реферат по фонетика

Фонетични промени – реферат

Категория: Реферати

I. Комбинаторни и позиционни промени
Асимилация или уподобяване на звукове
Регресивна асимилация
вторник – фторник
сбор – збор
тежко – тешко
отговарям – одговарям
Прогресивна асимилация – сравнително по-слабо разпространена в индоевропейските езици, за разлика от тюркските
свой – сфой
свет – сфат
готви – готфи
Частична асимилация
лодка – лотка
Пълна асимилация
севна – сенна
падна – панна
една – енна
Контактна асимилация
разходка – разхотка
Дистанционна асимилация – влияние си оказват несъседни звукове
вафла [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,027 думи.

Фонология – реферат

Категория: Реферати

Наука, която се занимава със звуковете от функционална гледна точка, т.е. с възможността им да различават материалния (външния) облик на думите и техните граматични функции. Фонетиката е наука, която изучава звуковете от акустична и учленителна гледна точка. Има приложение в криминалистиката.
Същност на фонемата
Фонемата е звуков тип, който служи за различаване на материалния (външния) облик на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,501 думи.