Реферат – Организация на облагането с ДДС в България


 Категория: Реферати


Целта на настоящата разработка е да се разкрият основните аспекти свързани с облагането с данък добавена стойност в България. За постигането на тази цел е необходимо да се разгледат разпоредбите на българското законодателство.
Обект на облагане с ДДС са всички доставки на стоки или на услуги по смисъла на чл 7- 10 от ЗДДС, чието място на изпълнение е на територията на страната, извършена от данъчно задължени по закона лица, износът по смисъла на чл.14 от ЗДДС, извършен от данъчно задължено лице, както и вноса на стоки по смисъла на чл.11 от ЗДДС, освен когато закона предвижда друго.
Съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗДДС обектът на облагане е дефиниран чрез използване на понятието “данъчно събитие”.
Данъчно задължени лица се явяват всички лица, които извършват независима икономическа дейност, без оглед на целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е всяка дейност, извършвана редовно или по занятие , включително всяка интелектуална дейност, упражнявана като свободна професия. Освен всичко друго независима икономическа дейност е и всяка дейност, свързана с производството, търговията, селското стопанство, предоставянето на услуги, извличането на суровини, извършването на подготвителни и спомагателни работи, осъществявани за използване или консумация на потребителите.
Не са данъчно задължени лица по смисъла на закона:
1. държавата, държавните органи и органите на местното самоуправление за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, дори и когато за тях се дължат държавни или местни данъци или такси;
2. физическите лица за осъществяваната от тях дейност по трудов догоров;
3. физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по упрявление и контрол на юридически лица.
Под доставка следва да се разбира прехвърлянето на собственост върху стоката или други вещни права върху стоката, както и извършването на услуга, при условие че се осъществява срещу насрещна престация на основание на сключена сделка или с цел такава да се сключи. Качеството на стока закона признава на всичка движима или недвижима вещ, включително на ел.енергията, газът, водата и топлинната енергия. От кръга на стоките се изключват парите в обращение, които са законно платежно средство. Същевременно понятието услуга се използва за означаване на всичко друго, което има стойност, но е различно от стока и пари в обращение като законно платежно средство.
Внос на стоки по смисъла на закона за добавената стойност е въвеждането на стоки на митническата територия на страната. Към вноса на стоки се добавя и въвеждането на стоки от територията на свободна зона, свободен склад или търговски обект, лицензиран за безмитна търговия на територията на страната.
Чл.12 гласи, че всеки, който е придобил стоки извън територията на страната или е притежавал стоки, които се обработват за негова сметка на място извън територията на страната, се приема, че е внесъл тези стоки на територията на страната и дължи данък, с изключение на случаите, когато има доказателства за друго. Всеки, който е освободил или отклонил стоки от митнически контрол, се приема, че е внесъл стоките на територията на страната и дължи данък, с изключение на случаите, когато има доказателства за друго.
Износът по смисъла на закона е налице когато едновременно са изпълнени следните условия:
• стоките се доставят от място на територията на страната до място извън територията на страната;
• превозът на стоките от страната до мястото на доставката се извършва от доставчика или от негово име, или от получателя или от негово име, ако получателят е чуждестранно лице, което няма обект на територията на страната; тази разпоредба не се прилага в случаите, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове за развлечения, както и за частни самолети и други средства за превоз за лични нужди
• доставчикът прехвърля собствеността или други вещни права върху изнасяните стоки на получателя.
Законодателят прави разграничение между мястото на изпълнение в случаите на доставки на стоки и на услуги. Място на изпълнение на доставка на стоки се третира мястото, където стоката се намира към датата на прехвърляне на собствеността или други вещни права или фактическото й предаване, когато тя не се превозва. Ако е извършена доставка на услуга и усугата е свързана с недвижим имот то място на изпълнение на достваката е мястото, където се намира недвижимия имот. По отношение на доставката на услуги е въведена и т. нар. обща презумпция за място на изпълнението им. Те се считат извършени, на територията на страната, ако седалището или обектът, а при отсъствието им – постоянен адрес или обичайното местоживеене на една от страните по доставката, е на територията на страната.
Доставчик е изпълнителят по сделката, т.е.лицето, което прехвърля собствеността върху стоката, учредява или прехвърля други вещни права върху стоката, или извършва услугата.
Получател е лицето, което приема фактически или придобива собственост върху стоката или други вещни права върху стоката или получава услугата.
За дата на възникване на данъчно събитие в случаите на доставка на стока или услуга се счита по ранната от двете дати – датата на прехвърляне правото на собственост или друго вещно право върху стоката или датата на завършване на услугата и датата на плащането – цялостно или частично авансово плащане. На датата на възникване на данъчно събитие ДДС става изискуем за облагаемите доставки и за регистрираното лице по закона се поражда задължение за начисляването му. Ако доставката е осободена, възниква основание за особождаване от начисляването на ДДС.
