реферат по макроикономика

Термини в макроикономиката – реферат

Категория: Реферати

1. Макроикономика-раздел от икономическата теория, която изучава икономиката като цяло. Макроикономиката е наука за това как функционира националната икономика като цяло и какви макроикономи-чески политики се прилагат за подобряване работата на икономическата система.
2. Микроикономика – раздел, който изучава поведението на отделните стопански субекти-домакинства, фирми и държава, вземащи решения. Изучава функционирането на отделните пазари на стоки [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 663 думи.

Реферат – Данъчна политика и хармонизация с европейските директиви

Категория: Реферати

В съвременното демократично общество данъчната политика на всяко правителство е гръбнака на държавната финансова структура. Данъците са основното приходно перо във всеки бюджет – държавен или общински и като следствие основно определящ фактор за държавните разходи залегнали в същия за всяка година. Данъчната политика е съвкупност от различни фискални и регулаторни функции, които прилага съответното [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,831 думи.

Реферат – Икономически растеж

Категория: Реферати

Икономическият растеж изразява количественото нарастване и качественото усъваршенстване на производствените фактори и на резултатите от тяхното функциониране.
От определението се вижда, че той отразява динамиката на основните праметри на общественото производство, тяхното възходящо развитие.В него в единно цяло са свързани ресурси и резултати, превръщането на първите във вторите. Отношението между резутатите и ресурсите за тяхното получаване [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 233 думи.

Реферат – Бюджетен дефицит

Категория: Реферати

Фискалната политика се свързва с ролята на държавата в икономиката и цялостното обществено развитие. Основният й инструмент е държавният бюджет.
Държавата се включва в кръгооборота на доходи и разходи в икономиката като:
• Изземва данъци, което е приход за нея и разход за фирми и домакинства.
• Осъществява два типа разходи:
трансферни плащания, които са приход за частния сектор;
правителствени [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,537 думи.

Реферат: Комисия за финансов надзор – характеристика и основни процедури

Категория: Реферати

От 2003 година при влизането в сила на Закона за Комисията за финансов надзор, Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор (КФН). Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на закона, като мандатът на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,728 думи.