Реферат: Маркетинговото проучване в дейността на предприятието


 Категория: Реферати


Входящата информация необходина за фирмата за разработването на маркетин стратегията и параметрите на маркетинг микса, се нарича маркетингово проучване. То има за задача да осигури информация за:

- факторите действащи на пазара и влияещи на избора на маркетинг-микса;

- информация за всеки елемент на ММ

- обратна връзка за възприемането на пазара на всеки елемент на ММ, на маркетинг стратегията на фирмата, на повечето стоки или услиги на пазара.

Проучването играе ролята на вход на системата.В същото време като събиране на информация за външната среда проучването се явява първи етап в процеса на управлението.Без информацията от проучването,постъпила на входа на предприятието и представляваща първи етап в процеса на управлението е невъзможно самото управление.В същото доколкото част от информацията предстаалява реакция на външната среда на поведението на предприятието, проучването играе ролята на обратна информационна връзка.Без проучванията като образ на информационната връзка предприятието не може да съществува като саморегулираща се система.

В процеса на дейност в малката и в средната фирма възникват редица конкретни маркетинг проблеми, които налагат специализирано проучване

* дефиниране на проблема

* разработване на план

* събиране на информация

* анализ на информацията

*представяне не резултатите

Маркетинговото проучване е процес на систематично събиране, обработване, анализиране и оценяване на маркетинговата информация.То служи като база за вземане на маркетингови решения.

Целта му е да бъде сведен до минимум риск при избора и реализацията на фирмената политика.Проучването на пазара има комплексен характер.То е елемент от маркетинговата информационна система.

Маркетинговото проучване има няколко основни принципа.Първият от тях е обектът на прпучването да бъде точно определен.Друг принцип е, че всяко проучване е валидно за даден период от време и за определени мероприятия.Проучването на вътрешния пазар трябва да се съобразява с тенденцийте на външния.То предхожда движението на продуктите в канала на реализация.Резултатите от проучванията трябва да се базират на обективни сведения и факти.В обхвата на маркетинговото проучване се включват специфичното пазарно проучване и конюнктурните изследвания.

Специфичното пазарно проучване обхваща цялата маркетингова дейност, осигурява инфотмация и анализира маркетинговата среда.

Според целта, специфичните пазарни проучвания са няколко вида: Първият вид са пилотните.Пти тях се събират данни за разработване на хипотези и формиране на нови идеи.Вторият тип проучване са каузалните.При тях се извършва проверка на причинно-следствената връзка.Други видиве специфични пазарнипроучвания са: за обогатяване стоковия асортимент, за увеличаване покупките от редовните клиенти и привличане на нови, за осигуряване на сервизна база, за провеждане на целенасочена реклама и др. Според източниците на информация, специфичните пазарни проучвания биват: кабинетни (от място), полеви (на място) и комбинирани.При повечето проучвания се работи с първична информация.Тя се набира на пазара от първоизточници(потревители, посредници).Начините за осигуряване на информация са наблюдение, експеримент, анкетиране.Според времевия обхват проучванията биват: постоянни и епизодични(оперативни, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни).Според обекта на проучване, проучванията могат да въдат относно конюнктурата на пазара, страната, пазара, фирмата, продукти пласмент, цената, рекламата или проучване на концепцията маркетинг-микс.

Пазарната конюнктура представлява съвкупност от текушите пазарни условия взети в тяхната взаимовръзка и достъпни на непосредствено наблюдение, измерване и изучаване.Конюнктурните изследвания разкриват и анализират текущите промени в пазара и в маркетинговата среда, като цяло.

Целта им е да се открият и прогнозират бъдещите шазарни тенденций.Тези проучвания се делят дългосрочни, краткосрочни и оперативни.Конюнктутните изследвания включват изследване на страната, като традиции, геогравско положение, държавна политика и др.Включва също и изследване на пазара, анализ на потребителите, изследване на продукта – неговото качество, цена, асортимент, дизайн, тенденциите в технологичното развитие и жизненият му цикъл.Също изследване на фирмата и по-точно работната сила, научно-техничната база, пласмент, финансово и икономическо състояние.Извършва се анализ и на конкурентите, на техните силни и слаби страни, общо стопански профил, организация на пласмента и др.

В съвременният маркетинг се използват много видиве модели за маркетингово проучване, но най-използвани са двата модела: DECIDE и SELECT.С цел проследяване на развитието на процеса на едно маркетинг проучване ще възприемем като основа алгоритъма на посочения по-горе модел SELECT. Първият етап по пътя на проучване е анализът на конкретната ситуация, която разкрива или „оповестява”съществуването на проблема.Ситуационния анализ се основава вътху налична информация, базираща се преди всичко с характер на вторични данни и много рядко върху първична информация, постъпваща от мястото на събитието.Маркетинговото проучване е свързано с възможността за разширяване на пазарния дял, въвеждане на нов продукт на пазара, внасяне на изменения в обслужването на клиента и т.н. Вторият етап на проучване е търсенето на варианти на отговор за основаните причини довели до възникване и развитие на самия проблем.Дефинират се работните хипотези на маркетинг екипа или на маркетолога изследовател за предполагаемите причини.разглеждат се внимателно и се отхвърлят една по една.Работните хипотези очертават границите, в които се проектира проучвателния процес, набират се и се обработват необходимите данни като основно съдържание и цел на третия етап на маркетинг прпучването.Установява се необходимостта от набиране на вторична информация.Ако е недостатъчна се търсят допълнителни източници от първичната.Въз основа на събраната информация се разработва план.Изработването му започва с определянието на необходимите данни, които трябва да се наберат в процеса на информационното осигуряване на проучването.Определянето на на представителна извадка е друг важен елемент на плана на маркетинг проучването.

Резулатите от събраната информация са обект на обработка за привеждането им в най-подходящ вид за анализ и оценка.Аналитично оценъчната дейност е основно съдържание на четвътрият етап на маркетинг проучването и криключва с представянето на резултатите под формата на писмен доклад, съдържащ предложения за решение на въпросния проблем, предизвикал проучването.

Одобрението на предложените маркетинг решения от ръководството на предприятието въвежда процеса в неговия пети етап – създаване на необходимите условия и предпоставки за изпълнението им.

Заключителният етап на всяко маркетинг проучване е проверка на правилността на взетите решения в практиката, внасяне на необходимост на корекции и допълнения.

Макар и изключително кратко, проследяването на процеса на маркетинг проучването показва, че това е една колкото рутинна и стандартизирана процедура, толкова и сложен творчески процес, изискващ професионални знания и опит, нагласа и интуиция за справяне в разнородна среда, под влияние на голям брои неконтролируеми от фирмата фактори.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 934 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат: Маркетинговото проучване в дейността на предприятието"