Реферат – Трудови стандарти


 Категория: Реферати


1. Характеристика на същността и предназначението на трудовите стандарти.
Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на сис-тема-та и в значителна степен предопределят нейната ефективност.
По своята същност трудовите стандарти представляват съвкупност от правила, изисквания, условия, критерии и показатели, методики, норми и нормативи за организирането и функционирането на труда във всяка една стопанска и несто-панска система.
Трудовите стандарти служат като основа (еталон) при проучването, проектирането, маркетинга, прогнозирането, бизнес-планирането на производствено-стопанските процеси и социално-битовите условия в предприятията и организациите, при съз-даването и функционирането на конкретната организация на производството, труда и управлението, при оперативното ръководство на системите, при контрола и отчет-ността за използването на производствените мощности, суровините, материалите и живия труд, при определянето на ефективността на производството и труда.

2. Класификация и дефиниране на основните видове трудови стандарти
Трудовите стандарти могат да се класифицират (групират) по различни признаци.
По-важните класификации на трудовите стандарти, използвани в теорията и практика са:

1. Според участието в производствения процес (елементите на производството):

- трудови стандарти, свързани с използването на средствата на труда;
- трудови стандарти, свързани с използването на предметите на труда;
- трудови стандарти, свързани с използването на живия труд;
- трудови стандарти, свързани с резултатите от труда (от съвкупното действие на трите елементи на производството).

2. Според периода на приложение:

- еднократни трудови стандарти – тези, които се разработват целево и имат еднократно приложение (за единично производство, за уникални изделия, които не се повтарят);
- временни трудови стандарти – тези, които имат определен, сравнително кратък период на приложение (обикновено до 6 месеца), а по изключение за някои отрасли и дейности с по-дълъг производствен цикъл и до 1 година. Те се установяват с оглед да се експериментират в практически условия, да се изучат възможните проявления и последици от прилагането им, да се натрупа опит и обучат изпълнителите и да се отразят в тях някои проявили се несъответствия;
- постоянни трудови стандарти – тези, които са предназначени за по-дълготрайно приложение. Те могат да имат определен срок на приложение (срочни), но не по-малък от една година, или да бъдат безсрочни, т.е. да важат до тяхното отменяне.

3. Според обхвата на приложение трудовите стандарти биват:

- национални (единни), когато са предназначени за приложение във всички предприятия и организации в страната, независимо от тяхната отраслева и териториална принадлежност и форма на собственост;
- отраслови, когато са предназначени за приложение в предприятия и организации от един и същи отрасъл, подотрасъл или дейностти;
- ведомствени, когато се прилагат в предприятия и организации, принадлежнащи към едно министерство или ведомство, дружества, консорциуми, холдинги и др.подобни обединения на предприятия и организации;
- регионални, когато се отнасят и прилагат за предприятия и организации със седалище на територията на една и съща административна единица (област, община и др.);
- местни, кагото се прилагат само в едно конкретно предприятие и организация или техни поделения.

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешните правила за работната заплата са основен трудов стандарт за всяко предприятие или организация, на основата на който се определя работната заплата на работниците и служителите. Те са вътрешно – нормативен документ на предпри-ятието или организацията в който, съгласно чл. 23 , ал. 2 от Наредбата за договаря-не на работната заплата, се доразвиват и конкретизират постигнатите договорено-сти по работната заплата с Колективния трудов договор и споразуменията за работ-ната заплата.
Основа за разаботването на Вътрешните правила за работната заплата са законо-вите разпоредби по заплащането на труда, стратегията на предприятието в тази област, договореностите залегнали в Колективния трудов договор и споразумения-та по работната заплата, както и финансовото състояние и възможности на пред-приятието за гарантирането поетите задължениа.
Няма регламентирана единна форма за струкурата и съдържанието на Вътрешните правила за работната заплата, тъй като твърде различни са условията на предпри-ятия и организациите за които те се разработват. Все пак, може да се посочи след-ната примерна структура:
1. Общи положения
- основания за издаване;
-закони и други нормативни актове с които е съобразен;
-предмет на уреждане;
- цел, която се поставя;
- основни принципи и др.

2. Определяне и разпределение на средствата за работна заплата
- ред и източници за определяне на необходимите средства за работна заплата общо за предприятието и по поделения и звена;
-максимално допустим размер на средствата за заплати за предприятието за даден период:
- разпределение на средствата за заплати на предприятието по поделения и по зве-на, по видове възнаграждения(основни заплати, допълнителни възнаграждения, целеви награди, възнаграждения на членове на управителни органи и др.)

3. Определяне и изменение на основната месечна работна заплата ( по работни места, длъжности, или категории персонал) :
- начални основни заплати, класификационни степени и коефициенти за всяка класификационна степен;
- максимален размер на основната месечна работна заплата за отделните степени, ако такъв се предвижда или ред и начин за неговото определяне;
- ред и начин за оценяване на работните места и длъжностите;
- ред и начин за определяне на основната месечна заплата на работниците и служителите и на ръководния персонал;
- ред и начин, условия и процедури за промени в основната месечна работна заплата и др.

4. Допълнителни трудови и други възнаграждения
- видове и размер на допълнителните трудови и други възнаграждения( съгласно Кодекса на труда, други нормативни актове и Колективния трудов договор), които се изплащат на работниците и служителите в предприятието:
- редът и начина, условията и изискванията за получаване на едно или друго допълнително възнаграждение или доплащане;
- редът и начина за определяне на конкретния размер на допълнителните трудови и други възнаграждения и промените в тях;
- начина за уреждане на възникнали спорове по повод на допълнителните трудови и други възнаграждения;

5. Системи на работната заплата ( формиране на работната заплата в зависимост от трудовите постижения)
- системите и показателите чрез които се определят текущите резултати от труда на работниците и служителите;
- начина и периода за отчитане на показателите за определяне на текущите резултати от труда ;
- трудовите стандарти, които се използват за определяне на текущите резултати от труда на съответните работници и служители;
- начина за определяне размера на заработката на съответните работници служители;
- правила, показатели и процедури за поощряване на работниците и служителите за постигнати високи годишни резултати;
- ред и начин за уреждане на възникнали спорове във връзка с определянето на заработката на отелни работници и служители.

6. Брутна работна заплата
- елементи на брутната работна заплата;
- кой и в какви срокове изчислява брутната работна заплата на работниците и служителите ;
- първични документи и начина за тяхното оформяне и др.

7. Изплащане на трудовото възнаграждение
- периодочност на изплащане;
- авансово изплащане;
- място и начин на изплащане;
- права на работниците и служителите при невъзможност на предприятието за изплащане и др.

8. Заключителни разпоредби
- документа с който са утвърдени Вътрешните правила за работната заплата ( заповед на ръководителя или решение на колективен ръководен орган );
- датата от която влизат в сила и срока на действие;
- редът и начина за изменение и допълнение ;
- редът и начина за запознаване на работниците и служителите;
- приложение за неуредени въпроси и др.

Вътрешните правила за работната заплата са основен трудов стандарт с голямо значение за всяко предприятие и организация. От качеството на неговото разработване и точното му приложение зависят в значителна степен организацията на заплащането и материалното стимулиране за ефективен труд в предприятието или организацията.

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,135 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Трудови стандарти"