Печалба на предприятието – реферат


 Категория: Реферати


1.Печалба – понеже финансовия резултат се определя,като стойностен израз на парите или резултат на фирмата за определен период. Финансовия резултат се получава,като от приходите се извадят разходите /при положителен резултат фирмата е на печалба,а при отрицателен на загуба/.

Pr=R-C

Pr-Финансов резултат ; R-Приходи ; C – Разходи
Печалбата е положителния финансов резултат от дейността на фирмата.Тя може да се използва,като източник за нарастване на капитала.Колкото по-голяма е печалбата толкова повече налични свободни средства има в фирмата.Повечето фирми,който разполагат с повече свободни средства са склонни да реинвестират с цел увеличаване на печалбата.
2. формиране на печалбата – използват се 2 основни метода за формиране на печалбата.
Съпоставка на всички парични постъпления за извършване на дейността.
Съпоставка на имуществото на фирмата в началото на отчетния период.С неговото състояние в края на периода.
1-вия метод е с по широко приложение в практиката приходите на предприятието се формирата при продажба на продукцията,извършването на някакъв вид услуга,отдаване на част от имуществото под наем и други.
Всички парични постъпления в предприятието получени от дейността му са приходи.
Печалба – се получава след,като от приходите се извадят разходите.
В фирмата разходите се формират от намаляването стойността на активите /амротизации,обезценка на кативите,ликвидиране на ДА,бракуване/.
3.Облагане на печалбата – като основен приход на предприятието подлежи на облагане с данък. Те биват :
1) Счетоводна – това е положителния финансов резултат,който се получавам,като разлика между приходи и разходи
2) Облагаема – от счетоводната печалба след преобразуването и + данък върху печалбата се използва под 2 форми : за общините и за държавния бюджет
3) Чиста /нетна/ – те се получават след,като от преобразуваната счетоводна печалба се изплати данъка върху печалбата се получава нетната печалба
4.Разпределението на чистата печалба – е от голямо значение за фирмата е не брутната,а чистата печалба.Чистата печалба е тази,която фирмата разпределя в зависимост от правно отговорната си форма
1) ЕТ – след изплащане на данъка се получава чист доход ,с чиято стойност може да се оперира свободно
2) Събурателно дружество – като се изплати данъка върху печалбата се разпределя между съдружниците
3) Командитно дружество-неразпределената печалба се разпределя възоснова на учредителен договор,който се подписва при самото учредяване на дружеството.При КД съдружниците ,който са правно отговорни получават такава част от печалбата взависимост от дяловата им вноска
4) Акционерно дружество – при акционерното дружество се формира резервен фонд,който акумулира всички получени печалби от дейността от този фонд се изплащат дивиденти на всички акционери пропорционална на броя техни акции.Начина за изплащане се определя в самото начало на общото събрание на управителния съвет.
5.Управление на печалбата – това е най-важния фактор за ,който фирмата отделя пециално внимание и определя,който се занимава с нейното факторите ,който оказват влияние върху печалбата се делят на 2 групи
1) Макроравнище – фаза на икономическия цикъл в зависимост от фазата ,в която се намира икономиката печалбите могат да нарастват или да намалят
криза,депресия,възход,подем
упадък на политиката на държавата
темп на инфлация
лихвен процент
валутен курс
амортизационна политика
б) Микрониво
обем на реализираната продукция и цените
разходи в производството
риск
От посочените фактори на микрониво от голямо значение са разходите и обема на продажбите,за това са известни два подхода за увеличаване на печалбата
-търговски – увеличение на печалбата за сметка на оборота
- маркетингов – цената
6.Ефективност и рентабилност – основен и движещ фактор за дейността на фирмата е печалбата.Ефективността на фирмата се характеризира с величината на реализираната печалба, икономическа екефтиност следва да се разбира като относителен показател на два фактора печалба спрямо разходите: ИК ефективност = печалбата /Pr/ ⌡разхода *100

