Реферат по политология

Реферат – Методология на разработка на стратегията на развитие на даден район

Категория: Реферати

Стратегията се явява съществен елемент при управлението. Тя представлява процес на вземане на решения относно бъдещи събития. При нея може да се наблюдава взаимодействие между идеите и действията.
Прехода към пазарна икономика налага разработването на регионални стратегии, които се извършват на макроравнище (национално и транснационално) и микроравнище (област;община;райони и кметства). Това произтича от новата ситуация, при [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 562 думи.

Реферат – Регионална политика

Категория: Реферати

Регионалната политика се провежда в сътрудничество между местните и националните, централни органи и конфедеративни органи. Чрез методите и подходите, присъщи на регионалната политика те осъществяват комплекс от законодателни, изпълнителни, административни и икономически мероприятия, насочени към общото развитие на териториалните системи. Важно място в управлението чрез регионалната политика се отрежда на икономическите райони и икономическото райониране.
Регионалната [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,095 думи.

Реферат: Глобализацията – тревоги и надежди

Категория: Есета

1.Идеята за глобалност.
Маршал Маклуън го използва още пре 1962 г. в смисъл,че електронните медии превръщат света в “глобално село”.Но за глобалност и глобализация започва да се говори особено интензивно едва към края на 80-те години на ΧΧ век.
Рухването на Берлинската стена като символ на разпада на противостоящите си политически,идеалогически е военно “западен” блок допринася съществено [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 838 думи.

Фонетика и фонология – реферат

Категория: Реферати

Фонетика – предмет и задачи, деление
Фонетиката е наука за звуковия стоеж, звуковата система на езика и за звуковите промени в думите.
Дялове на фонетиката: обща, специална, описателна, историческа, сравнителна, слухова, експериментална, теоретична, практическа.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЛАСНИТЕ
Характеристика на гласните от артикулационно гледище:
1. Според движението на езика във водоравна плоскост гласните се разпределят в три реда: преден, среден и заден.
Гласни [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,017 думи.

Реферат – Парламентарно управление в правовата държава

Категория: Реферати

Историческа поява. Корени на парламентаризма. Държавата- възникване и понятия. Разделение на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
1    Историческа поява.
1.1    Понятието „държава”
Държава (разговорно страна) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Възниква в резултат на общественото разделение на [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,669 думи.