Реферат – Стратегически цели в маркетинга


 Категория: Реферати


Стратег. Ориентири в цялостното ориентиране в цялостното развитие на всяка ф-ма са декларирани в нейната визия, мисия, цели и задачи. Всяка ф-ма трябва да има собствена визия за своето бъдеще, която да способства от една страна за запазване на нейната специфика, а от друга за стимулиране на напредъка.
Мисията на дадена ф-ма декларира философията, принципите, убежденията на нейните мениджъри по отношение на бъдещето.
Страт. цели произтичат от изразената визия и декларираната мисия. Ориентирани са към усъвършенстване на прилаганата страт. създаване на устойчиви преимущества, разкриване на нови перспективи и др. Класифицират се съобразно времевия хоризонт на дългосрочни (5-10г.) , средносрочни (2-5г) и краткосрочни (1-2г.)
Мисията на ф-та изразява постоянните стремежи за постигане на по-добро положение в обществото.
Страт. цели формират конкурентното поведение на отделните ф-ми. Способстват за избирането на пазарно ориентирани страт., свързани с промените в маркет. среда.
Страт. цели в м-га са насочени към укрепване на паз. позиции, разширяване на паз., нарастване на паз. дял и др.
Страт. цели в сферата на м-га славно се отнасят до клиентите и конкурентите на паз.
Страт. ф-ри от м-та среда трябва да се отчитат при конкуренцията. Отделните ф-ми могат да създават устойчиви конкурентни предимства ч-з предлагане на качествени продукти на приемливи цени за своите клиенти от целевите паз.
Големите корпорации се насочват към водещи позиции на световните паз. Малките компании целят да заемат атрактивни позиции в отделни целеви сег. или паз. ниши.
Страт. задачи в сферата на м-га представляват важни зад. , в които се посочват реалните изпълнители , очакваните резултати и набелязаните срокове. Насочени са към предприемането на конкретни инициативи свързани с удовлетворяване на потребителите, успешно конкуриране, правилно позициониране, използване на възможностите и др..
М-те мениджъри е необходимо първо да формулират страт. цели, след което да предприемат активни действия за тяхното постигане. М-те цели и задачи следва да произтичат от целите и задачите на цялата ф-ма.
Съвкупността от набелязани цели може йерархически да се представи като дърво на целите. Главната цел в него последователно се декомпозира на основни цели и задачи. Всяка цел или задача се съгласува с целите от по-високото йерархическо ниво. Дървото на целите се построява отгоре надолу, като в него не трябва да има цикли и изолирани елементи. Дървото на целите се характеризира с броя на нивата и бр. на елементите. Броят на нивата зависи от сложността на решения практически проблем. Броят на елем. се опр. въз основа на прогнозния сценарий за развитие.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 383 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Стратегически цели в маркетинга"