Бизнес контакти – реферат


 Категория: Реферати


ТЕМА 2. Видове и организация на деловите контакти
Според начина, по който се разменя информацията се различават два вида делови контакти:
(1) Устно общуване – осъществява се чрез директен разговор лице в лице или по телефона. Директния разговор писмени може да се осъществи между двама или повече участници от тук то бива – индивидуално (между 2 страни) и групово общуване (между повече от 2 страни)
(2) Писменото общуване (кореспонденчески контакти) се осъществява чрез писма. Кореспонденцията бива входяща или изходяща. Писмата могат да бъдат индивидуални и групови.
Най-голямо значение в бизнеса имат устните делови контакти.Положителни страни на устния вид делово общуване/контакт е че е точен точен, пести време, можем да си съставим мнение за партньора.Отрицателна страна – липсва документ, ако не се води протокол и не се записва казаното, и е възможно да се стигне до неточности и опасности от грешно тълкуване на думите.
Писменото общуване може да приеме различни форми. Изготвя се документ, който може да служи за справка, информация и като доказателствен материал. Обикновено се изготвят в 2-3 варианта и се съхраняват. Недостатък – еднопосочния характер при което получателя на писмото няма възможност да реагира веднага да отговори. За намаляване на недостатъка се използва съвременнат техника, но пак е необходимо време. Друг недостатък е че писмата, съдържащи компрометиращи данни биха могли да попаднат в ръцете на недоброжелатели и да нанесат вреда на имиджа на фирмата. Други недостатъци са бюрокрацията,писма по най-дребни поводи, което усложнява потока на информация на фирмата
Деловото общуване можем да го разделим в зависимост на това къде се обменя информацията:
(1) Вътрешно общуване – отношенията и контактите в нашата организация. Провежда сев три посоки:
- от горе надолу- придобива все по – .голямо значение в деловия свят. Ръководителите търсят мнения;
- от долу нагоре;
- хоризонтално общуване – провежда се между сътрудници на едно йерархично равнище във фирмата.
(2) Външно общуване – свежда се до предаване на информация на лице извън фирмата.това влияе върху имиджа и върху резултатите от дейността. Едно правилно съставено писмо, проведен разговор могат да вържат клиент, да помогнат за сключването на сделка.
В зависимост от използваните средства за комуникиране деловите контакти биват:
• Словесна (вербална) комуникация – устна или писмена – мислите, идеите се изразяват чрез думите, които изговаряме или пишем.
• Несловесна (невербална) комуникация – мислите и идеите се изразяват чрез жестовете или физически знаци и символи
В зависимост от наличието на обратна връзка делвите контакти биват:
• еднопосочна и
• двупосочна
В зависимост от националната принадлежност на участниците:
• на национално и
• на междукултурно общуване
Организация на деловите контакти: Осъществяването на ДК във фирмата е обусловено от нейната организационна структура. Структурата обуславя длъжностите които имат правото да осъществяват делови контакти – от мениджърите и от сътрудници с делегирани права.Организацията зависи от размера на фирмата.
В зависимост от това дали се осъществява и на какво ниво се осъществява:
• Централизирана организация на деловите контакти – деловите контакти се осъществяват от централната организация. Характерно за малките фирми.
• Децентрализирана организация на деловите контакти – осъществявана както от централната организация но така също и от местното ръководство.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 481 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. Павел Дончев каза:

    За менажиране на контактите се използва CRM система или (CRM), тя служи за по – лесно проследяване на кореспонденцията между бизнеса и клиента / партньорите.

Остави коментар по "Бизнес контакти – реферат"