Финансово планиране

1.Същност на финансовия план – една от основните функции и дейността на предприятието е финансовото планиране.То е процес,при който се определя и прогнозират приходите и разходите в дейността,както и финансовият резултат.За целта се съставя проекто-балансов план за приходите и разходите,източниците на финансови средства и тяхното направление
Основни планове са :
а) план за приходите и разходите,той е в основата на финансовото планиране,като изходно начало заема плана аз приходите планираните приходи се базират на обема на произведената и продадена продукция.Прогнозирането на продажбите се базира на данните от минали периоди.
Приходите във фирмата обикновено се получават от продажбите на продукция,извършването на услуги.Успоредно с получаването на приходи фирмата извършва разходи най-често това са разходи за материали,за гориво,разходи за работна заплата,Социални осигуровки,административни разходи и други планирани разходи могат да бъдат предвидени,като първоначално се определя нормалните текущи разходи за дейността.Отклонение от тези разходи може да има при евентуално възникнали непредвидени разходи /при природни бедствия,непредвидени ремонти/. Положително влияние при определя на разходите и материалите първоначално известните разходи,погасени вноски и други нормални и текущи разходи зависят от фазата на икономическия цикъл,равнище на цените, темпа на инфлацията,след като от предвидените приходи се извадят предвидените разходи се получава прогнозираната брутна печалба се прибере за данъчни цели и изчисляване данъка да бъде платен се получава прогнозирана чиста печалба /нетна/.
Б)план за източниците на финансови средства и техното направление с този план се цели да се увеличава собствения капитал на фирмата,като предпочитани източници за това са неразпределената печалба и аморт. Отчисления. Увеличението на собствения капитал може да стане за сметка на привлечени средства.Дългосрочни източници за финансиране обикновено се използват за изплуване на ДА ,а краткосрочно за погасяване на кредити
В) план за парични потоци – с него се предвижда бъдещите парични постъпления и извършените разходи . За целта фирмата разработва план за входящи и изходящите парични потоци.Това се прави след,като се определи наличните парични средства в началото на периода.Предвиждат се извършените панирани през съответния период и установени наличности в края на периода
На база на прогнозирания обем на продажбите се предвиждат входящите парични потоци,а на база на предвидените бъдещи разходи се определят изходящите парични потоци.Нетния паричен поток се получава,като разлика между входящите и изходящите парични потоци на базата на чистия паричен поток е съставен проекто-баланса на фирмата.
2.Финансово планиране – това е съвкупността от дейности и методи и мероприятия,насочена към планирането и прогнозирането на бъдещото финансово състояние на фирмата при финансовото планиране се съставя и план за повишаване икономическата ефективност на фирмата. С разнообразието на финансовите планове се съставят и такива,с който се определя необходимите ресурси в зависимост от срока на действие съществува дългосрочно и краткосрочно планиране.
Дългосрочното планиране се отнася до ресурси свързани с инвестиционата политика на фирмата,капиталовата структура и дивидентна политика.Решенията,който се взимат са свързани с използването на най –благоприятните възможности за инвестиция на паричните средства.Дългосрочното планиране обхваща повече от една година.
Краткосрочния план се отнася до текущи активи и пасиви със срок на погасяване до една година.
А)прогнозиране на финансовата дейност – той обхваща от 3 до 5 години и е най-сложната финансова система за финансово планиране.Тази прогноза се извършва от високо квалифицирани кадри,който образуват отделни отдели във фирмата.В основата стоят цените и липсите на фирмата.
Б)годишното планиране на финансовата дейност –тази система прогнозира фирмената дейност за период от 1 година.Това планиране обхваща всички /текущи/ планове в фирмата.
В)оперативно планиране на фирмената дейност – месечен или тримесечен това планиране включва разработването на бюджета в фирмата и обработването на различни видове документи.
3.Методи на финансово планиране
А)метода „процент на продажбите” – същността на този метод се състои в това,че всяка промяна в продажбите на продукцията оказва влияние върху активите,който притежава фирата.Ако се очаква продажбите да се увеличат би следвало фирмата да повиши размера на запасите си ,вземането продажбите на креди и паричната си наличност.Успоредно с горе изброените фирмата ще увеличи и размера на привлечените средства необходими за финансирането на разрастващата се дейност.Ако се очаква продажбите да намаляват ще намалява и потребността на фирмата да увеличава активите си.
Б)метод на паричния бюджет –главна дег. на този метод е използването на дългосрочен и краткосрочен план на паричните средства необходими при осъществяване на дейността си при приложението на този метод дава възможност за :
- предвиждане на критични моменти,сезонни колебания в дейността
- определяне на вида и размера на паричните средства необходими за поправянето на задължения с изтичащ срок.Други такива задължения са данъчните вноски,който са отсрочени на лихви,дивиденти и други.
- предвижда се обема и продължителността на необходимите парични средства получени външни източници с цел разкриване на нови възможности за отпускане на банкови заеми
- служи за изготвяне на изгодни краткосрочни инвестиции

