Същност на маркетинговия контролинг


 Категория: Есета


New Free MLM company

Маркетинга и контролинга представляват функции, които се явяват резултат от разделението на труда и изпълнението на управленската функция. Специализирането на контролинга върху отделните области на дейността на организацията е довело до обособяването на функционалния контролинг под формата на снабдителски контролинг, производителен контролинг, производствен контролинг, финансов контролинг, проектен контролинг и др. Маркетинговият контролинг като функция се отнася до използването и подобряването на плановат, контролната и информационната система в областта на маркетинга. Отнася се до взаимното интегриране на тези системи с други системи за управление. Маркетинговия контролинг най-напред като дейност се основава на пласмента под формата на пласментен контролинг. В последствие неговия обхват се разширява и той взаимодейства с научно изследователската развойна дейност и производството. Поради тази причина маркетинговия контролинг се различава по своите характеристики о традиционния функционален контролинг, който обхваща само съответните основни функции, като снабдяване, производство, пласмент, научно изследователска развойна дейност, финанси, персона и т.н.
Маркетинговия контролинг се използва информация само от маркетинговата отчетност, а и от други източници на данни. Маркетинговия контролинг като функция има нарастващо значение за всички предприятия при настоящата интензивност на конкуренцията между тях. Според маркетинговата концепция установяването на потребностите на клиентите представлява изходна точка на всички останали дейности. Поради това осигуряването на информация е съществена предпоставка за осъществяване на маркетинговата функция. Тъй като набавянето на информация едновременно е основна задача на на маркетинговия контролинг може да се направи извода, че маркетинга не е възможен без маркетингов контролинг във функционален смисъл.
Маркетинговия контролер е като институция – консултира маркетинговото управление по икономическите въпроси, като самостоятелно не взема решения, а отговаря за това маркетинговото ръководство да бъде осигурено изцяло с необходимата му информация.
Контролера не планира, а създава необходимите условия за разработка на плановете, разкрива слабите места и съдейства за тяхното отстраняване. Не се намесва в работата на маркетинговия менъджер, а я подпомага и работи в области, в които служителят трябва да е по-квалифициран, отколкото маркетинговия менъджер.
Малките предприятия по принцип не разполагат със самостоятелно работно място за маркетингов контролер, затова функцията му се упражнява от маркетинговия ръководител.

Етикети:

Този материал съдържа 331 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Същност на маркетинговия контролинг"