В следните случаи за дата на възникване на данъчното събитие се приема:
1. при фактическо предоставяне на стоки по договор за прехвърляне на собственост върху тях под отлагателно условие или срок, ако няма предварително (цялостно или частично) плащане – датата на изпълнение на условието или изтичане на срока, когато при нормални обстоятелства правото на собственост ще се прехвърли;
2. при фактическо предоставяне на активи по смисъла на Закона за счетоводството при условията на договор за финансов лизинг – датата на всяко плащане или датата, на която то е станало дължимо;
3. при доставки за периодично или непрекъснато изпълнение – датата на всяко плащане или датата, на която то е станало дължимо;
4. (отм. – ДВ, бр. 111 от 1999 г.);
5. при продажба на стоки чрез поръчка по пощата – датата, на която продавачът получи плащането;
6. при извършване на доставки посредством автомати за продажба или други подобни уреди, задействащи се с монети, жетони или други подобни – датата, на която данъчнозадълженото по този закон лице извади монетите или жетоните от горепосочените машини или уреди;
7. когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по повод доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон – датата на фактическото прехвърляне на собствеността върху стоките или други вещни права върху тях или фактическото завършване на услугата;
8. (нова, ДВ, бр. 100 от 2005 г.) при извършване на безвъзмездна услуга от държател/ползвател по ремонт и/или подобрение върху нает или предоставен за ползване актив – датата на фактическото връщане на актива с ремонта и/или подобрението при прекратяване на договора или преустановяване ползването на актива.
Според разпоредбите на закона освободени са доставките с място на изпълнение извън територията на страната, с иключение на износа, доставките и действията, извършени извън рамките на независимата икономическа дейност, износът на стоки или услуги посочени в чл.36- 52б, с изключение на износа на произведените в страната стоки описани в чл.41, доставки на стоки намиращи се в антрепозитен склад под митнически контрол, в рамките на митническия режим и ако не напускат антрепозитния склад. Към тях спадат доставките свързани със земя, наем на сгради за жилище, финансови услуги, застрахователни и презастр5ахователни услуги, социално и здравноосигурителни услуги, доставка на социални помощи, здравни услуги, лекарствени средства, образователни и културни услуги, правни услуги, приватизационни сделки, разпореждания със стоки отнети или изоставени в полза на държавата, безвъзмеждно разпореждане с активи от държавата или общините, действия по обезпечаване на вземания, дарения, хазарт, доставка на селскостопански стоки или услуги, доставки на културни ценности и продажба на билети, доставка на машини и съоръжения за възобновяеми енергийни източници, доставка сързана с метални отпадъци.
„Доставки, свързани със земя“ по смисъла на този закон, са: прехвърлянето на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя и отдаването под наем на земя. Учредяването или прехвърлянето на правото на строеж се счита за доставка, свързана със земя, до момента на завършване на сградата в груб строеж, за която се учредява или прехвърля правото на строеж. В правото на строеж не се включват извършените строително-монтажни работи.
За целите на закона за добавената стойност земя е земеделската, горската и тази в строителните граници на населените места.
Не се счита за доставка, свързана със земя:
1. прехвърлянето на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на съоръжения, оборудване, машини и постройки, неподвижно закрепени към земя;
2. прехвърлянето на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни.
„Наем на сграда за жилище“ по смисъла на този закон е отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.
Не се счита за отдаване под наем за жилище настаняването в хотели, мотели, хижи, туристически спални, странноприемници, ханове, пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции и други подобни, санаториални комплекси лечебни и здравни заведения.
Финансови услуги по смисъла на този закон са:
1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг;
2. договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания;
3. сделките, включително договарянето, свързани с банкови сметки, преводи, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделките по събиране на дългове и факторинг;
4. сделките, включително договаряне, свързани с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност;
5. сделките, включително договаряне свързани с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член;
6. управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и пенсионни фондове и предоставянето на инвестиционни консултации относно ценни книжа по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
7. доставките на таксови и пощенски марки по номинал или приравнен знак на пощенската марка;
8. финансовите фючърси и опции.
В случаите на доставки при условията на договор за финансов лизинг доставчикът може да избере услугата по предоставянето на кредит да бъде облагаема доставка.
Застрахователни и презастрахователни услуги по смисъла на закона са услугите, извършвани от застраховател и презастраховател при условията и по реда на Кодекса за застраховането, включително свързаните с това застраховане и презастраховане услуги, извършвани от застрахователни брокери и застрахователни агенти.
„Социално- или здравноосигурителни услуги“ по смисъла на закона са услугите, извършвани от лице, оправомощено по специален закон да извършва задължително или доброволно осигуряване при условията и по реда на специален закон.
Социално- или здравноосигурителни услуги са и посредническите услуги, пряко свързани с доброволното здравно, социално или пенсионно осигуряване, извършвани при условията и по реда на специален закон.
„Доставка на социални помощи“ по смисъла на закона е доставката на стоки или услуги, пряко свързани със социалното дело, извършвана от специализирани общински органи или лицензирани юридически лица при условията и по реда на Закона за социално подпомагане.
Здравни услуги са услугите, оказвани от национални центрове по проблемите на общественото здраве и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения в домовете за стари хора и в други заведения от лекари, стоматолози и медицински специалисти по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.
