Реферат – Мястото на изкуството за естетикохудожественото развитие на децата от предучилищна възраст


 Категория: Реферати


Детето е обект на разнообразно духовно въздействие, но то общува с изкуството в конкретна културна среда. Изкуството все повече се проявява пред него като многозначно и комплексно. Назрява неолходимостта и от съответен подход за изследване на вззаивмодействието дете-изкуство. Затова подтрояването на определена система на въздействие на изкуството върху децата не може да става по някаква всеобща схема, а би трябвало да се извършва чрез конкретен социален подход, като по този начин ще се преодолее недостатъчното внимание към комплексното изучаване на разглежданото явление. Като се избягва прекаления стремеж към диференцирано изследване на различните видове изкуства, закономерно ще се отстрани и едностранцивата ориентация към определен аспект от функционирането им.
Динамиката на днешния ден извежда творчеството като необходимо условие за себереализация. Ето защо в детската градина е необходимо да се отделя специално внимание на въздействието на произведенията на изкуството върху детето и на средствата, които съпровождат целенасочената педагогическа дейност, с цел използване възможностите на различните изкуства и резултат върху личностно формиране на подрастващите.
Творческата дейност подпомага усъвършенстването на познавателните процеси при децата, тъй като въздейства върху емоциите. Чрез целенасочена и настойчива дейност децата развиват умения за наблюдаване, умението да се забелязват в предметите и явленията съществени черти, форми, цвят, белези и други характеристики.
Изкуството е важен фактор за интелектуалното развитие на децата в предучилищна възраст, тъй като в него е събран социално-историческият опит на обществото.
Включването на творчески дейности в живота на децата е от голямо значение, защото това им позволява да проявяват себе си, да реализират творчески идеи и да осъществяват собствен свободен избор. Изкуството се явява и източник на наслада и така функциите му се простират освен върху познавателното развитие на детето, така и върху естетиката.
Всички видове художествено-творчески дейности са свързани с важни психични процеси: възприятие, образно мислене, въображение, внимание и памет. Всяка детска творба отразява усвоения от детето визуален, сетивен и практически опит, който от своя страна способства за развитието на интелекта. Чрез стимулиране активността при развитието на изобразителните им способности, се обогатява познавателното, интелектуалното и творческото развитие на децата.
Благодарение на постоянния контакт с изобразителното изкуство, отделното дете показва възможностите си да възприема, да изразява и да изобразява света около себе си с рисунки, апликации и пластики. Постепенно неговата чувствителност към красотата се обогатява и се пренася във всеки друг вид дейност. В следствие на разширеното сетивно и интелектуално възприемане на действителността се развива и паметта на децата.
Връзката между развитието на изобразителните способности и интелекта при децата от тази възраст е неоспорима. Развитието се проявава в мисленето, паметта и въображението на децата, в обогатяването на емоционално-образния сват и изживяването на психически комфорт от творческата дейност.
Вид изкуството, което е подходящо за децата на четири годишна възраст и с което те могат да започнат пътя си на приобщаване към културните ценности, е циркът. Цирковото изкуство заема важно място в системата на естетическото възпитание. Атмосферата в цирка и специфичността на отделните циркови номера са чудесно място за взаимовлияние и взаимодействие между децата на емоционално равнище. Емоционалният контакт в предучилищна възраст също е потребност за децата. Акробати, клоуни, фокусници, различни животни – всички те създават ярко изразено емоционално състояние, което съвсем естествено се предава от дете на дете. Зрелищният характер на цирковото изкуство удовлетворява потребността от емоционален контакт в тази възраст, а неговото развитие е винаги по посока на връстниците, на груповото общуване.
Следващият вид изкуство, подходящ за децата в тази възраст, е театърът. Той е комплексно изкуство, в което имат присъствие и други видове изкуства освен литературата – музика, живопис, танц, архитектура. Това именно създава и неговата богата емоционална наситеност, която в не по – малка степен зависи и от различните видове театър – драматичен, куклен, оперен, оперетен.
Най-близък до децата на три – четири години е кукленият театър, поради което той би могъл да бъде своеобразен мост към другите видове театрално действие. Подходящи за тях също са мюзикълът и балетът, които се възприемат непосредствено от децата. Не можем да не споменем и изключителното въздействие на колоритните декори. Така че всички те заедно с песента, музиката, танца и словото успешно изпълняват ролята на емоционално въздействащи фактори, които съвсем естествено и непосредствено доставят на децата естетическа наслада.
Причините за повишената емоционалност и чувствителност у тях произтичат от своеобразното преплитане на реалното и фантастичното, на формиралите се представи образи. Действително децата възприемат художествения замисъл като реалност, защото те не разграничават добре въображаемото от реалното, а това е от изключително значение за художественото възприемане.
По – нататък при системното запознаване с определени видове изкуства децата се насочват от педагога към оперетата и операта.
Няма пречки в края на предучилищния период в рамките на работата по този раздел от съставките на възприемателния акт – художественото преживяване като общуване с изкуството, педагогът да предложи на децата образци, класически произведения от различни по вид изкуства – музика, живопис, поезия.
Свое място в този процес има и киноизкуството. То е достатъчно добре разпространено и може винаги, по всяко време и без особени усилия да се реализира. Предпочитаното и подходящо за деца съдържание на филмите за деца е свързано най – вече с приказния и приключенския жанр.
Художественото възприемане на изкуството от децата в предучилищна възраст най-често е групово, съпроводено с общуване по повод на конкретното произведение. Насочването на децата да възприемат художествени произведения групово, в процеса на общуване, позволява с времето потребността им от емоционален контакт да се превърне в мотив за среща с изкуството.
За да бъде успешен целият процес дете-изкуство в детската градина, той трябва да има ясно поставени цели и изисквания. В съвременните условия на детската градина се поставят следнтите задачи на естетическото възпитание:

