Реферат – Маркетингов анализ на спортен клуб


 Категория: Реферати


I.Общ анализ на ТК “Левски” гр. София

Историята на ТЕНИС КЛУБ ТК “Левски” гр. София води началото си от 1914г.
Днес ТК “Левски” гр. София е едно от водещите клубове, за обучение и тренировки по тенис за начинаещи и напреднали състезатели.
Клубът също така дава теоретични консултации свързани с методиките на преподаване в тениса. Осигурява кондиционна подготовка и изготвяне на учебно-тренировъчни програми за всички възрасти. Предоставя база за игра на любители и желаещи от всички възрасти.
Има сключени договори за оказване на методическа и техническа помощ и управленски услуги с Националната Спортна Академия (НСА) тенис клубове от страната и чужбина – Гърция, Румъния.
ТК “Левски” гр. София е със стабилни позиции в София и по предоставяни услуги се нарежда на първо място в страната.
Основната материално-техническа база (МТБ) на клуба е разположена в центъра на София, в Борисовата градина, до Националния стадион «В. Левски». От биснесоценителите това пространствено местоположение се отчита като ключово, изключително благоприятно за предоставяне на тенис услуги и от гледна точка на организация на личното време. Желаещите да ползват МТБ имат удобен и бърз достъп, както с личен, така и многоброен и многообразен обществен транспорт – автобуси, тролейбуси, маршрутки, таксита, също и пеша. Резултатите от проведеното маркетингово проучване показват, че болшинството практикуващи тенис в клуба живеят или работят на разстояние до 10 км от базата и транспорта не преставлява за тях проблем.
Клубът разполага с 4 закрити и 9 открити корта с необходимото допълнително оборудване. Червените кортове са с най-модерно оборудване за поливане.
Клубът разполага също така със собствен генератор на ток, собствено парно и собствена сонда за вода.
Има и две барчета – на открито и закрито, които са отдадени под наем.
Средносписъчния брой на персонала на ТК “Левски” гр. София към 31.12.2003 г. е 47 души, като от тях треньори по тенис са 25, ръководен персонал, специалисти, обслужващ персонал са общо 22
Фактори влиаещи на пазара .
1. Икономически фактори
Икономическото състояние на България не е добро. Това личи по средната месечна заплата. Не се очаква подобрение.
2.Политически фактори
Ръководството на ТК “Левски” гр. София следи за нормативните документи на местните органи за управление на правителствените и законодателните органи и то във всички онези области, които засягат дейността на клуба. Държавата не стимулира тениса.
3.Социални фактори
В София живее всеки 7-ми жител на страната. Образователно-културното ниво е най-високо в сравнение с другите градове и региони на страната. Има достатъчно желаещи да играят тенис – и от децата, и от учениците, и от студентите и от любителите. Проблемът е, че сме социално слаби. А то е най-важното и влияе отрицателно за развитието на тениса в България.
4.Природни фактори
Наличието на 4 сезона влияе както положително (пролет, лято) така и отрицателно на дейността тенис, особенно през зимата.

