Термини в макроикономиката – реферат


 Категория: Реферати


1. Макроикономика-раздел от икономическата теория, която изучава икономиката като цяло. Макроикономиката е наука за това как функционира националната икономика като цяло и какви макроикономи-чески политики се прилагат за подобряване работата на икономическата система.
2. Микроикономика – раздел, който изучава поведението на отделните стопански субекти-домакинства, фирми и държава, вземащи решения. Изучава функционирането на отделните пазари на стоки и услуги, както и на пазарите на производствени фактори.
3. Позитивна икономическа теория – теория, изучававаща и обясняваща поведението на икономическите системи,без да прави оценка дали резултатът е добър или лош.
4. Нормативна икономическа теория – теория даваща оценка на резултатите от действието на икономическите системи.
5. Рационално поведение-поведение на стопанските агенти, мотивирано отстремежа да се постигне желаната цел с минимални разходи.
6. Фактори на производството – производтвени ресурси, включващи труд, капитал, земя и предприемачество.
7. Икономическо благо – благо, чието количество е по-малко от потребностите от него.
8. Производствени възможности – алтернативните комбинации от блага, които икономиката може да произведе с наличните технлогии при пълно използване на ресурсите.
9. Алтернативни разходи – Алтернативният разход за дадено действие е стойността на най-добрата алтернатива, която трябва да бъде пожертвана, за да извършим това действие.
10. Икономически растеж – нарастване на производствените възможности на икономиката. ИР е възможност за произвеждане на повече от всички стоки при пълно и ефективно използване на ресурсите.

• Икономиксът е науката за това как да правим избор в условията на оскъдност. Икономиксът изучава производството, разпределението, потреблението на благата в условията на ограничени ресурси.
• Свободни и икономически ресурси и блага
Свободен ресурс или благо е такъв ресурс или благо, чието налично количество е по-голямо от потребността от него.
Икономически ресурс или благо е такъв ресурс или благо, чеито количество е по-малко от потребностите от него.
• Крива на производствените възможности (КПВ) – Графичното представяне на количествата от две стоки, които могат да бъдат произведени в една икономика при пълно използване на наличните ресурсите и при зададено равнище на технологиите.
• Закон за нарастващите пределни алтернативни разходи: При пълно и ефективно използване на ресурсите в една икономика, алтернативният разход за производството на всяка следваща единица от дадена стока нараства с нарастване на произведеното количество от нея.
Нееднаква ефективност на ресурсите – причина за действието на ЗНАР
• Икономически растеж-Увеличаването на общия обем на производството в една икономика е икономически разтеж.Той предизвиква нарастване на производствените й възможности.Затова икономическият разтеж може да се предствави графично като изместване надясно на КПВ.
• Фактори за икономическия растеж – Равнище на инвестициите, ръст на населението, ръст на природните ресурси, подобрение на технологиите, увеличаване специализацията на производствените фактори
• Видове икономически растеж-Екстензивен и интензивен растеж
Екстензивен растеж – който е резултат от увеличаване на количеството на производствените ресурси.
Интензивен растеж- който се осъществява чрез повишаване на качеството на ресурсите.
• Основни икономически въпроси
• Какво и колко да се произвежда
• Как да се произвежда
• За кого да се произвежда
• Видове икономически системи
• Традиционни стопанства – при тях трите основни икономически въпроса се решават на основата на нравите, обичаите, традициите.
• Командни икономики – въпросите се решават въз основа на централизирани решения от единен икономически център.
• Пазарни стопанства – основните икономически въпроси се решават чрез взаимодействие между потребителите и производителите осъществявано на пазарите.
• Смесена – комбинират елементи от трите системи – традиционна,пазарна и командна, в определяне на икономическото поведение.

• Роля на държавата в икономиката
• Смесени икономики – основна е ролята на пазара, но при участие на държавата
• Причини за намеса на държавата на пазарите:
- осигуряване на пълна заетост и икономически растеж
- проблем със справедливостта при разпределението
- пазарни дефекти – наличие на пазарна сила на фирмите, странични ефекти при производството на стоки и услуги и производството но обществени блага.Пазарните дефекти не водят до ефективно разпределение на ресурсите.
• Благата могат да бъдат разделени на две групи – индивидуални и обществени.
• Индивидуални – тези блага, които, ако се потребят от един човек, не могат да бъдат потребени от друг.
• Обществени – тези, които не могат да бъдат произведени за един, без да бъдат произведени и за други.
• Икономически функциии на държавата
• Производство на обществени блага
• Трансфер на доходи от една към друга група от обществото
• Провеждане на стабилизационни политики и политики, които подпомагат икономическия растеж
• Регулиране на частния бизнес

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 663 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Термини в макроикономиката – реферат"