Социално-медицинска история – Реферат


 Категория: Реферати


Медицински университет – гр. София
Факултет „Обществено здраве”

Специалност „Управление на здравните грижи”

СОЦИАЛНО – МЕДИЦИНСКА
ИСТОРИЯ

Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343

Медицински университет София
Факултет „ Обществено здраве”

Специалност „Управление на здравните грижи”

П Р О Е К Т
за
Епидемиологично проучване
Случай – контрола

На ТЕМА
„Балканска ендемична нефропатия / БЕН/ ”

Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343

І. Въведение :
1.Социално- значим ли е проблема за света и за нашата страна ?
2.Какво е разпространението и тежестта на заболяването ?
3.С дълъг латентен период ли е ? Може ли да се лекува ?

Наличните публикации не дават адекватна епидемиологична характеристика на БЕН. Признато като самостоятелна нозологична единица на конференцията в Дубровник през 1964 год. , заболяването е регистрирано в България , Югославия и Румъния. Ендемичните огнища са разположени в райони между 42-рия 46-тия паралел северна ширина и между 17-тия и 25-тия меридиан източна дължина по разклонението на Стара планина , Южните Карпи и Динарските Алпи , при височина 260 м . надморска височина.Стабилно географско разспространение с регистрирани фамилни кластери. Има относително дълъг латентен период.
До сега няма доказана причина за възникване на БЕН .
Лечението е неефикасно.

ІІ. Характеристика на Балканската Ендемична Нефропатия /определение / .

Двустранно , тубулоитерстициално , невъзпалително , хронично , фамилно бъбречно заболяване , което засяга селското население на Балканския полуостров . Характеризира се с дълъг латентен период , злокачествено протичане , водещо до уремия , декомпенсация и летален изход.

ІІІ. Етиология : неопределена .

ІV .Вероятни рискови фактори :

- фамилна обремененост ;
- тежки метали ;
- арсен ;
- дефицит на селен ;
- охратоксин А и други микотоксини ;
- вирусна инфекция ;

V. Цел на проучването :

Целта на проучването е да се изследва възможна причинна връзка между БЕН и факторите : охратоксин А,
хранене , месторождение , фамилна обремененост.

VІ. Хипотеза :

1.Нулева хипотеза /Н0/ – проучваните фактори нямат връзка с БЕН .
2. Алтернативна хипотеза /Н1/ – БЕН има връзка с проучваните фактори.

VІІ. Методика :

Вид на проучването – случай – контрола.

/Заболяването е рядко , с дълъг латентен период и съществуват множество потенцилни рискови фактори и затова е подходящ този вид проучване./

Учасници в проучването –ще бъдат обхванати 100 лица с БЕН и 100 здрави контроли от съседни села, уеднаквени по пол и брой години, през които са живели в домакинството.
Продължителност на проучването – една година.

Използвани методи :
1.Интервю.
2. Лабораторни методи – изследване на охратоксин А.
3. Биостатически методи : оценка вероятния шанс /OR/
за експозиция с охратоксин А , място на раждане , бъбречни заболявания при родителите и хранене на БЕН случайте , сравнени с контролите.

VІІІ. Анализ на данните :

Изследвани Болни Здрави Общо
Експонирани на
охратоксин А
А
B
a + b
Неекспонирани на
Охратоксин А
C
D
c + d
Общо a + c b + d a + b + c+d

Изчисляваме отношението шансовете OR:
OR = a х d /c х b
Съотношението на шансовете , OR служи за мярка за силата на връзката между заболяване и фактор.Той може да варира от 0 до безкрайност.Колкото по-голямо е съотношението на шансовете , толкова връзката е по-силна и има по-голяма вероятност да отразява причинност , т.е. потвърждава се Н1 хипотеза.
Ако съотношението на шансовете , е по-малко от единица това означава , че факторът има протективен ефект.
Ако е близко до единица , тогава няма връзка или може да се дължи на влиянието на друг ,приместващ се фактор.

ІХ. Заключение :

Резултатите показват , че риска за развитие на БЕН свързан с оксатоксин А, не може да бъде категорично определен като самостоятелен РФ за развитие на БЕН. Той действа само в комбинация с останалите фактори.

За да се ограничи заболяването ще е необходимо :

Организиране на активни скринингови прегледи , които ще допринесат за :
- своевременното диагностициране на болните от БЕН ;
- по-доброто разбиране относно началото и развитието на болестта ;
- по-ранно лечение на болните , което ще увеличи шансът им за по дълъг живот ;
- по-добро познаване на действието на РФ.

Етикети: ,

Този материал съдържа 618 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Социално-медицинска история – Реферат"