доклад по икономика

Курсова работа – Стратегии при различни видове конкурентни ситуации

Категория: Курсови работи

Външната среда за една фирма включва различни компоненти, които влияят върху стопанската организация. Това могат да бъдат събития, обстоятелства, обекти и др.
В учебника си “Стратегическо маркетингово планиране”, Галина Младенова определя стратегическите анализи на външната среда като няколко цели (стр. 63):
- Установяване на евентуалните възможности и шансове на стопанска организация
- Определяне на потенциалните заплахи и опасности [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,368 думи.

Реферат – Маркетингова информация и маркетингови изследвания

Категория: Реферати

Маркетинговата среда се променя с ускоряващ се ритъм и необходимостта от маркетингова информация в реално време е по-голяма, отколкото когато и да е било в миналото. Компаниите от локален към национален и глобален маркетинг; потребителите придобиват (по-голяма) покупателна способност и стават все по-придирчиви в избора си; а продавачите преминават от ценова към неценова конкуренция. В [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,303 думи.

Реферат – Стратегически цели в маркетинга

Категория: Реферати

Стратег. Ориентири в цялостното ориентиране в цялостното развитие на всяка ф-ма са декларирани в нейната визия, мисия, цели и задачи. Всяка ф-ма трябва да има собствена визия за своето бъдеще, която да способства от една страна за запазване на нейната специфика, а от друга за стимулиране на напредъка.
Мисията на дадена ф-ма декларира философията, принципите, убежденията [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 383 думи.

Курсова работа – Иновационна политика на LB Bulgaricum

Категория: Курсови работи

I. Обща информация за предприятието
“Ел Би Булгарикум” ЕАД има десетилетни традиции в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България. Правоприемник е на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на Държавното стопанско обединение “Млечна промишленост”, създадено през 1965 година.
През 1991г. фирмата е преименувана [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,559 думи.

Реферат – Маркетингов анализ на „Макдоналдс“

Категория: Реферати

От таблицата за приходи и транзакции се вижда, че при планираното 7%-но увеличение на ТС, фирмата достига – 10%, спрямо миналата година и 6.1% спрямо месец декември 2001г.
От предвидените продажби, средно по 125/1000, от промоционните продукти се достига 546/1000 ТС, от тях , което показва, че всеки втори клиент е опитал от новите продукти в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 819 думи.

Термини в макроикономиката – реферат

Категория: Реферати

1. Макроикономика-раздел от икономическата теория, която изучава икономиката като цяло. Макроикономиката е наука за това как функционира националната икономика като цяло и какви макроикономи-чески политики се прилагат за подобряване работата на икономическата система.
2. Микроикономика – раздел, който изучава поведението на отделните стопански субекти-домакинства, фирми и държава, вземащи решения. Изучава функционирането на отделните пазари на стоки [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 663 думи.

Реферат – Данъчна политика и хармонизация с европейските директиви

Категория: Реферати

В съвременното демократично общество данъчната политика на всяко правителство е гръбнака на държавната финансова структура. Данъците са основното приходно перо във всеки бюджет – държавен или общински и като следствие основно определящ фактор за държавните разходи залегнали в същия за всяка година. Данъчната политика е съвкупност от различни фискални и регулаторни функции, които прилага съответното [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,831 думи.

Реферат – Икономически растеж

Категория: Реферати

Икономическият растеж изразява количественото нарастване и качественото усъваршенстване на производствените фактори и на резултатите от тяхното функциониране.
От определението се вижда, че той отразява динамиката на основните праметри на общественото производство, тяхното възходящо развитие.В него в единно цяло са свързани ресурси и резултати, превръщането на първите във вторите. Отношението между резутатите и ресурсите за тяхното получаване [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 233 думи.

Реферат – Бюджетен дефицит

Категория: Реферати

Фискалната политика се свързва с ролята на държавата в икономиката и цялостното обществено развитие. Основният й инструмент е държавният бюджет.
Държавата се включва в кръгооборота на доходи и разходи в икономиката като:
• Изземва данъци, което е приход за нея и разход за фирми и домакинства.
• Осъществява два типа разходи:
трансферни плащания, които са приход за частния сектор;
правителствени [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,537 думи.

Реферат – Социалните конфликти в икономиката

Категория: Реферати

І. Същност
Социалният конфликт е обществено явление. По своята същност той представлява остър сблъсък, противопоставяне, стълкновение, инцидент между личности, между социални групи, между обществено-политически организации, както и между отделни държави. Сблъсъкът между социалните субекти може да се реализира чрез мирни средства (срещи, дискусии, защита на собствени позиции в медиите). Конфликта може да се реализира и чрез [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 697 думи.