Реферат – RINGS – система за брутен сетълмент в реално време


 Категория: Реферати


1. Платежните системи в Република България
Платежните системи са съществена част от икономическата и финансова инфраструктура на Република България. Те имат важно значение за стабилността и ефективността на финансовата система и реалната икономика. Платежните системи могат да породят значителни проблеми и рискове за субектите на финансово-икономическия процес, поради това централната банка участва в проектирането, оперирането и контрола вьрху платежните системи.
Сьгласно Закона за кредитните институции, централната банка отговаря за организирането, поддьржането и развитието на платежните системи в страната, като сьдейства за сьздаването и функционирането на ефективни платежни механизми. Развитието на ефективна, надеждна,стабилна и сигурна нациолнална платежна система е една от основните задачи на БНБ.
Ефективността на платежната система се изразява в минимизиране на времето за изпьлнение и на цената на платежните услуги. Надежността означава ограничаване на рисковете за функционирането на платежната система и своевренменно коригиране на допуснатите грешки. Стабилността се конкретизира в единството на финансовите, технически и инфраструктурни елементи на платежната система, основано на разработените стандарти и изисквания за тях . Сигурността на платежната система се изразява в предотвратяването на злоупотреби с платежни инструменти и защита на финансовата, технологична и организационна цялост на платежните системи. Конкурентоспособността на платежните системи, изразена в равен достьп на потребителите до платежните услуги и елиминиране на дискриминацията между доставчици и потребители е условие за ефективността на системите.
БНБ сьдейства за осигуряване на законова стабилност на платежните системи на базата на сьществуващото национално и международно законодателство, сьблюдава за прилагането на международните стандарти втази област, участва в развитието на нови платежни системи и в разработването на средства за повишаване на физическата защита на платежните инструменти с цел предотвратяване на злоупотреби, сьдейства на компетентните органи на местно и международно ниво за запазването на сигурността на платежните системи и координира действията на участниците в платежните системи за сьблюдаване на установените правила и процедури.
За постигане на тези амбициозни цели през последните години в Република Бьлгария са направени значими стьпки за усьвьршенстване на националната платежна система. От 1992г. започват да функционират системата за обслужване на клиентски плащания, предназначени за изпьлнение в определен момент-БИСЕРА ( интегрирана банкова система за електронни преводи ) и системата за обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа – Депозитарът на държавните ценни книжа. Националният оператор с банкови карти –БОРИКА е създаден през 1995г., за да обслужва плащанията по операции с банкови карти на територията на Република България . Централният депозитар АД започва да оперира през 1996г., за да обслужва плащанията по сделки с безналични ценни книжа.
Последният, ключов етап от извършената мащабна реформа на националната платежна система се състои в стартирането на 02.06.2003г. на системата за брутен сетълмент в реално време – RINGS/ Real-time INterbank Gross-settlement System/. RINGS е система, в която сетълментът на плащания в национална валута на територията на страната се извършва незабавно и индивидуално за всяко нареждане за превод в съответствие с операционните правила и процедури, изготвени от БНБ.
Една от основните цели на изграждането на системата за брутен сетълмент в реално време е да се приведат националната платежна система и инфраструктура в съответствие с международните стандарти в тази област и особенно с изискванията на Европейския съюз и Европейската централна банка във връзка с процеса на евроинтеграция. В съвременните, високоразвити икономики системите за брутен сетълмент представляват основна система за сетълмент. Те осигуряват сетълмент на плащания за други международни платежни системи.
Ролята на БНБ във връзка със системата за брутен сетълмент в реално време RINGS е да организира, оперира, администрира, регулира, контролира, поддържа и развива системата. БНБ упражнява надзор върху платежната система.
Основните характеристики на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS са следните:

• извършва неотменим и безусловен сетълмент на системно важните плащания в левове на територията на Република България, т.е.сетълментът се извършва незабавно и индивидуално за всяко плащане;

• чрез сетълмента в БНБ се осъществява окончателно уреждане на задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа между две или повече страни.

