Реферат: Същност и значение на управлението на човешките ресурси. Модели.


 Категория: Реферати


Понятието ресурс е от фр. произход и значи източник, а в по-широк аспект – източник на блага.

Човeшки ресурси – човекът като елемент и участник в произ. процес и като

такъв ефективното му използване е предпоставка за постигане целите на

организациятаа.Хората като ресурс имат своята специфика:

1.хората са разнообразие от личности,те са с различни способности и

интереси, потребности, проф. култура ,сем. положение, проблеми и съдби.

2.хората постъпили на работа в организацията възприемат себе си съвсем

индивидуално – т.е. длъжността, която изпълняват, стилът на

ръководството,възнаграждението и др.

3.хората в организацията изпълняват колективни задачи, постигат

колективни цели, но труда им е с различна степен на пригодност и

сложност, различна мотивация и удовлетвореност от труда.

Тези особености на ЧР предполагат специфична организация на управлинието

им, за да станат ефективни.ЧР в една организация трябва да има

равностойно значение с другите ресурси.Но има и организации, които

приемат , че ЧР са решаващи за техния успех.Ключови фактори на ЧР за

организацията са:

1.Предназначение – те са тези, които съединяват суровините,

технологиите, информациите и паричните ресурси в продукта на фирмата.ЧР

са тези, които произвеждат продукти и различни услуги.

2. ЧР са нещо много скъпо.Разходите за тях в съвършените компании

варират между 55-60% от оборота (за бонуси, обучение, за намиране на

добри специалисти, подобряване условията на труд и др.)

- влагането на пари в ЧР е переспективна инвестиция, която многократно

се възвръща.

3.ЧР са уникални, те изискват в процеса на труда справедливост, която да

бъде защитена/ гарантирана, а хората , които са със защитена

справедливост са по-удовлетворени от работата.Също така те са по-

мотивирани, а с това стават и по-производителни и обратно.

УЧР е основното функционално направление в управлението на една

организация, производството и и др.УЧР е равнопоставено с маркетинга, с

финансите, иновационното производство и др.УЧР се свързва с управление

на хората в трудовия процес за постигане целите на

организацията.Общоприета концепция за УЧР няма.Съществуват наколко

групи:

1/ отнасят се така наречените най-общи теоритични определения за УЧР,

например УЧР е част от управлението на организацията, което се занимава

с работещите хора и техните взаимоотношения в организацията. УЧР е

функция на всички ръководители в една организация и трудово задължение

на служителите, чиято работа е специализирана в осигуряването и

развитието на ЧР в организацията.

2/ акцентират върху отделните етапи от системата на УЧР.Например-

комплексна система за оценка /предава се голямо значение на фунцията

оценяване на ЧР, което е свързано с оценките за целите на подбора на

служители, с резултатите от работата на работещите в организацията ,

свързани с индивидуалното възнаграждение, длъжностното развитие и др./.

УЧР рябва да използват стратегически подход при планиране на ЧР, за да

се приведе в съответствие с другите ресурси.

3/ основава се на определени принципи за УЧР , които се извеждат от

философията на учението в една организация и се залагат като принципи

при изработването на конкретни проекти. Като например:

-принципно заетите в организацията са най-важните активии тяхното

ефективно управление е ключово.

-обвързване политиката за ЧР със стратегически планове на организацията.

-в процеса на работа да се осигури интеграция между всички заети в една

организация, това е гаанция за успеха на организацията.

В

ота на служителите в организацията и се занимават с тях в працеса на

труда.Това означава, че специалистите но УП трябва да притежават

конкретни знания, свързани с планиране на потрабността от персонал,

подбора и обучинието му, както и освобождаването на служителите от

работа /пенсиониране, уволнение/. В противовес на УП, УЧР е дейност на

всички ръководители в една организация.За осъщеставянането на тази

дейност, ръководителите ползват консултациите и специализираната помощ

на специалистите, работещи в съответното звено по УЧР, но отговорността

е на ръководитерите.Може доа се направи извода , че УП има по-малък

престиж, стой на по-ниско ниво, а УЧР е на по-високо ниво. УЧР е

стратигеческа дейност чраз която трябва да се осигурят като количество и

качество необходимите ЧР на организацията, за да бъдат постигнати

нейните бизнес цили.УЧР изисква широкопрофилна подготовка на

ръководителите, докато , кагато в практиката се използва УП са се

зискнали специализирани знания.Съвременното УЧР се разглежда като

проблем на висшето равнище на системата за управление , докато УП се е

явявало като посредник между висшето ръководство и служителите.С

развитието на една фирма първо се появява УП, а в последствие са

преминава къв УЧР.

І І. МОДЕЛИ НА УЧР

Харвардски модел – доминира доктрината за човишките отношения и

човишката самореабизация.Особено внимание се отделя на хората в

ортанизацията и се предлагат различни начини за свързването на

служителите със собствеността на организацията, което се прави за

създаването на по-голяма ангажираност на служителите. Този модел включва

четири основни групи дейности: а/анализ и проектиране на длъжностите,

така че да се постигне максимална удовлетвореност на заетите в

организацията от труда , които те влагат и това е предпоставка за

повишаване производителността на труда на служителите.б/ свързано е с

управлението на трудовите потоци в организацията в това число управление

и на тези, които се вливат в организацията. в/ анализ и проектиране на

систевата за трудови възнаграждения.Анализа дава информация, а

проектирането трябва да бъде таково , че да задържи опитните

служители.г/ създаване на условия за участие на персонала в

управлението, децентрализиране на организацията и контролиране на този

процес от персонала, т.е. регулиране на пълномощията от всички нива,

регулиране отношенията между ръководител и подчинен и осигуряане на

условия за участие на всички групи персонал в процеса на вземане на

решение.

Модел на Мичиганската бизнес школа – при него е заложена идеята , че УР

не се различават от останалите ресурси на организацията и те трябва да

се управляват като всички други ресурси.Този модел акцентира върху

икономическата страна на управлението на хората в трудовия процес.Модела

се основава на няколко правила: а/ цената на работната сила трябва да

лъде приевлива за организацията; б/ служителите в организацията трябва

да лъдат използвани така, че те да извлечат максимална полза от това;в/

инвестициите в ЧР като наемане, развитие и др. Трябва да съответстват на

потребностите на организацията и да носят пределена икономическа изгода;

г/ служителите да бъдат поставени при такива условия на работа и

обслужване , че да постигнат пълноценна реализация на потенциалните си

възможности. Чрез тези четира правила се очаква де се постигне следния

резултат : служителите да се идентифицират с цулите на организацията, а

с това и да нараства ангажираността им към нея. Това рефлектира върху

повишаване на тяхната произвадителнос на труда. Очаква се , че

служтелите ще усаваршенстват своята работа.

Двата модела имат обща черта – ангажираността на служителите към

организацията. Като цяло моделите на УЧР са много и са разнообразни.

Нява олщоприети модили за УЧР. Многообразието се дължи на различните

законодатерства на отделните държави, традициите , опита, етапи нао

развитие на бизнеса и от социалните и икономически условия на страната.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 970 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат: Същност и значение на управлението на човешките ресурси. Модели."