Здравни услуги са услугите, оказвани от национални центрове по проблемите на общественото здраве и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения в домовете за стари хора и в други заведения от лекари, лекари по дентална медицина и медицински специалисти по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.
„Лекарствени средства“ по смисъла на закона са: протезите и помощно-техническите средства за хора с увреждания, включени в приложение към правилника за прилагане на този закон, човешки органи, кръв, кръвни съставки и кърма.
Образователни и културни услуги по смисъла на закона са:
1. (услугите, свързани с обучението и възпитанието, оказвани от детски градини, училищата или обслужващите ги звена, или културно-просветни или научни институции, по учебно-образователни и културно-просветни и научни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката или от Министерството на културата;
2. услугите в рамките на утвърдения учебен план, оказвани от висши училища и колежи, получили разрешение съгласно предвидения за това ред в Закона за висшето образование;
3. услугите, извършвани във връзка със следдипломно обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, когато се извършват от институциите по т. 1 и 2;
4. учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета, одобрени като такива от министъра на образованието и науката или от министъра на културата в рамките на утвърдените задължителни учебно-образователни програми;
5. учебниците за системата на висшето образование, одобрени като такива от министъра на образованието и науката или от министъра на културата в рамките на утвърдените им учебни планове;
6. услугите, свързани с обучението на планински спасители, извършвани от Българския Червен кръст по Закона за Българския Червен кръст.
Правни услуги по смисъла на закона са услугите, осъществявани от адвокат, нотариус или частен съдебен изпълнител по реда на Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност или Закона за частните съдебни изпълнители.
Приватизационна сделка е приватизацията на обекти по чл. 1, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
„Разпореждане със стоки в полза на държавата“ е разпореждането от държавен или общински орган с отнети от него в полза на държавата стоки или с изоставени стоки в полза на държавата.
„Безвъзмездно разпореждане с активи от държавата или общините“ е безвъзмездното разпореждане по установения за това ред с дълготрайни активи, включени в имуществото на данъчнозадължени по този закон лица, чийто едноличен собственик е държавата или община.
„Правни действия по обезпечаване на вземания“ са учредяването на залог или ипотека.
Дарения на стоки с изключение на акцизните или услуги по смисъла на закона са тези, направени в полза на:
1. (доп., ДВ, бр. 102 от 2000 г.) учебни, лечебни и здравни заведения, научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка;
2. (изм., ДВ, бр. 102 от 2000 г., бр. 108 от 2004 г.) национално представените организации на и за хора с увреждания;
2а. (нова, ДВ, бр. 102 от 2000 г.; изм., бр. 108 от 2004 г.) специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания;
3. за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии;
4. Българския червен кръст;
5. за националната сигурност и отбраната;
6. държавата, общините, министерства, ведомства, държавни и местни органи;
7. (изм., ДВ, бр. 108 от 2004 г.) социално слаби, хора с увреждания, деца с увреждания или без родители, както и на домове за тях, на домове за стари хора или на лица с физически или психически увреждания.
8. (нова, ДВ, бр. 103 от 2005 г.) получатели на безвъзмездна помощ и организации, подпомагащи културата, по смисъла на Закона за меценатството и когато дарението е направено при условията и по реда на същия закон.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Дарение е и безвъзмездното разпореждането от лицата или организациите по ал. 1 със стоките и услугите – предмет на дарение.
„Хазарт“ по смисъла на закона е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът, за организирането и провеждането на която се дължи данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
„Доставка на селскостопански стоки или услуги“ по смисъла на закона е:
1. прехвърлянето на собственост върху хлебно или фуражно зърно, предоставено като заплащане в натура на рента или на част от нея;
2. извършването от кооперации със собствени машини на услуги по обработването на земя – собственост на членове на същата кооперация, както и отглеждането и придобиването на продукция от същата земя за кооперацията.
„Доставка на културни ценности“ по смисъла на закона е доставката на културни ценности, по която получател или доставчик е: музей, художествена галерия и библиотека, финансирани от държавния или общинския бюджет.
Продажба на билети по смисъла на този закон е продажбата на входни билети за:
1. циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на билетите за барове, вариетета и еротични спектакли;
2. спортни състезания;
3. музеи, художествени галерии, библиотеки и театри;
4. зоологически и ботанически градини;
5. архитектурни, исторически, археологически, етнографски и музейни резервати и комплекси.
Доставка, свързана с метални отпадъци, по смисъла на закона е:
1. доставката на битови, производствени или строителни отпадъци от черни и цветни метали;
2. доставката на услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1.
Данъчно задължение по ЗДДС се получава чрез умножаване на данъчната основа по процента на данъчната ставка. Данъчната основа се явява стойността, върху която се начислява или не се начислява данъка, в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена.
При внос на стоки данъчната основа е митническата стойност по смисъла на Закона за митниците, определена в лева и увеличена с всички дължими при вноса митни сборове, такси, вноски и акцизи.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,741 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. Владислав каза:

    Курсовата работа е добра.

Остави коментар по "Реферат – Организация на облагането с ДДС в България"