Системно важно е всяко плащане:

а/ между търговски банки и между БНБ и търговски банки;
б/ плащане по дадена заявка за сетълмент от системните оператори – БИСЕРА, БОРИКА, както и Централния депозитар АД и Депозитара на държавни ценни книжа за транзакции с ценни книжа на принципа „доставка срещу плащане”;
в/ всички клиентски и бюджетни плащания на сума, равна или над 100 000 лева;

2. Основни функции на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS
1. Приема отправени към платежната система нареждания за прехвърляне от участниците в RINGS;

2. При наличие на достатъчно средства по сметката за сетълмент на платеца извършва сетълмент в реално време на всеки превод чрез задължаване сметката на платеца и заверявяне сметката на получателя;

3. Изпраща съобщения за резултата от сетълмента до участниците в RINGS;

3. Участници в системата RINGS

Участниците в системата за брутен сетълмент в реално време RINGS са следните:

1. Участниците в сетълмента, които имат сметки за сетълмент в БНБ , а именно БНБ и лицензираните банкови институции /търговски банки/ по смисъла на Закона за банките;
2. Системните оператори – институции, упълномощени от управителния съвет на БНБ, които предоставят услуги, свързани с посредничеството на банкови преводи на парични суми и плащанияпо сделки с ценни книжа:

• системният оператор на системата за обслужване на клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент БИСЕРА;

• системният оперятор на системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на тереториятя на страната БОРИКА;

• системният оператор на системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа – Централен депозитар АД;

• БНБ като оператор на системата за обслужване на сделки с ДЦК;

4. Системен ден на RINGS

Всеки участник в RINGS има равноправен достъп до системата в рамките на нейния системен ден. Системен ден е предварително определен интервал от време, през който се приемат и обработват нареждания за плащане и се извършва сетълмент от RINGS. Системен ден е всеки работен ден в интервала от 8:00 часа до 17:30 часа. Сетълментът на плащанията в левове се извършва в рамките на системния ден.
Заявките за сетълмент, подадени от системните оператори, се изпълняват в RINGS по следния график:

В 08:00 главно счетоводство на БНБ подава съобщение към RINGS за общите суми на плащания от Единната Сметка на Министерството на финансите за всяка търговска банка, съставена от одобрените в СЕБРА плащания, чрез съобщение МТ 103.

В 9.30 часа БОРИКА инициира съобщение МТ 298/SМТ 201 .Заявка за
сетълмент., съдържащо дебитните и кредитните позиции по плащанията
с банкови карти, извършени в периода от 11.00 часа на предишния ден
до 0.30 часа на текущия ден.

В 10.30 часа БИСЕРА инициира към RINGS съобщение МТ 298/SМТ 201. Заявка за сетълмент., съдържащо дебитните и кредитни позиции по
безналични клиентски плащания на единична сума под 100 000 (сто
хиляди) лева, подадени към системата в периода след 14.45 часа на
предишния ден до 10.00 часа на текущия ден.

В 14.00 часа БОРИКА инициира към RINGS съобщение МТ 298/SМТ
201 .Заявка за сетълмент., съдържащо дебитните и кредитните позиции
по плащания с банкови карти, извършени в периода от 0.30 часа до 11.00
часа на текущия ден.

В 15.00 часа Централен депозитар АД инициира към RINGS съобщение
МТ 298/SМТ 201 .Заявка за сетълмент., съдържащо дебитните и
кредитните позиции по подготвените до 14.30 часа на текущия ден
плащания по сделки с безналични ценни книжа.

В 15.30 БИСЕРА инициира към RINGS съобщение МТ 298/SМТ 201
.Заявка за сетълмент., съдържащо дебитните и кредитните позиции по
безналични клиентски плащания на единична сума под 100 000 (сто
хиляди) лева, подадени към системата в периода от 10.00 часа до 14.45
часа на текущия ден. Във времевия интервал от 8.00 часа до 17.30 часа RINGS приема за сетълмент платежни инструкции инициирани от ССДЦК по сделки с ДЦК съгласно графика на системата ЕСРОТ.

Във времевия интервал от 15:30 часа до 17:30 часа RINGS приема за сетълмент само плащания между търговските банки, инициирани срещу съобщения за платежно нареждане от типа”банка – банка”, сделки с ценни ДЦК на вторичния пазар и плащания по централизация на държавния бюджет

При недостиг на средства по сетълмент-сметка на един или повече
участници в сетълмента съобщение MT298/SMT 201 .Заявка за сетълмент.
остава в статус чакащо. В този случай, RINGS изпраща към оператора
съобщение MT298/SMT 251 .Отговор на заявка за сетълмент. с
информация за банката(ите) с недостатъчна наличност. По сетълмент-
сметките на всяка банка платец се блокира сума, равна на съответната
дебитна позиция. Блокировките се освобождават и сетълментът се извършва
автоматично, когато в рамките на системния ден по сметките на всички
участници платци има достатъчна наличност.

