността на потребността.
Вторият фактор е количеството потребявани части от едно благо.
Тези фактори взаимно се обославят. Когато 1 благо е лесно достъпно и в неограничено количество, то се нарича свободно благо и няма икономическа оценка. Икономическата теория се интересува от икономическите блага. Тези, които имат икономическа оценка.
Законите на Госен се отнасят и до измененията в полезността. Първият закон на Госен се отнася до изменението на полезността на едно благо и гласи: „при потреблението на едно делимо благо, полезността на последователно потребяваните му части намалява. За целите на икономическия анализ приемаме благата за делими, чрез потока от услуги, които ни оказват.”
Вторият закон на Госен се отнася до полезността на всички включени в потреблението блага и гласи: „ при задоволяване на определена съвкупност от потребности с ограничени блага, човек така организира потреблението си, че в неговия край всички блага имат приблизително еднаква полезност.

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 420 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Лекции по микроикономика – Пределна полезност и потребителски избор"