доклад по социология

Социология – лекции

Категория: Лекции

Въведение в социологията
1. Понятието социология, възникване на науката и особености в нейното развитие.
Пръв който използва понятието социология е френският философ позитивист Огюст Конт /1798 – 1857/ в четвърти том излязъл 1839 година, на неговото шест томно произведение “Курс по позитивна философия” той използва понятието социология и затова преобладаващата част от социолозите го приемат за баща [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 11,317 думи.

Реферат – Общи методи на социалната работа

Категория: Реферати

№ 1
Общи методи на социалната работа – социално интервю, социална консултация, посредничество
Методологията е учение за основните принципи на научния метод за познаване на света. Методът е съвкупност от определени принципи и норми, от които следва да се извършват социалните изследвания. Методът на социална работа представлява форма на теоретическо и практическо усвояване на действителността, изхождащо от [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,365 думи.

Реферат – Социалните конфликти в икономиката

Категория: Реферати

І. Същност
Социалният конфликт е обществено явление. По своята същност той представлява остър сблъсък, противопоставяне, стълкновение, инцидент между личности, между социални групи, между обществено-политически организации, както и между отделни държави. Сблъсъкът между социалните субекти може да се реализира чрез мирни средства (срещи, дискусии, защита на собствени позиции в медиите). Конфликта може да се реализира и чрез [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 697 думи.

Реферат – Развитие на икономическата организация

Категория: Реферати

За класическата или бюрократичната икономическа организация основна характеристика беше нейната моносубективност (тя си поставя единствено и чисто икономически цели и стратегии). За разлика от нея модерната, съвременната икономическа организация изпълнява полисубективна роля, т.е. освен икономическите цели и задачи започва да изпълнява множество нови, непознати до сега роли.
А: Тя започва да играе роля на екологичен субект. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 511 думи.

Реферат – Организациите в икономическия живот на обществото

Категория: Реферати

І. Икономическите организации и тяхната социална роля.
Икономическите организации са основните единици на икономическата сфера на обществото, които осигуряват нейното възпроизводтсво и развитие. Сред всички останали организации, те са най-многобройни и са с най-голямо влияние в обществения живот. Централното място сред останалите организации се определя от следните особености: те определят условията за материалното възпроизводство на обществото; [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 579 думи.

Реферат – Икономическа култура и модернизация на обществото

Категория: Реферати

І. Дефиниция, показатели, функции.
Икономическата култура представлява съвкупността от норми, от ценности, от образци на поведение, които се споделят и се поддържат от различни субекти в дадена икономичске система. Няколко са показателите:
1. Сила – този показател дава възможност да се илюстрира доколко отделните стопански субекти приемат дадената икономическа култура.
2. Проникване – дава представа за това доколко тази [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,271 думи.

Реферат – Икономика и социална стратификация

Категория: Реферати

Социалната стратификация е свързана със съществуващите неравенства в обществото. Тези неравенства са познати за почти всички общества. Теоретично и практически е доказано, че положението на хората в системата от социалните неравенства предопределя техните съдби, техния живот, предопределя тяхната възможност за реализация.
І. Основни понятия за социалните неравенства.
1. Социално неравенство – с термина социално неравенство се обозначава социалнопроизведените, [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 803 думи.

Реферат – Предмет на общата и на икономическата социология

Категория: Реферати

Социологията е науката, която изучава обществото изобщо, т.е. общетсвото като научна абстракция и обществото на определено ниво на развитие, т.е. като конкретна даденост. Всяка наука за да се превърне в една стройна система от знания трябва да отговаря на определени изисквания: да очертае кръга от проблеми; да отделя този кръг от проблеми от проблемите на [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 401 думи.

Въведение в социологията – реферат

Категория: Реферати

І. Понятието Социология. Възникване на науката и особености в нейното развитие.
Социологията е сравнително млада наука за обществото. Тя възниква като строга система от научни знания свързани със същността на развитието на социалната действителност през първата половина на ХІХ в. Ако търсим произхода или етимологията на думата или на понятието Социология то можем да посочим, че [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,898 думи.

Курсова работа – Социологически аспекти на здравния мениджмънт

Категория: Курсови работи

Здравеопазването е важна част от обществената действителност и елемент на социологическата система на обществото.Неговото място,взаимовръзки и взаимозависимости се виждат най – добре,когато се разглежда в рамките на тази система.
По своята същност здравният мениджмънт представлява сфера на интердисциплинарно взаимодействие на редица обществени науки с медицината.Социологията е една от тях.
Социологическият подход се използва,когато се изучават социологически взаимовръзки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 680 думи.