Реферат за принципите на маркетинга


 Категория: Реферати


ДИСЦИПЛИНА: ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА

ТЕМА: КАК ФИРМАТА “RCI-MEDIA”ООД ПРИЛАГА ПРИНЦИПИТЕ НА МАРКЕТИНГА.

1. Представяне на фирмата “RCI-media”
“RCI MEDIA”OOД е акционерно дружество, изцяло с българско участие. Регистрирано е в Търговския регистър Решение № 14456/ 13.5.2004 година. “RCI MEDIA”OOД е първата фирма в България която се занима с разпространението на интерактивна ефирна телевизия, интернет и телефония. Специализирана е в доставката на цифрови радио и телевизионни програми /общо 40 на брой /, които достигат до потребителите чрез разпространение на радио вълни в въздуха, всеки потребител улавя вълните с помощта на обикновена телевизионна антена. Като може сам да избере точно кои телевизионни програми да избере да гледа като това се отразява на цената.
Друг продукт който фирмата предлага е интернет, който всеки потребител може да получи в дома си без да се налага да се прекарват кабели или някакви други физически връзки. Единственото което е необходимо е компютърът да има устройство което да приема радио интернет /WI-FI/
Третия продукт е телефон със фиксиран номер, за когото също не се налага да се инсталират каквито и да е кабели.
През последните две години фирмата е реализирала печалби от 300 000 лева, за промоции са заложени 30 процента от печалбата в тази година.
В темата която разглеждам,ще обясня как фирмата RCI-MEDIA прилага законите на маркетинга.

2. Принципи на маркетинга.
Принципите на маркетинга се проявяват чрез всички мероприятия по анализ, планиране, организация и контрол на маркетинговите дейности. Логично е да се мисли, че маркетингът е подход за управлението на фирмата, обуславя поведение, съобразено с условията на пазара.
Благодарение на средствата, с които разполагат, фирмите имат възможност да проучват потребителите, да въздействат върху тях и да индивидуализират максимално потреблението.
В синтезиран вид принципите на маркетинга могат да се представят така:
- първо, изучаване на потребителското търсене в покой и динамика, за да се достави информация, необходима за разработване на стопанските решения на фирмата;
- второ, моделиране на потребителските желания и въздействие върху потребителското търсене с цел привеждането им в съответствие с възможностите на фирмата при запазване интересите на потребителите;
- трето, пълно приспособяване на производството към настоящите и бъдещи те потребности на пазара при удовлетворяване на клиентите по-добре от конкурентите и най-ефективно изпълнение на фирмените цели.
Някои от основните принципи на маркетинга са: организационно технологични и организационно икономически и други.
I. Организационно технологичните принципи са :
а) Операционни които включват успешна реализация и функция на определено търсене.
б) При конкуренция.
в) поведенчески които определят поведението спрямо доходите на потребителя.
г) Хипотетични, свързани с целевия пазар и основна хипотетична ситуация .
д) Фактологични, основаващи се на безспорни данни, факти и проверени ситуации (дали на тази цена услугата се ползва и до колко).
II. организационно икономическите принципи са:
а) Пазарни, така наречения „Принципа на невидимата ръка” (пазарът автоматично регулира чрез „търсене” и „предлагане”.
б) Функционални
в) Принципи на разделението, винаги съществува: канал, сегмент и логистика, като на пример канал за дистрибуция, като сегмент може да се вземе част от пазара, който е завоюван за реализиране на продажби, и логистика за проследяване на процесите от изработване до реализацията им.
г) Принципи на разходите които от своя страна се разделят на:
– Единство на потребителската и производствена полезност.
– Принцип на йерархическата полезност която може да носи полза за потребителя и печалба.
– Принцип на темповата рационалност свързана с времевия фактор за производство на продукта.
– Принцип на иновациите, който е свързан с подобряване на технологиите, диференциране на продуктите,подобрено качество и безопасност на продукта.
– Принцип на комплексната адресност на маркетинговите елементи:продукти, цена, промоции и място на реализация.
– Принцип мини-макси (минимум разходи на ресурси – максимално задоволяване на потребителя).

