реферат по търговско право

Реферат – Други пазарни ценни книжа

Категория: Реферати

Подобни на привилегированите акции са два вида ценни книжа, наричани сертификат за участие и сертификат за право на дивидент . Те дават право на част от печалбата като акциите, но се различават от тях по това, че притежателите им нямат право на глас при управление на акционерното дружество. Тези ценни книжа се предпочитат от инвеститори, [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,005 думи.

Видове облигации – реферат

Категория: Реферати

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местните власти и от стопански организации (корпоративни облигации).
Корпоративните облигации биват краткосрочни и дългосрочни. За краткосрочни се приемат корпоративни облигации със срок пет или по-малко години, а за дългосрочни -облигациите с по-дълъг срок.
В САЩ различават според падежите на облигациите срочни и серийни облигации , [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 453 думи.

Доход от облигациите – реферат

Категория: Реферати

Лихвата, която носи облигацията, е само един от компонентите, формиращи печалбата на облигационера. В повечето случаи той разчита на разлика в негова полза от цената, платена за облигацията, и нейната борсова стойност, по която той може да я продаде.
Лихвата на облигацията (когато тя е на книжен носител) се изплаща – обикновено шестмесечно или годишно – [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 250 думи.

Облигацията като ценна книга – реферат

Категория: Реферати

Облигациите ат л. са доходоносни дългови ценни книжа, които се издават от правителствени финансови органи, от органи на местната власт и от крупни корпорации. С тях се оформят финансовите отношения между посочените емитенти и отпускащите заеми инвеститори. В този случай инвеститори са главно частни лица -спестители, обществени организации, различни видове фондове и търговски банки в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 634 думи.

Емисия на акции – реферат

Категория: Реферати

Емисията (издаването) на акции обикновено се поверява на банка, на специализирана в този вид дейност финансова къща или на юридическа фирма. Ангажиментът на банката за провеждане на емисията може да бъде различен. Банката може да даде само някои съвети на емитента, като последният поема изцяло грижата, разноските и рисковете по издаването на акциите. При друга [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,834 думи.

Реферат – Функции и роля на акциите при пазарната икономика

Категория: Реферати

Посочените правила са част от българското законодателство във връзка с акциите. В тях, както е нормално за диспозитивните нормативни актове, няма анализи, съображения и оценки, а без такива същността на явлението „акция“ не може да се разкрие напълно. Някои следващи бележки по този въпрос са опит да се допълни представата за тази ценна книга, която [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,135 думи.

Видове акции – реферат

Категория: Реферати

В зависимост от процедурата за прехвърляне на правата от един акционер на друг акциите биват поименни и на приносител. Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност. Поименните акции се записват в специална книга на акционерите, която се води в дружеството. В нея се отбелязват [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 679 думи.