5.Пазарни фактори
ТК “Левски” гр. София е с традиции и отдавна е завоювала добри пазарни позиции в гр. София.
На международно ниво ТК “Левски” гр. София е познат и известен с участието си на престижни състезания и спечелените от тях награди.
Доминиращо направление в пазарните усилия на ТК “Левски” гр. София е подготовката на начинаещи, ориентирана в системно утвърждаване на част от тях като състезатели за постигне на позиции, допълнителни пробиви на съществуващите пазари и усвояването на нови пазари и територии.
6.Технологически фактори
При изострената конкурентна борба най- важния фактор за отстояване на позициите на клуба като технология е треньорската дейност. В този смисъл една от причините за успеха на ТК “Левски” гр. София е престижа на треньорската дейност и възможността бързо да се адаптира към изискванията на потребителите.
Резките изменения в технологическата външна среда могат да поставят фирмата в затруднено положение. Ето защо клуба трябва да заделя средства, които да вложи в повишаване нивото на треньорската дейност и по този начин трябва да запази своята конкурентноспособност не само на софийския, но и на националния и на международния пазар.
7.Международни фактори
Тази категория фактори засяга ТК “Левски” гр. София понеже участва в международното тенис общество. Поради това ръководството трябва постоянно да анализира и оценява промените в тази широка среда. Опасности и възможности могат да възникнат в резултат на измененията във валутните курсове, политически решения в други страни и т.н.
Очерталата се тенденция на глобализация и присъединяването към ЕИО създават благоприятни възможности за развитие на дейността на клуба.
8.Фактори на конкуренцията
На практика конкуренти на ТК “Левски” гр. София на софийския и на националния пазар са всички тенис клубове предимно в София, а също така тенис секциите в някои училища, а също така по предприятия. Това са софийските клубове ЦСКА, Академик, Славия.
Вече са построени и ще ородължават да се сроят VIP тенис центрове с много добра МТБ – с басейни, ресторанти, хотели, фитнес центрове и други, например «МАКСИ».
В сегмента обучение на нащинаещи безспорен лидер е ТК “Левски” гр. София с около 40% дял от сегмента, подготовка на състезатели- 50%, предоставяне на база за игра – 15 %, други заемат- 5%.
Реално не съществува текуща стратегия на конкурентите, няма такива по отношение на ценообразуването и маркетинга, което изтъква като слаба и хаотична дейността и на конкурентите.
Единственият в това отношение е клуб Макси, но той прдоставя услуги предимно на офраничен кръг любители.
Ценова война с конкурентите не съществува. Всички важни аспекти и проблеми на тениса се разглеждат и решават на срещите на Българската тенис федерация.
Като силни страни на конкурентите може да се посочи МТБ на клуб Макси. Като потенциална заплаха за ТК “Левски” гр. София са развитието на клубове организирани от силни чужди търговски фирми навлизащи на софийския пазар, примерно клуб «ВВВ», «Локомотив» Пловдив в женския тенис, клубовете ЦСКА, Академик, Славия.
Анализът на силните и слабите страни се използва от ръководството като средство за анализ на състоянието на ТК “Левски” гр. София. На тази база може да се степенуват факторите по степен на важност и може да определи направленията, които се нуждаят от незабавно внимание, както и такива, които могат да почакат.

Силни страни
1. Имидж от национален мащаб;
2. Добри треньори;
3. Устойчиво присъствие на национално и международно равнище;
4. Желание от страна на клиентите да тренират в клуба.

Слаби страни
1. Липса на достатъчна материална база;
2. Липса на достатъчна инфраструктура и добра база за допълнителни услуги

Благоприятни възможности
1. Усъвършенстване на качеството на тренировъчния процес чрез засилване на контактите с клубове от чужбина и НСА;
2. Благоприятна международна тенис среда;
3. Предстоящ прием в ЕИО.

Заплахи
1. Влошаване на вътрешно-политическата и икономическа среда, нарастващата корупция и организирана престъпност;
2. Усилваща се заплаха от международен тероризъм
От направения анализ става ясно, че ТК “Левски” гр. София трябва да обърне внимание на своите слаби страни, на заплахите на външната среда- кризисното състояние на националната икономика, която се отразява върху покупателната способност на населението.
Ръководството на ТК “Левски” гр. София следва да се възползва от възможностите, които предоставят богатите бизнесмени, желаещи да играят тенис и да ги превърне в преимущества за компанията.

II.Основна Цел

Цели на ТК “Левски” гр. София
Целите на фирмата трябва да отразяват постигнатите резултати до момента и тенденциите за нейното развитие.
Краткосрочните цели са:
- Засилване на позициите на ТК “Левски” гр. София като водещ софийски тенис клуб;
- Придаване на значимост на тениса като спорт със многофункционално предназначение – изграждане на физически, психически и морално-волеви качества в трениращите, спортуващи и играещи тенис българи; формиране като културно средище съчетаващо полезното (спортуването) с приятното (бизнес и социални контакти), възпитаващо в български патриотизъм, предпазващо младото поколение от пагубни увлечения по алкохол, цигари, наркотици;
- Нарастване на пазарния дял на предлаганите тенис услуги;
- Увеличаване на броя на българските състезатели на вътрешни и международни първенства.
Като главна цел ТК “Левски” гр. София счита осъществяването на ефективна тенис дейност и осигуряване на положителен темп на ръст в дългосрочна перспектива. Става ясно, че ТК “Левски” гр. София няма да променя предмета си на дейност и дава приоритет на пазарните фирмени цели, което съвпада със становището на специалистите, че тяхното постигане /на пазарни цели/ осигурява висока възвръщаемост.
На базата на основните цели на фирмата се разработват специфични цели – кадри, база, тренировъчен процес, като всяка една от тях дава различен принос в постигането на краткосрочни и дългосрочни финансови и други резултати на ТК “Левски” гр. София.

