Курсова работа – Иновационна политика на LB Bulgaricum


 Категория: Курсови работи


I. Обща информация за предприятието
“Ел Би Булгарикум” ЕАД има десетилетни традиции в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България. Правоприемник е на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на Държавното стопанско обединение “Млечна промишленост”, създадено през 1965 година.
През 1991г. фирмата е преименувана на “Ел Би Булгарикум”, а през 1993 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество. Забранено е за приватизация, първоначално с решение на правителството от 17 март 1992 година, а след това и със закон от 19 март 2002 година.
Едноличен собственик на акциите на дружеството е Министерството на икономиката на Република България. Централният офис на предприятието се намира в гр. София, ул. “Малашевска” № 12А.
Днес “Ел Би Булгарикум” ЕАД продължава да бъде технологичен лидер в млечната индустрия в България, лидер в експорта на ноу-хау, технологии и закваски за българско кисело мляко и млечни продукти; с водещи позиции в износа на сирене и кашкавал.
В “Ел Би Булгарикум” ЕАД днес работят около 200 души в производството, научно-изследователската дейност, дистрибуцията и маркетинга. По-голямата част от служителите са професионалисти със специална образователна квалификация. 98 % от заетите са с квалификационно степен магистър.
Дружеството разполага с висококвалифицирани научно-изследователски специалисти – петима доктори на науката, трима старши и десет младши научни сътрудници.
Годишния оборот на предприятието възлиза на 3 000 000 лв., от които 20% са експортна интензивност, а над 7% от годишния оборот са разходи за изследователска и развойна дейност.

II. Мащаби и насока на иновационната активност на предприятието (продуктова иновация)
През последните 3 години “Ел Би Булгарикум” ЕАД въвежда подобрения на своите продукти и наред с това въвежда и нов продукт – “ЕЛБИ СПОРТ”. Този продукт е изцяло нова разработка създадена от предприятието.
Продуктите от серията “ЕЛБИ СПОРТ” ЕАД са лиофилизирани лесноусвоими биопродукти с висока хранителна стойност и доказан здравословен ефект. Съдържат сухо пълномаслено и обезмаслено мляко с частично разграден млечен белтък до лесноусвоими пептиди и свободни аминокиселини и млечна захар, разградена до монозахариди; селекциониран щам Lactobacillus bulgaricus; захар; глюкоза; фруктоза; модифицирано картофено нишесте; плодови пюрета; пектин и аромат.
“Ел Би Булгарикум” ЕАД въвежда организационни промени, като въвежда: планирана система “just in time”, използване на електронна поща, интернет, инвестира в сектор наука и производство. Фирмата въвежда и стандарти за управление на качеството (НАССР с-ма), въвежда и търговска марка “ЕЛ БИ”. Последния иновационен проект е Биостим серята и серията Ел Би Спорт. Като наред с тези иновации, фирмата осъществява разходи за подобрение на вече съществуващите продукти.
За изследване и развитие на нови продукти и процеси вътре в предприятието се отделят около 1 млн. лв. За външни услуги за изследване и развитие се дават около 12 600 лв. годишно. А чрез ДВСК (Държавен ветеринарно-санитарен контрол ) се осъществява постоянен контрол за качеството на готовите продукти. За обучение, пряко свързано с технологичните иновации се заделят 11 000 лв. годишно. Като обобщение за тези цифри може да се каже, че “Ел Би Булгарикум” ЕАД инвестира 2 500 000 лв. в иновационни дейности – внедряване на нови стандарти, изследване, повишаване квалификацията на персонала и др. Като доказателство за последното е броя на заетите в научни изследвания в предприятието, който е 25 души през изтеклата година, работещи на пълно работно време. А 98% от персонала са с квалификационна степен магистър.