1. Систематически да се развива художественото възпирятие, естетическите чувства и представи на децата. Всички видове изкуства, природата и бита, да съдействата за развите на емоционлано отзивчивост, радост, вълнение, възхищение, желание за контакт с художествените образи.
2. Да се приобщават децата към дейност в областта на изкуствата, като се възпитават у тях навици и необходимост за внасяне елементи на прекрасното в бита, природата, обществените отношения.
3. Да се формират основите на естетическия вкус у децата от предучилищна възраст и способност самостоятелно да оценяват проезведенията на изкуството.
4. Да се развиват художествоно-творческите способности на децата.

Съдържанието на работата, свързана с естетическото възпитание, според Н. Ветлугина, трябва да съдържа следните два основни момента – възпитаване на естетическо отношение към обкръжаващата действителност чрез запознаване с обществените и природни явления в бита, в процеса на труда и игрите; естетическо възпитание чрез изкуствата /художествено възпитание и развитие на творческите способности/.
Е. Флерина поставя сбледните изисквания към изкуството, което може да се използва при децата в предучилищна възраст:

1. Изкуството за деца да бъде високо художествено.
2. Да бъде достъпно за възприемане от децата.
3. Изкуството да бъде реалистично и да отразява правдиво околния живот.
4. Изкуството за деца трябва да бъде богато и разнообразно по съдържание и по похвати на художественото изобразяване.
5. Изкуството за деца трябва да отразява високи морални качества в поведението на хората.

След всичко казано може да се направи изводът, че изкуството заема изключително важно място във формирането на детската личност, развива въображението и естетическия вкус на детето и като цяло подпомага израстването му като щастлива и пълноценна личност. Ето защо още в предучилищната възраст е необходимо да му се отделя специално внимание и място в педагогическия процес.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,152 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

2 коментара

  1. Красимира Тилева каза:

    Свърши ми добра работа. Благодаря.

  2. Mariela Georgiewa Gerenska каза:

    харесва ми

Остави коментар по "Реферат – Мястото на изкуството за естетикохудожественото развитие на децата от предучилищна възраст"