При невъзможност за изпълнение на сетълмента поради недостатъчна
наличност на един или повече участници в сетълмента до края на системния
ден се задейства Резервният обезпечителен фонд (РОФ). В случай, че
предоставените средства от РОФ не са достатъчни за изпълнение на
заявката за сетълмент, тя се анулира и RINGS изпраща към оператора
съобщение MT298/SMT 251 „Отговор на заявка за сетълмент” с
информация за банката (ите) с недостатъчна наличност. В този случай
системният оператор генирира и подава нова .Заявка за сетълмент., от
която е изключена банката(ите) с недостатъчна наличност. Процедурата се повтаря и когато до 12:00 часа банката(ите) не е възстановила ползвани в края на предходния системен ден средства от Резервния обезпечителен фонд.

5. Плащания в RINGS

В RINGS задължително се изпълняват:

- плащания между търговски банки и плащания по изрично нареждане на клиента на търговска банка;
- всички клиентски и бюджетни плащания, както и нареждания за плащания по инкасо за инкасо равни нва или над 100 000 лева;
- плащания по заявки за сетълмент, подадениот системните оператори;
- плащания мужду БНБ и търговска банка;
- плащания по сделки с ДЦК;
- плащания, свързани със служебно събиране на такси, лихви и комисионни от БНБ;
- плащания по принудително изпълнение срещу сметки на търговски банки;
- заявки за сетълмент на плащания на разпоредители с бюджетни кредити, подадени от Главно счетоводство на БНБ;

RINGS приема нареждания за плащания за изпълнение:

1. С вальор датата на системния ден:

• клиентски плащания подадени от 8.00 до 15.45 часа

• междубанкови плащания подадени от 8.00 до 17.30 часа и

• клиентски плащания за централизация на Държавния бюджет подадени в
периода между 15.45 и 17.30 часа.

• съгласно правилата на Резервния обезпечителен фонод – нареждания за
плащане, инициирани от БНБ, във връзка с ползване на средства от
резервен обезпечителен фонд с цел осигуряване на средства по
сетълмент-сметки на търговски банки при недостиг на ликвидност за
изпълнение на заявки за сетълмент.

Подадените след тези срокове плащания се отхвърлят от системата. За
приключване на сетълмента на тези плащания в рамките на системния ден
RINGS извършва обработката им в рамките на гратисен период от 120
секунди след крайния срок за подаването им.

2. С вальор бъдеща дата, без ограничения във времето на подаване, до 5
работни дни, считано от датата на системния ден, в който са подадени.

Нарежданията за плащане от търговските банки минават през SWIFT, а заявките на системните оператори са в SWIFT формат през защитена мрежа. В RINGS се ползва услугата SWIFT FIN Y- Copy за международния поток от платежни съобщения. Системи за брутен сетълмент в реално време, базирани на SWIFT в Западна Европа понастоящем функционират във Великобритания, Германия, Франция, Белгия, Дания, Холандия, Норвегия, Ирландия, Испания, Люксембург, Финландия, Швеция. В източноевропейските страни се наблюдава преход към изграждането на системи за брутен сетълмент в реално време във връзка с процеса на присъединяване към Европейския съюз.

6. Правна и нормативна рамка, регламентиращи дейността на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS:

