Стратификация и отношение към политиката – Реферат


 Категория: Реферати


УНСС

Общоикономически факултет

Специалност Социология антропология и науки за културата

Реферат на тема: Стратификация и отношение към политиката

Съствил: проверил:

Основен проблем:
Основният порблем в стратификацията и отношението в политикара се изразява в идеологичните различия на разлчните политически партии(сили), борбата за надмощие в техните редици и между самите партии, както и приомите за избор на подходяща политическа сила, която да управлява обществото адекватно съобразно моментната политическа ситпация.
Изложение:
Стратификацията в политиката е в резултат на особеностите на човешкото общество и борбата за надмощие в него. Модерното политическо общество следва същия модел на йеархичен строй, който е набюдаван при по-древните човешки общества, както при някои социлани животински видове.
Разслонието в човешкото общество е резлултат от непрекъснатата конкуренция между отделните индивиди. По-силините натделяват, а по-слабите остават на дъното на йеархичната стълбициа, или иначе казано разслоението в човешките общества е резултата от естествения подбор.
По същия начин можем да се отнесем за стратификацията в политиката. Политическото разслоение в обществото е резултат от борбата на различните политически сили за по-висока позиция в политическия живот на държавата, като крайната цел е завземането на властта. Структурата на всяка политическа партия отговаря на подбна схема.(фг.1) На дъното на йеархичната пирамиа са *неформалните поддръжници, малко по-горе стоят *формалните поддръжници, над тях са партийното ръководство и партийният лидер.
Неформалните поддръжници са хората привържаници на определена партия, но не са нейни членове или така наречиния „електорат”. Размерът на елекотората е определяшия фактор за пизицията на една партия в йерахичната стълбица в политичиския живот на една държава. Съответно колкото е по-голяма групата на неформалните поддръжници толкова е по-висока позицията на партията.
Формалните поддръжници са членовете на една партия, те биват привлечени по множество причини, чрез идеологията проповядвана от партията, от интерес и пр.
Партийното ръководство е ръководния орган на всяка политическа организация, често в неговия състав участват основателите на партията както и най-опитните и научно обосновани члениве на партията.
Лидерът това е човекът ръйоводещ партията, бива избран от членовете на партията, изхождайки предвид човешката логика
биследвало за лидер да бъде избран най-опитния член на партията и съответно разполагащ с най-голям интелектуален потенциал и знания, но най-често лидер става на харизматичната личност.
Фг.1 схема на партийното разслоение:

Ако възприемем структурата на партията като микро ниво на разслоението в политиката, би следвало че макро нивото на стратификацията в политиката е структурната подредба на политическите сили. Можем да разграничим три вида политически сили според ранга им в политическия живот.(фг.2)
Извън парламентарни политически сили: това са всички съществуващи политически сили нямащи участие в управлението на страната.
Парламентарни политически сили: всички политически сили заемащи място в парламента и участващи в управлението на страната.
Управляващо мнозинство: върховната политическа сила заемаща най-много места в парламента, управляваща страната, и съответно с най-голям брой неформални поддръжници.

Фг.2 схема на политическото разслоение:

Въпреки високата позиция на управляващото мнозиство , то неможе да съществува без по-долните нива, тъйкато всички политически слоеве са тясно свързани и поради наличието на конкоренция между отделните партии се съзадава тази йеархична пирамида.
Изхождайки от идеята на Кингсли Дейвис и Уилбърт Мур за социалната стратификация, можем да кажем, че непрестанната бобра за надмощие между политическите партии води до по-добро управление на дадена държава, и че чрез отпадането на конкурентите най-добрите и способни политически сили остават на политическата сцена. Като подкрепа на това съждение бих добави и теорията на Чарлз Дарвин за еволюцията и естествния подбор(въпреки че Ч.Дарвин не е социолог смятам че неговата теория има приложение тук).
Друг социолог на име Мелвин Тъмин, обаче опровергава идеята на К. Дейвис и У. Мур. Тъмин смята, че стратификацията в обществото(в случая политическия живот) създава конфликтни ситоации, които пречат на „рекротирането на таланти” в случая добри управляващи.
За да разберем по-дбре разслоението в политиката, трябва да разгледаме малко по-задълобчено структурата на политическите партии в България.Освен вертикалното разпределение на политическите партии показано във фигури 1 и 2 , партиите в България имат и хоризонтално разпределение . Партиите биват 3 основни вида(фг.3) – леви, десни и центални сили.
Десните сили- те имат по-корсевативно отношение към политиката .
Левите сили – този тип политически сили имат по-социално отношение кън политиката.
Центриските сили – комбинират някои характетристики на левите и десните сили, съществуват и два под типа на централните сили. Ляво и дясно- центриски съответно имащи клонящи повече кън идеологията на лаявите и десните сили.
Фг.3 схема на поитическите сили според идеологията им:

Точно този сблъсък на различните идеоологии на политическите сили „генерира триенето между тях”. Възприемайки идеата на К.Дейвис и У.Мур точно това триене е благоприятно за развитието на политическия живот. Тук можем да споменем ролята на неформалните поддръжници. Статистиката показва, че броя на неформалните поддръжници е непостоянен за всяка партия и за това тези поддръжници играят роля на противовес. Ако например политиката на някое управляващо мнозинство е твърде социална (управлението на кабинета Станишев 2005-2009 г) неформалните поддръжници или иначе казано нарадът, компенсира като в края на управленския цикъл избира партия с по-консервативна политика (фг.3). (кабинета Борисов 2009г ).
Ако разгледаме проблема от гледната точка която отправя М.Тъмин, точно идеологичния конфликт между политическите сили възпрепядства завземането на властта от партия с най-подходяща управленска програма според политическата ситоация.
Фг.3 резултати от изборите през 2005 и 2009 г.:

В търсене на отговор върху проблема за разслоението на политиката ще направя малко отклонение от темата и ще изляза от пределите на социологията.Примерът коойто ще посоча е от друг научен кръг, но поради сходствата в структурите на човшкото общество с някои животински видове смятам, че има приложение в темата.
Разглжедайки поведението на различни животински видове имащи социално поведение (лъвове, шимпазета, мравки, африкански биволи и пр.) стигнах до извода, че социалното поведение до голяма степен на тези животни съвпада с това на човека. Разграничават се два приома за завземане на върховния пост при някои от изброените по-горе животински видове със социално поведение.
1.Унаследяване или озорпиране на властта- чрез преврат срещу лидера на социалната група (прайд, стадо, рояк и пр.)- лъвове, шимпанзета и пр.
1. Чрез избор на нов лидер със гласовете на членовета на социланата група(стадо)- африкански биволи
Двата приома за завземане на властта са характерни за човешкото обшество. Първия (онаследяване или озорпиране) е по-характерен за по-древните човешки общества до XVIII век.
Вторият, чрез гласуване или иначе казано демократичен избор, характерен за по-модерните човешки общества и имащ по-широка популярност през XX и XXI век.(справка история на света I-XX век)
Въпреки че подкрепям идеята на Тъмин, че конклуренцията и разслоението на общество пораждат социално напрежение и това „пречи за рекрутирането на таланати”, сегашното общество няма по-добър метод за оценка на кандидатите за лидери на обществото осевен прякото съревнование.
Въщайки се на макро нивото в политическото разслоение, редно да дадем кратка полтическа оценка за последните двадесет години. Може да се каже че в последните години непрестанната политическа борба, между лвеите и десните сили в България, както особеностите на българския народ, и създалите се в годините на прехода социлана и политическа стратификация, усложняват политическите процеси в страната. Може да се каже че гореизброените фактори до голяма степен допринасят за големите амплитуди в социалните слоеве на обществото и допринасят за политичексата нестабилност в България:
Лявото и дясното са в процес на ферментация и структуриране и това няма да стане до парламентарните избори. Хората ще продължат да закопават в дъното и чак в следващия парламентарен мандат ще започне избистрянето на пространствата. Реалностите ще упражнят натиск и ще променят тези квазипартии.доц. д-р Андрей Бунджулов
Борбата между основните политически сили БСП(леви) и СДС (десни), спомогна зараждането на няколко нови политически сили, които на свой ред искат да спечелят битката за властта. Новата управляващя партия ГЕРБ е резултат от политическата нестабилност в страната.
Като част от поблема с политическата нестабилност в страната са и многобройните политически партии. По данни на Europe.bg от 9.03.2009 в България са регисрирани 339 политически партии. Големия брой политическите партии в България спомага за нестабилността на политическата сцена. Ако сравним Българската политическа сцена с Великобританската, ще установим, че на политическата сцена на острова има само две партии – Консерваторите и Лейбаристите(либерали). Държава с подебено устройство на политическата сцена разполга с много по-добра политическа стабилност. Подобен политически модел е следвала и България в началото на XX век. Ако направим сравнение между България в началото на XX век и сегашното положение на страната, ще установим предимството на малкия брой „политически слоеве”. В началото на XX век западните анализатрои определят България като „икономическо чудо на балканите”, в моента страната ни е сред най-изостаналите в развитието си държави в Европа.
Ако разгледаме стратификацията в политиката на европейско ниво и възприемем, всяка държава в европейския съюз за отделен слой в общността от държави ще остановим ще открием уникален приом за управление на такава голяма група държави. Първо трябва да разгледаме структурата на Европейския съюз. Основния контролен ораган в европейската общност е европарламента, в който всяка държава членка има свои представители. Контрола върху европарламента се поема от различна държава членка на всеки две години . Краткия мандат спомага за по-добрата работа на европейския парламент.