Стокова борса

1.Организация и техника на сключване на сделката – сделките,който се сключват на стоковата борса включват 3 етапа:
А)подготовка
-организиране на пазара и конкуренцияте
-избор на брокер
- сключване на договор с брокер и възлагане на поръчката
Б)сключване – при този етап се срещат брой на купувача и на продавача се договарят за цената,ако цената удволетворява и двамата борсовата сделка се счита за сключена ,ако не удволетворява само едната страна започва договаряне между брокерите на този етап по сключване на сделката се договарят мястото и времето на доставка
В)изпълнение – той съвпада с реалната доставка
2.Видове борсови сделки
А)сделки с потребител
-това са реални борсови сделки,при който след сключването им се извършва незабавна доставка на съответната стока
- фючерси /бъдещи/- това са сделки,който се сключват към даден момент,а реалната доставка се извършва в бъдеще
3.Капиталов пазар – при извършване на продажна дейност някой фирми натрупват свободни парични ,а други изпитват нужда от тях.Капиталовия пазар е място,където могат да се набавят необходимите финансови средства.Капиталовия пазар бива :
А)паричен – на него се търгува с краткотрайни финансови активи/полици от 3 до 6 месеца/
Б)финансов пазар – с дълготрайни активи,акции и облигации с падеж по-голям от 1 година
В)първичен пазар – на тях се търгува с акции,облигации при тяхната емисия
Г)вторичен пазар – препродажбата на акции и облигации.Вторичните пазари се делят на борсови /сделките се извършват и сключват на борсата/ извънборсови /по компютърен път/
4.Основни участници на капиталовия пазар- основните участници на
Капиталовия пазар са емитенти,финансовите посредници и инвеститорите в Цени книжа.
Емитенти са хора,който се занимават със спускане на акции в обръщение.Те изготвят оферти при тяхната продажба или определят начините за провеждане на търговите и условието им.Продажбата на акциите и облигациите се извършва на фондовата борса.
Финансовите посредници опосредстват продажбите на ценни книжа най-често това са банките,брокерските фирми и диларите/купуват първични ценни книжа от емитянтите и ги продават на инвеститорите в ценни книжа с цел извличане на печалба/
Инвеститорите в ценни книжа влагат парични средства в акции или облигации с цел извличане на печалба.
ИЗ пазар на ценни книжа – той включва първичния и вторични пазар на ценни книжа.Пазара на ценни книжа е фондовата борса.Двете основни характеристики на ценните книжа са доходност и ликвидност/бързо продаваем актив/.Търговията на фондовата борса се реализира и определя възосновата на нормативна база,което включва законови и подзаконови активи.

1.Предприятието и държавния бюджет – при осъществяване на своята дейност фирмите влизат в взаимоотношения с държавата. В ролята си на данъкопладци и фирмите са носители на права и задължения
А)права на държавата
- определяне данъчните закони и размера на данъка
- изисква погасяване на данъчните задължения
- контролиране регистрацията на данъчни субект
- контролира изразходването на отпуснатите финансови средства
Б) задължения на дръжавата
- да поддържа стабилност в данъчната политика
- да не допуска нарушение по повод на данъчните задължения
- да определя срока за погасяване на данъка
В) правата на данъкоплатеца
-да обжалва неправомерни действия на данъчните органи
- да изисква справедливо прилагане на данъчните законодателство
Г)задължения на данъкоплатеца
- да погасява в срок задълженията
- да води отчетност за направените разходи и получените приходи
2.Източници и методи за събиране на финансови средства в държавния бюджет
А)вътрешни източници
БВП и Национално богатство /всички материални блага + нейните трудови ресурси/
Б)външни БВП и НБНА други страни
В)методи данъчни свързани с изплащане на данъци,такси,глоби,лихви,патенти
Неданъчни-кредити,
Данъка изпълнява следните функции :
Фискална,социална,екологична,контролна,икономически
3.Класификация
А)според обекта на облагане – имуществени,недвижими имоти върху наследството,върху даренията
Оборотни- върху продажбите,върху оборота
Подоходно облагане на физически и юридически лица
Б)според това кой понася тежеста
- преки – облагане имуществото и дохода
- косвени – свързани с регулирането на стоки и услуги ДДС,мита
В)Според бюджетна вноска се акумулират данъци в държавните и местни бюджети
4.Дължими данъци към държавния бюджет
А)корпоративен данък- данъчната основа е облагаемата печалба на фирмата,която се определя ,като положителния резултат.С този данък се облагат всички фирми,който реализират печалба и всички физически лица,който получават доходи допълнително до 31 март на следващата година.
Б)акцизи- косвен данък.Той се включва в цената на стоката или при освобождаване на акцизни стоки от митницата.С акциз се облагат стоки ,който са вредни за здравето,сделки,който се сключват на територията на страната или други стоки посочени в закона за акцизите
В)ДДС – косвен данък поради това,че той се начислява в абсолютно всички страни.Стойността на ДДС се основава на цента на стоката.
Г)Мита и митнически такси – косвен данък с него се облагат стоки,който преминават през границата на страната.Митата биват вноски и износки
3.Връзка на отношенията в фирмата и посочените бюджетни отношения с общините се определят възоснова на закона за местните данъци и такси в неговия обхват влизат следните данъци
-данък сгради,данък върху наследството,върху даренията,върху превозните средства,административните данъци определени от закона успоредно с данъците към общината,фирмите,ФЛ,ЮЛ плащат такси смет за ползването на общински пазари ,за уличните и платнови винетки
При определяне размера на таксите общината спазва следните принципи 2: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето услуга ,създаване на условие за разрешаване на предлагана услуга и други.

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,021 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. David каза:

    :P

  2. kamen каза:

    :)

Остави коментар по "Печалба на предприятието – реферат"