Нормативната рамка, регламентираща дейността на системата за брутен сетълмент в реално време, се състои от приложимото законодателство, наредбите и договорните споразумения, засягащи както плащанията, така и функционирането на платежните системи. Правната рамка включва Закона за Българската народна банка и Наредба № 3 БНБ за безналичните плащания и националната платежна система, а в по-шорок план и Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, Наредба № 6 на БНБ за кредитеране на банки в левове срещу обезпечение, Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките, Наредба № 16 за плащанията с банкови карти, Наредба № 19 на МФ и БНБ за Централния депозитар на ценни книжа, Наредба № 21 за минималните задължителни резерви, които банките поддържат при БНБ. В оперативен аспект дейността системата за брутен сетълмент в реално време се регламентира с Правилата и процедурите за работа на RINGS, Указанията на БНБ, Правилата и процедурите за рабатата на БИСЕРА и БОРИКА, Централен депозитар АД, Договори с участниците в RINGS, Вътрешни правила на участниците за работа с RINGS.
Правната рамка, регламентираща функциоирането на RINGS, може да се оцени като много добре развита съобразно международните стандарти в тази област. По-специално, Комитетът по платежни и сетълмент системи – CPSS на Банката за международен сетълмент-BIS, Базел, формулира 10 основни принципа на системно важни платежни системи, първият от които,се отнася до наличието на добра правна рамка на системата. Този принцип третира различни правни аспекти като договорните отношения между системата и участниците в нея, окончателния сетълмент, електронно обработване на плащанията, както и законовите и подзаконови актове, регламентиращи дейността на платежната система.
Нормативните актове и договорните взаимоотношения, свързани с оперирането на RINGS са приложими във всички ситуации. Правната рамка на системата ясно дефинира правилата за настъпване на окончателност на сетълмента. Те са регламентирани в Наредба №3 на БНБ за безналичните плащания и националната платежна система.Сетълментът на всяко безналично плащане се извършва единствено по сметката за сетълмент в БНБ . Сетълментът в БНБ е окончателен, след като се завери сметката на участника в сетълмента, който е получател на плащането. Нареждане за плащане не може да бъде оттеглено от участник в сетълмента или от трето лице, след като сетълментът за това плащане е извършен. Окончателен сетълмент е сетълмент, който е неотменим и безусловен. В българската законова система и практика и в частност в нормативната рамка, регламентираща платежната система, правилото на „нулев час” или други подобни правила не се използва. Правната рамка позволява въвеждане и използване на нови технологии в платежната система. На практика RINGS работи с електронни платежни инструменти. Трансферите се осъществяват главно по електронен път. Законите са съвместими с използваните методи в RINGS. Има яснота на окончателността на сетълмента, електронната авторизация и разпределението на правата и задълженията в случай на грешки или злоупотреби.

7. Основни предимства на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS:

1. Осигуряване на добри възможности за търговските банки да следят и ефективно да управляват своята ликвидност иплатежния процес.Във връзка с управлението на ликвидността си чрез RINGS търговските банки магат да задават приоритети на плащанията, да пренареждат плащания в опашката на чакащите, да оттеглят плащане от опашката в случай на грешка, както и да променят в реално време лимити за плащане към други банки по сметките си за сетълмент в рамките на системния ден. Освен това търговските банки магат да получават от БНБ информация в реално време зо общата сума на наредените плащания, сумата на постъпващите плащания – общо и по банки платци, и нетната позиция.

2. Повишаване на ефективността на управлението на системния риск от страна на БНБ. Във връзка с това БНБ може да задава лимитипо сметките за сетълмент на търговските банки, БНБ разполага с информация в реално време за всички сметки и всички плащания, регулира платежния поток в рамките на деня чрез ценова политика и задейства Резервен обезпечителен фонд в края на системния ден на RINGS. Последната мярка се предприема с цел обезпечаване на сетълмента на заявките, подадени от системните оператори при недостиг на средства по сметките за сетълмент на банките.Чрез повишаване на ефективността на управлението на ликвидносттана търговските банки, оперирането на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS съдейства за подобряване и повишаване на конкурентно способността на българската банкова система и финансови пазари.

3. Интегрирене на националната платежна система към платежната система на Европейския паричен съвет/TARGET/. Ключово значение има фактът, че системата за брутен сетълмент в реално време RINGS е съвместима със системата TARGET /Транс-европейска автоматизирана система за експресен трансфер за брутен сетълмент в реално време/. TARGET е единната система на Европейския съюз за плащания в евро. Тя е създадена като средство за провеждане на паричната политика в Европейския съюз, за повишаване на стабилността на платежните системи и ефективността на презграничните плащания в евро.Функциониренето на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS прави възможно бъдещото интегриране на националната платежна система към TARGET след присъединяването на България към Европейския съюз и Европейския паричен съюз.

Използвана литература:

1. „Правила и процедури за работа на система за брутен сетълмент в реално време – RINGS”- www.bnb.bg
2. Учебник по „Банково дело” на Силвия Трифонова, глава „Оперативна и нормативна характеристика на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS”
3. ”Наредба №3 за паричните преводии платежните системи”
4. Други нормативни документи от сайта на БНБ

Изготвил: Йорданка Шопова, спец. Финанси

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,631 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – RINGS – система за брутен сетълмент в реално време"