Лекции

Международен Маркетинг – по учебника на Н. Найденов – лектор: доц. д-р К. Танушев

Категория: Есета, Лекции

Тема 1-1 Същност на международния маркетинг (ММ)
Катеора: “ММ представлява извършване на стопанска дейност в повече от една страна, насочваща движението на стоките и услугите на компанията до потребителите и ползвателите с цел печалба.”
NB! Общото между всички определения: ММ се извършва в повече от една страна.
• Особености на ММ
• Нужни са повече усилия и средства за провеждане [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 13,869 думи.

Лекции по микроикономика – Пределна полезност и потребителски избор

Категория: Лекции, Реферати

ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР
Съвременните микроикономически знания се основават на субективния подход. В центъра на икономическия анализ е човекът, чиято цел е постигането на максимум изгода при минимум разходи. Тази цел се преследва от условията на всеобща ограниченост на ресурсите и се предопределя, от 1 страна от наличните възможности, а [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 420 думи.

Лекции по микроикономика – Еластичност на предлагането и пазарното равновесие

Категория: Лекции, Реферати

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО.
ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ И ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ
Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите чрез изменение на предлаганите количества стоки, под влияние на измененията на определени фактори- цени, количество на разполагаеми ресурси, равнище на производствени разходи, технологични изменения и други. Най-голямо значение сред тях има ценовата еластичност на предлагане.
Коефициентът на ценова еластичност на предлагане [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 213 думи.

Лекции по микроикономика – Еластичност на търсенето

Категория: Лекции, Реферати

Еластичност на търсенето
Еластичността на търсене показва каква е степента на чувствителност на купувачите, по отношение на търсенето на дадена стока, под влияние на определени фактори. особена значимост има изследването на еластичността на търсене спрямо цената, еластичността на търсене от дохода и еластичност при свързани стоки или така наречената кръстосана еластичност. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 385 думи.

Лекции по микроикономика – Функция и крива на предлагането

Категория: Лекции, Реферати

Предлагане. Функция и крива на предлагането
Под предлагане разбираме желанието и възможностите на производителите да предложат определено количество стоки на пазара, при всяко възможно равнище на цената за даден период, при равни други условия. Връзката между предлаганите количества и промените в равнището на цената може да се проследи в практиката и да се опише чрез таблица [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 292 думи.

Социология – лекции

Категория: Лекции

Въведение в социологията
1. Понятието социология, възникване на науката и особености в нейното развитие.
Пръв който използва понятието социология е френският философ позитивист Огюст Конт /1798 – 1857/ в четвърти том излязъл 1839 година, на неговото шест томно произведение “Курс по позитивна философия” той използва понятието социология и затова преобладаващата част от социолозите го приемат за баща [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 11,317 думи.

Икономика на труда – лекции

Категория: Лекции

Нетрудоспособни лица-лица, които нямат способността да подпомогнат за създаването на материални и културни блага и услуги поради определени причини; Причина за нетрудоспособността може да бъде възрастта, събития като болест, майчинство, злополука, инвалидност и т.н.; Издръжка на нетрудоспособни лица-средствата, които са необходими за съществуването на тези лица (издръжката им) винаги са произвеждани от едновременно живущите с [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 3,635 думи.

Организирана престъпност – лекции

Категория: Лекции

1.О.П. като соц. явление. Съвременната О.П.
-О.П.- е част от социалното явление.
-О.П.-като явление не свързана само със съвременното общество-такава престъпност е имало и от векове. Тази О.П. е съществувала основно на терлиторията на едно общество.
-Европа никога не познавала такава О.П. както е сега
-Изследователите на Сицилианската мафия казват че още през 13 век е имало О.П., но [...]

Този материал съдържа 9,473 думи.

Лекции – Общо езикознание

Категория: Лекции

Време на глагола – Комуникативният акт (езиковото общуване) между говорещия и слушащия се извършва в определен момент. В граматиката този момент се нарича момент на говоренето. Всички действия, за които става дума в конкретното езиково общуване, се съотнасят към момента на говоренето. Това е основният момент, според който действията се определят като предходни (извършени преди [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,649 думи.

Лекции – Увод в общото езикознание

Категория: Лекции

I.Предмет ,задачи и основни
проблеми на науката на езика
Езикознанието /лингвистиката/ е наука,която изучава езиците,които се говорят по света или някога са се говорили.По принцип лингвистиката изучава тези езици ,за които огат да бъдат получени някакви сведения.
По света се използват около 4 хил. езика.Техният точен брой не може да бъде определен ,тъй като не за всички езици [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,055 думи.