Реферат: Застрахователна калкулация – същност и методи


 Категория: Реферати


1.Въведение в материята

Застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управление на тези средства.
При застраховането, застрахователната калкулация коренно се различава от индустриалната. Разликите са свързани преди всичко с характера на застрахователната услуга и специфичните особенности при изграждането на застрахователните тарифи, заделянето на фондовете и резервите, типичните за застраховането разноски и други.

2. Същност

Застрахователната калкулация има много особености, които изхождат от застрахователната услуга. Чрез застрахователната калкулация може да се установи колко ще струва покупката на един застрахователен договор. След подписване на застрахователния договор, застрахованото лице е длъжно да внася ежемесечно премии, чиято стойност е определена в сключения договор. Срещу плащане на премии в продължение на години застрахования може да не получи абсолютно никакво обезщетение от застрахователя, докато в същото време друг застрахован , при който има реализиране на риска,получават много повече от това, което са внесли като премии по сключен договор. Същноста застраховането е именно тази, че се покриват загубите на застраховани, които струват на застрахователното дружество прекалено скъпо с внесени премии от застраховани, които не струват нищо на дружеството.
Застрахователната услуга е гаранцията, че застрахователя ще плати при определени в застрахователния договор условия дължимото застрахователно обезщетение или договорената застрахователна сума.
Осъществяването на застрахователния случай е основен момент в застрахователните отношения. То е случайно явление което неможе да се предвижда при единичното настъпване но вероятността за неговото настъпване при достатъчно голям брой случаи може да се установи с известна приблизителност. При малък брой единици в застрахователната съвкупност на преден план настъпва специфичното характерното присъщо на отделните случай което е резултат от въздействието на конкретните рискови обстоятелства обуславящи ситуацията на риска на отделните единици. При достатъчно голям брой единици може да се очаква с достатъчно голяма вероятност че относителната честота на риска ще се отклонява в тесни граници спрямо основната вероятност взета при изчисляване на застрахователните премии. Само достатъчно голям брой наблюдавани случай представляват основа на която се извършва изчисляването на различни застрахователно-технически величини.
Действието на закона за големите числа се осъществява независимо от волята на хората тоест има обективен характер. Той неможе да бъде създаден преобразен нито отменен от волята на хората, а може само да се използва за целите на човешкото познание. Нарушаването на изискванията на закона за големите числа при калкулиране на премията неизбежно поражда редица трудности и довежда до разстройване на финансовите основи на застраховането.
Застрахователната калкулация се извършва при спазване на еквивалентния принцип, тоес принципа на равенство на плащанията на застрахованите и плащанията на застрахователя. Принципа на еквивалентността се използва за сравняване на плащанията на застрахователната съвкупност към застрахователното дружество и на плащанията на застрахователното дружество към съвкупността. Еквивалентния принцип не е обективен закон, а само едно правило необходимо за теоретичната конструкция на застраховането.
Застрахователната калкулация не се извършва “на парче”. Но това не означава че ако се съпостави настоящата стойност на всички бъдещи застрахователни премии с настоящата стойност на бъдещите плащания на застрахователя, няма да има равенство. Такова равенство е задължително тъй като застрахователно техническите пресмятания при застрахователната калкулация са подчинени на еквивалентния принцип при застраховането.
За да се пресметне правилно застрахователната премия застрахователната калкулация си служи с теорията на вероятностите като тя е теоретична основа на математическата статистика и за своя практическа база използва статистически данни.
При прилагане на премийна система става дума за застрахователна калкулация. Застрахователната калкулация се извършва по различен начин при личното и имущественото застраховане. Поради простата причина че при личното застраховане човешкия живот неможе Да бъде оценявам според материални социални или морални задължения, а при имущественото застраховане калкулацията има за основа конкретно мерило. Единствено при живото застраховането калкулацията на премиите има здрави математически основи, при всички останали тя е не съвършена.

3. Методи

Методите за калкулиране на застрахователните премии могат да се разделят на три категории:
• индивидуална оценка- при нея за всеки застрахован се
определя уникална премия.
• Оценка на базата осреднени величини – при нея
застрахованите се класифицират в зависимост от няколко основни характеристики
• оценка чрез модификация – тя прави корекции съобразно с
някои особености на някои обект включен в даден рисков клас

Съществува тарифна таблица при нея модификацията се базира на сравнението на определени специфични характеристики присъщи на един стандартен застрахован и съответните характеристики на застрахован обект. При ретроспективна оценка модификацията на основната премия за даден застрахован неможе да надвишава определен максимум нито да бъде под определен максимум. При премията дисконт – основната ставка се коригира в зависимост от промените в застрахователната тарифа.

4. Нетна премия

Тя е част от брутната премия която е необходима за да може застрахователното дружество да изплаща застрахователни суми и обезщетения.
Нетната премия е плащане на застрахованите с което се покрива плащането на застрахователя към тях. Нетната премия се определя с три фактура:

• рискът през годината за която се изчислява нетната премия
размерът на плащането на застрахователя, който зависи от формата на застрахователната защита и от тежината на щетата
• техническата лихва при застраховките живот

При застрахователната калкулация трябва да се обърне внимание на още два основни момента от които зависи размера на нетната премия:
• в какво съотношение помежду си се намират нетните премии
за отделните форми на застрахователна защита
• какво влияние оказват върху нетната премия различните
признаци на застрахованите предмети

5. Брутна премия

Състои се от нетната премия плюс добавки за издръжката на застрахователното дружество. Застрахователните дружества изчисляват брутните премии по различните видове имуществено застраховане въз основа на така наречените придобити премии, при пресмятането на които са взети в предвид прено-премиите отминалата и за трябващата година, и възоснова на така наречените калкулативни щети при пресмятането са взети в предвид висящите плащания. Всеки застраховател трябва да работи с придобити премии за да определи правилно брутната премия. Като основа за пресмятането на добавките за разноски трябва да бъдат взети резултатите от предходни години по счетоводни данни.
При изграждането на нова застрахователна тарифа трябва да се калкулира със средна застрахователна сума чието точно определяне има голямо значение. Значение за брутната премия има и характерът на разноските.

6. Заключение

Застраховането като цяло запазва стабилно високата и изпреварваща динамика на развитие. Изключително висок е темпа на животозастраховането. Постигнатият растеж трябва да се оцени много позитивно като се има предвид достигнатата висока база за изчисление на нарастването на основния показател за развитието на пазара. За него допринасят не само макроикономическата стабилизация и свързаното с нея увеличение на доходите, но и нарасналата делова активност на повечето застрахователи, стремежът им да търсят нови пазарни ниши, да разнообразяват и обновяват предлаганите от тях застрахователни продукти.
През последните години броят на застрахователните компании в Централна и Източна Европа постоянно нарастваше, но на този етап започват да действат обратните процеси, насочени към сливане и окрупняване на бизнеса.
Сега след присъединяването на България към Европейския съюз и покачването на средните доходи на населението, застраховането ще заема по-голям дял в разпределението на обществените капитали и инвестиции.

Изповзвана литература:
1.Драганов, Хр., Й. Близнаков, Застраховане,Тракия-М,С.,2000г.
2. Драганов, Хр., М. Нейков, Имуществено и лично застраховане,
Тракия-М, С., 2000 г.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,124 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат: Застрахователна калкулация – същност и методи"