Реферат – Организациите в икономическия живот на обществото


 Категория: Реферати


І. Икономическите организации и тяхната социална роля.

Икономическите организации са основните единици на икономическата сфера на обществото, които осигуряват нейното възпроизводтсво и развитие. Сред всички останали организации, те са най-многобройни и са с най-голямо влияние в обществения живот. Централното място сред останалите организации се определя от следните особености: те определят условията за материалното възпроизводство на обществото; те предполагат формирането на различните социални групи, а оттам изграждането на стратификационната система; оказват влияние не само върху икономическите организации, но и върху културата и политиката на обществото; някои от тях съсредоточават в свои ръце такава икономическа власт, която им дава възможност да поставят под свое ръководство и контрол дейността не само на отделни индивиди, не само на отделни социални общности, но и на цели държави. Основните белези на икономическата организация са свързани със следното: тя е звено в общественото разделение на труда; организирана е върху рационалното координиране и коопериране на човешката дейност; притежава йерархични звена, всяко от които има строго определени задачи, свързани с производството и реализацията на продукцията или услугите; икономическата организация е свързана със строгото спазване на административната, производствената, технологичната и финансовата дисциплина.
Икономическата организация създава свои правила и процедури с помощта на които се координира дейността на всички нейни звена. Всяка икономическа организация създава собствена политика, свързана с подбора, назначаването, повишаването на квалификацията, използването и освобождаването на своя персонал.
Различни са критериите за класификация на икономическите организации, но най-важните от тях са:
- според отрасловата принадлежност – промишлени, търговски, селскостопански, банкови, туристически и застрахователни;
- според броя на изпълняваните функции – еднофункционални и многофункционални;
- според начина им на образуване – доброволен, насилствен и спекулативен;
- според достъпа им до участие – елитарни и масови.
Но основната икономическа организация на всяко стопанство с пазарна ориентация е фирмата. Тя е обособено звено с административна, производствена, технологическа и финансова самостоятелност.

ІІ. Формална и неформална структура на икономическата организация.

1. Формална структура.
Досега показахме, че икономическата организация е съвкупност, е единство от различни роли, различни дейности и различни зависимости. За ефективното постигане на целта си всяка икономическа организация създава предписани правила, стандарти и образци на поведение, които в своето единство ръководят дейността на организацията. В своята съвкупност тези правила, тези стандарти и тези образци на поведение изграждат формалната структура на икономическата организация.
2. Неформална структура
Неформалната структура е съвкупност от непосредствени връзки, от определени действия, неофициални правила, които присъстват както в групите, така и между групите изграждащи формалната структура на организацията. Това означава, че и при най-тоталните, т.е. най-консервативните организации, към които се отнасят военните, наказателните, религиозните организации не винаги има възможност да се обхванат всички връзки и зависимости. Винаги има връзки и зависимости вън от предписанията. Ако формалната структура се изгражда като необходимост за организиране на производствената дейност, то неформалната структура се изгражда като необходимост, хората да общуват в трудовия процес, като чисто човешки същества и да обменят информация от битов или емоционален характер.
Неформалната структура на икономическата организация е създадена от различни групи, изградени на няколко признака: групи изградени на базата на колегиалните отношения (на базата на симпатии, антипатии, емоционални връзки, приятелски кръгове); групи, изградени на базата на извънпроизводствените фактори – тук могат да се отнесат групи, изградени на базата на еднаква икономическа принадлежност; групи на базата на ежедневни контакти при пътуване до работното място; групи с общи предпочитания и интереси; изградени върху общи или близки интелектуални предпочитания, хоби, общи политически възгледи; групи, изградени на база на еднакъв престиж и статус, приблизително еднакви работни заплати, приблизителни или еднакви позиции във властта, приблизителни или еднакви възможности за оказване на силово въздействие върху останалите; групи, изградени на база символни критерии – предпочитания към еднакви маркови облекла, еднакви напитки, еднаква кухня.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 579 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Организациите в икономическия живот на обществото"