Реферат – Национална стратегия за регионално развитие (НСРР)


 Категория: Реферати


България осъществява социално – икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива все по – голямо значение, е част от тази политика.
Националната стратегия за регионално развитие ( НСРР ) за периода 2005 – 2015 г. е основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на страната. Тя дава стратегическите направления и равнища на регионалната политика и представлява отправна точка за придобиване и разпределение на помощта от ЕС при изпълнение на програмите, отнасящи се до регионалното развитие.
Основните задачите на НСРР са:
*Да определи стратегическите цели на регионалното развитие на страната за периода 2005 – 2015 г.;
*Да даде ориентири при формулиране и провеждане на секторни политики с регионални последици и да заложи основата за координация на политиката за регионално развитие и останалите политики в районите за планиране;
 Да даде рамка на плановите и програмните документи на другите териториални нива;
 Да осигури съгласуване между политиките за регионално развитие и териториално устройство с оглед постигане на балансирано териториално развитие;
 Да приобщи всички заинтересовани страни към изпълнението на политиките, заложени в НСРР.
Мястото и ролята на НСРР в системата от сратегически планови и програмни документи за регионално резвитие са определени от Закона за регионалното развитие. НСРР определя стратегическите насоки на политиката за регионалното развитие. Тя трасира подхода от горе надолу, като по този начин е ориентир за областните стратегии за регионалното развитие, общинските и регионалните планове за развитие и Националната оперативна програма за регионално развитие.
Предмет на Националната стратегия за регионално развитие, което има многоцелеви многофункционален характер. Доколкото останалите политики нямат за конкретен обект развитието на районите и намаляването на регионалните различия, политиката за регионално развитие трябва да се фокусира върху тях и да предложи комплекс от интегрирани мерки, които ще допринесат за постигане на целите на дългосрочното развитие на страната, като включи и териториалните фактори на растеж. По тази причина стратегията е обобщаващ документ, който обхваща всички ключови елементи на бъдещото регионално развитие. Някои от предложените политики ще се реализират в партньорство със секторните политики, други са предмет единствено на регионалната политика. При всички случаи заложените действия винаги са свързани със задължително участие на регионалните и местните власти.
НСРР ще се изпълнява в съответствие с основните принципи на регионалната политика на ЕС. Принципът на програмиране дефинира, че средствата от Структурните фондове ще бъдат отпускани на основата на многогодишни програми, определящи приоритетите, използването на ресурсите и споразумения за използване на средствата.Принципът на партньорство изисква партньорите да участват и да представят своите мнения и предложения по прозрачен начин още в началото на процеса на планиране и програмиране, както и в процеса на подготовката, финансирането, наблюдението и оценката. Този принцип включва механизми на консултация и участие на национално, регионално и местно равнище, които да осигурят участието на бизнеса и асоциации на работодателите, синдикатите, неправителствените организации. Принципът на допълняемостта означава средствата от Европейската общност да са допълнителни към тези, които страната отпуска за публични инвестиции. Принципът на устойчивостта е свързан с постигане на устойчиво регионално развитие и отчитане на въздействието на околната среда от действията, предприети от регионалната политика. Равните шансове на мъжете и жените и всички социални групи са друг важен принцип, който следва да бъде реализиран.
Изграждането на партньорство е част от процеса на подготовка и изпълнение на Националната стратегия.
На етапа на подготовка на Стратегията трябва да се проведат консултации с всички заинтересовани страни, а това са министерства и ведомства, областни управители, местни власти, национално представените социално – икономически партньори и представители на правителствения сектор, работещи в областта на регионалното развитие.
На етапа на прилагане на Стратегията партньорството ще се подкрепи от дейността на бъдещия Съвет за партньорство по НСРР. Основните функции на Съвета са текущо обсъждане на процеса на изпълнение на Националната стратегия, наблюдение и оценката на нейната реализация и препоръчване на подходящи мерки за постигане на целите и приоритетите на регионалното развитие.
По този начин се постига широка обществена подкрепа на стратегията, която ще се реализира не само в процеса на изработване на стратегията, но и в етапите на нейното прилагане, наблюдение и оценка. Това ще даде положително въздействие и върху финансирането на заложените политики, доколкото осъщественият процес на обществено – частно партньорство при нейното изработване и широка публичност ще допринесе за широка прозрачност и мобилизиране на финансови ресурси не само на централните и местни власти, но и на частния сектор и неправителствени организации за изпълнение на целите й.

Националната стратегия трябва да бъде широко разпространена. Един от механизмите за това ще бъде публикуването й в Държавен вестник след одобряването от Министерския съвет. Освен това се предвижда организиране на широки обсъждания с публичните власти и всички заинтересовани лица на регионално и местно равнище, с оглед нейното прилагане и отразяване в останалите планови и програмни документи за регионално развитие. По този начин ще се постигне затваряне на плановия цикъл на регионалното развитие.

Този материал съдържа 789 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Национална стратегия за регионално развитие (НСРР)"