III. Източници на идеи за иновации и фактори, които подпомагат и/или препятстват нововъведенията в предприятието
Основна цел на “Ел Би Булгарикум” ЕАД при въвеждане на технологични новости са да се подобри качеството на продуктите, да се отстранят продукти в края на жизнения им цикъл. Важно също е да навлезе на нови пазари или да се увеличи пазарният дял наред с разширяване на съществуващите пазари. Предприятието цели непрекъснато изпълнение на нови нормативи, стандарти, не пренебрегва възможностите за намаляване на разходите на труд за единица краен продукт и наред с всичко това се стреми и да намали замърсяването на околната среда.
От голямо значение за “Ел Би Булгарикум” ЕАД са вътрешните източници на информация за идеи за нововъведения: управленски органи и лица; собствени изследвания и развитие; маркетингови проучвания; самият процес на производството; вътрешнофирмени схеми за стимулиране; контрол върху технологичния процес; персонал с тясна специализация. Разбира се има и външни източници на информация. Основните и по важни са: обществени програми за иновации (фондове, браншови съюзи, регионални обединения и др.); закупено ново технологично оборудване, материали; местни университети – ХТИ (Химико Технологичен Институт); държавни изследователски институти, които не целят печалба – БАН (Българска Академия на Науките); местни компютърно базирани мрежи; регулации за опазване на околната среда (ISO:13 000), регулации за здравеопазване и охрана на труда; стандарти за продуктите; собствените патенти; бизнес връзките; търговските асоциации. На второ място, но не по-маловажни източници на информация за идеи за нововъведения са панаирите, изложенията и срещите; конкурентите и доставчиците.
“Ел Би Булгарикум” ЕАД има договорености за сътрудничество с редица местни клиенти – фирми и потребители, консултантски фирми, доставчици за оборудване, материали, компоненти или софтуер, институции за висше образование. Предприятието работи и със страни от ЕС като Франция. Основен бизнес партньор е Япония. Сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а и със съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект от консумацията на кисело мляко и създаването на технологии за производство на функционални храни.
През 2003 г. “Ел Би Булгарикум” ЕАД взима участие в международен проект по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз, заедно с десетки научни колективи от различни европейски държави. Проекта е посветен на здравословните ефекти на млечнокиселите бактерии.
През последните три години предприятието не е имало сериозно забавяне на иновационни проекти. То е държавна фирма и има собствена стопанска сметка. Получава субсидии от Япония на база на договори за доставка на сухи продукти. С техническото съдействие на проект JICA – Япония са разработени оригинални технологии за серия от функционални свежи продукти на основата на българско кисело мляко, които включват сериите ТОНУС, СТИМКО и БИФИДОЛАКТАЛ.
Като предложение към правителството “Ел Би Булгарикум” ЕАД предлага квотата за износ на мляко и млечни продукти да нарасне, да се повиши контролът и качеството т.е. да се направи закон за стандартизация, унифициране на българското кисело мляко. И накрая, но не на последно място да се понижат митническите такси.
Като съвет към браншовите организации “Ел Би Булгарикум” ЕАД дава в насока да се засили рекламата на българските млечни продукти. Да се направи строго диференциране от yogourt и киселото мляко.
А като предложение към политиката на България за присъединяване към ЕС “Ел Би Булгарикум” ЕАД дава българското мляко да придобие известност, да се подчертаят чрез повече реклама млечните му и здравословни качества. Да се получи признание на Lactobacillus bulgaricus като единствената бактерия както и признание за бактерията Streptococcus thermophilus.
Целите на “Ел Би Булгарикум” ЕАД са насочени към поддържане и разширяване на стратегическите партньорства в страната и чужбина чрез разработване и предлагане на продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията на потребителите.
В краткосрочен план основна задача пред “Ел Би Булгарикум” ЕАД е да се подготви да посрещне предизвикателствата на интеграцията в Европейския съюз.

IV. Извод
До момента България съответно и българските фирми не са в конкурентна позиция на международните пазари. Това положение може да бъде променено само ако бизнес организациите променят политиката си и използват потенциала на иновациите. Така биха засилили своето присъствие на формираните вече световни пазари и единствено чрез иновации могат да се позиционират трайно на пазара. Това става задължително имайки предвид либерализирането на вътрешния пазар и предстоящото членство на България в ЕС. Затова на практика най-големите и утвърдени фирми на международните пазари се ангажират с международен маркетинг във все по-голяма степен и не се ограничават само до външна търговия.
Като обект на анализа се везира ролята на иновациите, като маркетингов инструмент, а като предмет специфичните иновации използвани от българските фирми, опериращи на българските и по световните пазари.
Опитът на хиляди водещи фирми, натрупан при създаването и продажбите на десетки пъти повече на брой нови стоки показва, че е невъзможно да се гарантират сравнително ниски относителни разходи за НИРД и успехи на пазара, ако не се прилагат маркетинг в планирането и управлението на процеса на иновация.
В резултат на редица изследвания е направен извода, че при 75% от случаите идеята за създаване на успешен нов продукт идва от пазара (Веселин Благоев, “Маркетинг”). Като пример мога да посоча новата серия която “Ел Би Булгарикум” въвежда на пазара. Това са функционалните храни Ел Би Спорт (Activ, SuperD, Sport, Energy) – породени от нуждата за хранителни добавки предназначени за всички, които са подложени на стрес и физически натоварвания, както и за профилактика и лечение на социално значимите заболявания – остеопороза, затлъстяване, диабет, рак, хипертония, инсулт и инфаркт.
Водещите позиции на дружеството в млекопреработвателния сектор в България се дължат на съчетаването на самобитните вековни български рецепти с модерните технологии и научните изследвания. Доказателство за това са средствата, които се отделят за иновации възлизащи на обща стойност 2,5 млн. лева, като от тази сума се отделят най-много средства за продуктовата и процесовата иновация.
Изключително добър показател за успешното развитие на “Ел Би Булгарикум” е нивото на квалификация на персонала и постоянното инвестиране в обучение, пряко свързано с технологичните иновации.
Предприятието има много добре развито партньорство както в страната, така и в чужбина и ще успее да го запази и разшири чрез разработване и предлагане на продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията на потребителите.
“Ел Би Булгарикум” ЕАД е фирма, която не престава да се развива и има поддържа непрекъсната иновационна политика. Предприятието продължава да бъде технологичен лидер в млечната индустрия в България, както и лидер в експорта на ноу-хау, технологии и закваски за българско кисело мляко и млечни продукти; с водещи позиции в износа на сирене и кашкавал.

VI. Приложение – “Анкетна карта за наблюдение на фирмената иновационна политика”

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,559 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. Димитър каза:

    ok

Остави коментар по "Курсова работа – Иновационна политика на LB Bulgaricum"