Мисия на клуба
Мисията т.е. генералната цел на ТК “Левски” гр. София характеризира какво представлява тя, защо съществува.
Анализирането на мисията на ТК “Левски” гр. София“ съдържа информация за задачата на фирмата по отношение на нейните основни услуги, основни пазари и основни методи за подготовка на начинаещи и състезатели по тенис.
„ТК “Левски” гр. София е водещ български тенис клуб, представящ България и в чужбина. Основната мисия на клуба е обучение и подготовка на тенисисти и ще продължава да бъде основен непроменен бизнес на клуба и в бъдеще.

III Маркетингов микс

Клубът прилага търговски маркетинг на услуги. В зависимост от времето и ситуацията се използва и реагиращ и предвиждащ и маркетинг който променя потребности.
Продуктовия микс включва както чисти услуги, така и услуги придружени със предлагането на вторични услуги и стоки.
Основните услуги на клуба притежават четирите основни характристики на услугата: неосезаемост, неразделност, многообразност, тленност. Извършват се предимно в присъствието на клиента.

ТЪРСЕНЕ/ПРЕДЛАГАНЕ
- търсенето е в зависимост от възможността за плащане; ценообразуването е диференцирано в зависимост от сезона, часа и вида на услугата, възрастта. Абонаментно и друг вид плащания – стимулиращи възнаграждения и други;
- създаване на непиково търсене на кортове за игра;
- системи за резервации на часове, кортове и треньори;
- отдаване под наем на треньори;
- вземане под наем на кортове и треньори;
- съвместни услуги;
- други.
Маркетинга в тениса е със силна специфика, изпазяваща се в значимото участие на треньорите в маркетинговата дейност. Клубът се стреми да прилага елементи на външния, вътрешния и взаимодействащ маркетинг. Клиентите изискват освен изпълнението на чисто професионалните треньорски функции и рд други умения за обслужване по време на подготовка за игра в тенис, по време на играта и след игровото време.
КЛИЕНТИ /ПОТРЕБИТЕЛИ/
В маркетинговата стратегия на ТК “Левски” гр. София основната цел е играта тенис да стане предпочитана от хора с определени стремежи и постижения в живота, със стабилен доход и икономическо положение.
Услугите на ТК “Левски” гр. София са ориентирани да следват, да съответствуват на “заобикалящата среда” на своите клиенти.
ТК “Левски” гр. София се стреми да предостави на своите клиенти възможно най- доброто обслужване. Услугите, които фирмата предоставя носят печалба само дотолкова доколкото, то обслужва клиентите и удовлетворява изискванията им.
Клиентите на ТК “Левски” гр. София, според направеното маркетингово проучване са:
- деца от семейства с месечен доход над средното за страната;
- състезатели от семейства с месечен доход над два пъти над средното за страната или са спонсорирани;
- любители, прдимно бизнесмени или членове на техните семейства със стабилно за българските условия икономическо положение;
- служители от чуждестранни фирми, които плащат абонаменти и задължават служителите си да спортуват за здраве;
- рекламни агенции или предприятия които изкат да рекламират, използвайки за целта базата на клуба;
- печатни издания, радиа, медии;
- зрители и граждани съпричастни към големия тенис;
- други.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
ТК “Левски” гр. София предоставя основно няколко типа услуги:
- Обучение на начинаещи. Услугата е масова, предназначена предимно за деца. Услугата е достъпна и най-евтината. Освен обучението на децата цели и тяхното предпазване от придобиване на вредни навици, изграждане на критерии и стил. Намира широко приложение.
- Обучение на състезатели. Услугата е ограничена. Смята се за престижно да станеш състезател по тенис, но не винаги и за всички е достъпна поради по-високата цена на услугата и наличието/отсъствието на психофизически възможности, волеви качества и други на трениращия.
- Предоставяне на база за игра на тенис. Целта на услугата е да предостави възможност на любители да поддържат физическата си форма, да съчетават полезното с приятното;
- Услуга – участие в международни състезания, които носят приходи;
- Услуга – предоставяне на телевизионни и радиоправа;
- Услуга – гледане на тенис от зрители срещу заплащане
- Допълнителни услуги – фитнес, сауна и други, които са бесплатни за членовете на клуба.

