курсова по икономика

Курсова работа – Стратегии при различни видове конкурентни ситуации

Категория: Курсови работи

Външната среда за една фирма включва различни компоненти, които влияят върху стопанската организация. Това могат да бъдат събития, обстоятелства, обекти и др.
В учебника си “Стратегическо маркетингово планиране”, Галина Младенова определя стратегическите анализи на външната среда като няколко цели (стр. 63):
- Установяване на евентуалните възможности и шансове на стопанска организация
- Определяне на потенциалните заплахи и опасности [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,368 думи.

Курсова работа – Иновационна политика на LB Bulgaricum

Категория: Курсови работи

I. Обща информация за предприятието
“Ел Би Булгарикум” ЕАД има десетилетни традиции в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България. Правоприемник е на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на Държавното стопанско обединение “Млечна промишленост”, създадено през 1965 година.
През 1991г. фирмата е преименувана [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,559 думи.

Курсова работа – От управление на персонала към управление на човешките ресурси

Категория: Курсови работи

В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентноспособноста на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състой прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. Този преход се стимулира [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 6,655 думи.

Мотивация на персонала в ЕТ „Мистрал-99″ – курсова работа

Категория: Курсови работи

Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите „защо” на поведението.Познанията за мотивация на персонала помагат да се ориентираме в сложната и същност,да проследим начина и причините за нейното възникване или отсъствие,както и да осмислим опорните и точки.Това е процес на доброволно взето решение от индивида за определено целенасочено действие или бездействие при определена ситуация.Ето защо [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,376 думи.

Реферат – Организация на облагането с ДДС в България

Категория: Реферати

Целта на настоящата разработка е да се разкрият основните аспекти свързани с облагането с данък добавена стойност в България. За постигането на тази цел е необходимо да се разгледат разпоредбите на българското законодателство.
Обект на облагане с ДДС са всички доставки на стоки или на услуги по смисъла на чл 7- 10 от ЗДДС, чието място [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,741 думи.

Курсова работа – Земеделието в планинските и полупланинските райони

Категория: Курсови работи

1. Въведение
Години наред земеделието е било нещо повече от основен поминък по българските земи. То е било традиция и начин на живот. Много често от развитието и особеностите на селското стопанство се е решавала съдбата на човек, а понякога и на цели родове.
В днешно време нещата не стоят по този начин. Съществуват занаяти, които са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,885 думи.

Курсова работа – Възможност за развитие на аграрното производство в ЕС

Категория: Курсови работи

Основният проблем свързан с присъединяването ни към ЕС за млекопреработвателните предприятия е свързан с постигането на високите критерии наложени от ЕС относно хигиената,ветеринарния и санитарния контрол на продуктите предлагани на пазара и силната конкуренция. Предприятия, които не успеят да въведат по-високите изисквания и дадат гаранции,че техните продукти не крият риск за потребителите,ще са принудени да [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,299 думи.

Реферат: Комисия за финансов надзор – характеристика и основни процедури

Категория: Реферати

От 2003 година при влизането в сила на Закона за Комисията за финансов надзор, Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор (КФН). Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на закона, като мандатът на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,728 думи.

Курсова – Характеристика на търговско дружество

Категория: Курсови работи

Правен статут
Търговското дружество е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), с едноличен собственик Валентин Новаков. Законово изискуемият минимален основен капитал е внесен в размер на 50000 лева, състоящ се от апортна вноска – фургон и парична вноска, внесена по разплащателната сметка на предприятието от едноличния собственик.
Дружеството е с неограничен срок на съществуване. Капиталът [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,737 думи.

Курсова – Концептуални различия между етапите на класическата школа относно броя и значението на производствените фактори

Категория: Курсови работи

Възникването на икономическите учения като обособен и самостоятелен клон на обществознанието се извършва в периода на утвърждаването на капиталистическата пазарна система. Тя се възприема като наука за законите на производството, разпределението, размяната и потреблението на стоките. В тази курсова работа ще разгледаме етапите на развитие на този период с оглед производствените фактори, както и неговите [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,690 думи.