3.Как фирмата RCI-media ООД прилага принципите на маркетинга.
Организационно технологични принципи
Мениджърите на фирма RCI-media са направили маркетингово проучване, с което са разбрали че на пазара не се предлага удобна за клиента телевизия, от гледна точка на предоставяните телевизионни канали и от възможностите клиентите да избират точно каква телевизия да гледат. Предлаганите възможности на конкуренцията стигат до там че каквото пожелаят собствениците на фирмата доставчик това пускат в кабелната мрежа без да се отразява на цената, която фиксирана, а самия клиент получава доста излишни телевизионни програми които той самия плаща но никога не гледа. Докато в RCI-media клиента има право на избор, може сам да реши коя телевизионна програма да включи в своя собствен пакет от програми, като по този начин сам регулира цената която заплаща. Така поставен, клиента може да си оформи цена от 3 лв. до 40 лв.в зависимост от доходите си клиентът сам да избира по-скъпия телевизионен канал който да гледа.
Фирмата RCI-media ООД има предимство пред кабелните и сателитни оператори, това че не е необходимо никакво по специално оборудване връзване на кабели и монтиране на сложни сателитни антени, а клиента използва старата си телевизионна антена, което само по себе си определя ниската цена на инвестиция на единица клиент,и позволява на фирмата да има преимущество пред конкуренцията.
Мениджърите на RCI-media ООД са насочили основната дейност на фирмата към обикновения, най масовия потребител който в наши дни постоянно се нуждае от информация и развлечения и във всеки дом е необходим телевизор. За да задържи клиента фирмата постоянно прави нововъведения като на пример доставка на интернет и безплатен телефон към всички клиенти на фирмата, а към останалите телефонни оператори за 0,05 лв. за градски разговори и 0,12 лв. за междуградски разговори.
Организационно икономически принципи.
Пазарът автоматично се регулира чрез „търсенето” и Предлагането. Така наречения „Принцип на невидимата ръка”. На базата на този принцип фирмата RCI- media е формирала основата на ценообразуването си, като се има в предвид че България също е в икономическа криза, която води до намаляване на доходите на клиентите. Фирмата с метода на образуване на цени успява да поддържа голям брой клиенти без да сваля цени на предлаганите услуги, а същевременно има съвсем конкурентна цена спрямо конкуренцията.
Фирмата има седем собствени офиса, в цялата стана, в които клиентите могат да се запознаят със продуктите които се предлагат начините на настройка и всяка информация необходима за максимално улеснение на клиента. Фирмата разполага с 12 каси в цялата страна разположени в големите градове, предоставя се възможност на клиентите да заплатят таксите и през интернет което допълнително помага за улеснението на клиента и полезността на продукта.
Основен принцип застъпен в фирма RCI-media e и принципа на разходите, изразен в няколко различни етапа.
За произвеждане на продуктите е направена еднократна инвестиция от 100 000 лв. със закупуването на необходимата апаратура.клиента плаща еднократна такса включване от 35 лв.която е достатъчна да покрие разходите за монтаж и инсталация на системата в дома му. От което следва че имаме висока производствена полезност. Клиента заплаща еднократно една сравнително ниска цена от 35 лв. но получава три услуги в комплект, ползата е добра и това допринася за реализиране на по голяма печалба от страна фирмата .
Лесния монтаж на системата в дома на потребителя, минималните разходи на фирмата позволява повдигане на темповата рационалност,което води до максимално задоволяване на потребителя.

3. Слаби и силни страни на фирмата.

Слаби страни
• Недостатъци? Фирмата има много голяма територия на действие и не винаги има обратна връзка кум управлението.
• Пропуски при възможностите? Не възможно покриване на много малки населени места поради невъзвъщаемост на средствата вложени в изграждането на система за разпръскване на продуктите.
• Времеви графици и крайни срокове? Малко технически специалисти и трудоемко монтиране на излъчващи станции, поради необходимостта изграждане на съоръжения на трудно достъпни места.
• Морал, обвързаност, лидерство? Прекалено големия интерес от страна на политиците и опитите за налагане на цензура върху определени продукти.
• Процеси и системи.? Бавна реакция на органите за регулиране /комисия за регулиране на съобщенията/ Бавна доставка на системите от чужбина.

Силни страни
• Предимства? Фирмата е единствен по рода си в България и е субсидирана от Европейския съюз.
• Възможности? Възможно да се развива дейност и в други европейски страни и дори на други континенти.
• Конкурентни предимства? всичките системи са най съвременните цифрови технологии които все повече намират приложение дори и в най изостаналите райони на света. Имайки в предвид предстоящата дигитализация на телевизиите в България.
• Активи, хора? Хората, работещи в фирмата са млади но въпреки това вече добри специалисти подбрани с много труд от страна на мениджърите.
• Финансови резерви, вероятна възвръщаемост? Фирмата се намира в втория период на жизнения цикъл и се предполага голяма възвращаемост на финансови средства.
• Иновативни аспекти? Имайки в предвид предстоящата дигитализация на телевизиите в България, самата фирма нововъведение на българския пазар.
• Цена, стойност, качество? Цената на предлагания продукт удобна за клиента, той са определя до може да си позволи да плати.
• IT комуникации? Фирмата е доставчик на интернет с което сериозно допринася за развитието на IT технологиите.

извод
След направените проучвания и анализи се установи че продукта има отлична възможност на пазара. Базира се на осъзнатата теза, че целите на RCI-media OOД могат да бъдат постигнати чрез удовлетворяване на потребностите на клиентите, които тя избира. Характеризира се със специално внимание към интеграцията на усилията. Прилага се на пазар на купувача. Използва специален инструментариум – маркетингова информационна система, сегментиране на пазара и избор на целеви пазар, система за маркетингово планиране, маркетингов микс.Използването на съществуващата търговска марка и външен вид ще спомогне за по-малки разходи за реклама и за по-бързо възприемане на пазара на новият продукт. Същевременно те дават представа на потребителите за качеството и имиджа на въведения продукт.
Фирмата прилага основните принципи свързани с търсенето и предлагането:
Потребител, купувач, клиент – основният обект на интерес в маркетинга.
Нужда – чувство за недостиг на нещо, което предизвиква дискомфорт и кара човека да предприеме действие, с което да го отстрани.
Потребност – осъзната, опосредствана нужда (зависи от индивида, цивилизацията, ситуационни променливи, степента на развитие на пазара)
Желание – свобода на избора при реализацията на потребността
Потребителско търсене – закупеното количество, количеството, което потребителят е склонен да закупи.Съвкупно търсене – платежоспособното търсене, т.е. количеството на възможните продажби в пари или в натура.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. ЛЕКЦИИ ПО ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА ОТ ДОЦЕНТ ЛУЛЧЕВА.
2. УЧЕБНИК „МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНД” – ДОЦЕНТ А. БИЧУРОВ
3. ИНТЕРНЕТ WWW.POMAGALO.NET

Етикети:

Този материал съдържа 1,595 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат за принципите на маркетинга"