ПАЗАРИ
На пазара на скъпите спортове тениса е на челно място наред с авто и моторалитата (основни конкуренти), профибокса, както в национален, така и световен мащаб.
Тенис се играе в цял свят – Англия, Франция, САЩ, Австралия, Швейцария, Германия, Италия, Бразилия, Русия и много други страни.
Български състезатели участват в много престижни международни турнири, а в женския тенис – и на най-високо ниво.
ОСНОВНИ ПАЗАРИ И СЕГМЕНТИ
Основните пазари на ТК “Левски” гр. София са:
В София, сегмент «обучение»:
- Децата и членовете на българските семейства с доходи по-високи от средните за страната;
- Учениците от престижните училища;
- Децата и членовете на семействата от дипломатическите представителства;
- Други
Сегмент «Състезатели»
Състезатели на всички нива. Запазването на спортната рота в която се тренират и състезатели по тенис привлича и всички наборници, които са силни състезатели.
Сегмент «Любители»
Любители – предимно бивши спортисти, нови бизнесмени, служители от правителствени и неправителствени учреждения, от медиите и т.н.
Служители и членове на техните семейства от дипломатическите представителства у нас.
Не е малък и кръга на научните работници, лекари, педагози, психолози, военни и т.н. които по един или друг начин, макар и частично предпочитат интелегентната игра и допринасят за приходите на ТК “Левски” гр. София
Сегмент «Зрители»
В София – служители от печатни, радио и телевизионни фирми, зрители (особенно студентите) обичащи тениса и редовно посещаващи тенис турнирите.
Сегмент «Други»
В страната – обучаващи се, бизнесмени и зрители по един или друг повод инцидентно ползващи базата, треньорите и методите на обучение на ТК “Левски” гр. София
Сегмент «Чужбина»
В чужбина – предимно печатни, радио и телевизионни фирми, зрители обичащи тениса и редовно посещаващи тенис турнирите. Също така състезатели от други страни контактуващи с ТК “Левски” гр. София
Сегмент «Реклама»
Значим е прихода и от рекламни площи предоставени за реклама около тенис кортовете и другата МТБ на клуба.
МАРКЕТ МИКС
ТК “Левски” гр. София в тактическата си маркетингова програма прилага елементите на Маркет-микс «4-С», тъй като тя отчита по-пряко и интересите на клиентите.
- Услугите се генерират и позиционират така, че да имат потребителна стойност;
- Цената, отстъпките и т.н. се договаря с потребителя, а също така се договаря и начините на плащане – кеш, веднага след ползване на услугата, абонамент и други.;
- договаря се и удобството при обучението и предоставянето на кортове – време, час, място и други допълнителни услуги;
- комуникация с клиента – непрекъсната връзка по GSM, с цел отстраняване на недоразумения, притеснения и безпокойства във връзка с осъществяването на услугата.
ТЕХНОЛОГИЯ
Услугите на ТК “Левски” гр. София се извършват според нови и съвременни технологии в обучението, подготовка на елитни състезатели и т.н. които позволяват този тип услуги да бъдат конкурентноспособни на другите клубове.
Единствено ТК “Левски” гр. София организира курсове и семинари за обучението на съдии по тенис.
Също така ТК “Левски” гр. София се явява координатор за участието на състезателите в купа «Дейвис».
ЦЕННОСТИ НА ФИРМАТА
Ценности на ТК “Левски” гр. София са множество най-различни награди както от участие в национални първенства, така и от международни – купи, медали, грамоти.
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ТК “Левски” гр. София полага грижи да задоволи потребителските нужди и изисквания на съвременния живот на софиянци от тенис игра. ТК “Левски” гр. Софияе дългосрочно обвързана с град София, където извършва своята дейност. Усилията на ТК “Левски” гр. София са свързани с поддържане и разширяване на контактите с широк кръг местни некомерсиални организации, най-вече училища, където се наемат зали за обучение на место.
Генералната цел на ТК “Левски” гр. София е увеличаване на броя на хората активно занимаващи се с тениса, броя на хората съпричастни на големия тенис, чрез максималното добро обслужване на клиента чрез предлагане на качествен тенис и качествена база за тенис и инвестиране в тениса, разширяване на услугите и увеличаване на международното си присъствие.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,391 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Маркетингов анализ на спортен клуб"