Закючение :
Независимо от различните научни гледни точки изложение в този реферат, мога да достигна само до един извод за стратификацията и отношението й към политиката. Изхождайки от гореспоменатите тези и съждения достигам до твърдението, че голямото политическо разслоение поражда изклучително голяма и трудна за преодоляване конкуренция, както и множество „търкания” между политическите сили ги „изтощава” , тъйкато те изразходват много ресурси за преодоляване на своите конкуренти, използвайки ценни партийни ресурси които биха могли да бъдат разходени за по-ефктивно управление на държавата в която се намират. С нарастването на конкуренцуята управленските ресурси на партиие се смаляват а с тях се смалява и управленксата ефективност на политическите сили. По-ефективния западен модел на политически живот свежда премахва до някъде порблема с „триенето” и разходването на ценни партически ресурси чрез допускането на малко партии на политическата сецана.

ИЗТОЧНИЦИ

Покана за социология………………………………….Михаил Мирчев
История на България (681-1990)………………..
Списание и телевизия National Geographic………………………
Discovery Networks……………………………………………………
Интернет:
www.moderno.info
URL: http://www.moderno.info/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
………………………………………………………………………………………………
http://bg.wikipedia.org
URL:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
………………………………………………………………………………………………
http://bg.fgulen.com
URL:
http://bg.fgulen.com/content/view/286/20/
……………………………………………………………………………………………….
http://nyamamideya.blogspot.com
URL:
http://nyamamideya.blogspot.com/2010/02/blog-post_03.html
………………………………………………………………………………………………
http://www.kaminata.ne
URL:
http://www.kaminata.net/viewtopic.php?f=122&t=3472
………………………………………………………………………………………………
http://old.bsp.bg
URL:
http://old.bsp.bg/fce/001/0029/bigimg/pi2005.jpg
………………………………………………………………………………………………
http://www.europe.bg
URL:
http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=128
……………………………………………………………………………………………
http://hermesbg.org/
URL:
http://hermesbg.org/bg/nova-biblioteka/kniga-5/119-2009-08-07-13-45-26.html
………………………………………………………………………………………………
http://webcache.googleusercontent.com
URL:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:isnps2MI5-wJ:amartbg.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,201/Itemid,30/+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&cd=5&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
………………………………………………………………………………………………
http://www.segabg.com
URL:
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=1765&sectionid=6&id=00003
………………………………………………………………………………………………
http://www.europa.bg
URL:
http://www.europa.bg/htmls/page.php?category=5&id=20048

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,563 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Стратификация и отношение към политиката – Реферат"